ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Life Experience
เรื่อง 1.1 A Famous Billionaire
  A Famous Billionaire วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 When I was young
  When I was young วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Once upon a time
  Once upon a time วันที่ 4 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Who left the money
  Who left the money วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 What happened
  What happened วันที่ 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 What were you doing
  What were you doing วันที่ 17 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 The past events
  The past events วันที่ 18 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Telling the story
  Telling the story วันที่ 23 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 My experience
  My experience วันที่ 24 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Solar System
เรื่อง 2.1 Planets
  Planets วันที่ 25 ธ.ค. 63 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 The Difference of Planets
  The Difference of Planets วันที่ 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Phenomenon on Earth (Lunar eclipse)
  Phenomenon on Earth (Lunar eclipse) วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 The Earth
  The Earth วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 An Incredible Event 1
  An Incredible Event 1 วันที่ 8 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 Light Pollution
  Light Pollution วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Greenhouse Effect
  Greenhouse Effect วันที่ 14 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 How to solve global warming
  How to solve global warming วันที่ 15 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Heroes
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 The World in Your Hands
เรื่อง 5.1 Smoking-Stinks I
  Smoking-Stinks I วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 World-Garbage-I
  World-Garbage-I วันที่ 4 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 World-Garbage-II
  World-Garbage-II วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 Ocean-of-Trash-I
  Ocean-of-Trash-I วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 Water-for-Life
  Water-for-Life วันที่ 11 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 Local-Herbs
  Local-Herbs วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 Alternative-Energy
  Alternative-Energy วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 Eco-friendly Living
  Eco-friendly Living วันที่ 18 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 How to Go Green
  How to Go Green วันที่ 19 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ASEAN Countries
เรื่อง 6.1 ASEAN Locations
  ASEAN Locations วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 Getting to Know
  Getting to Know วันที่ 25 มี.ค. 64 (มีบัตรภาพและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 Don’t Do That!
  Don’t Do That! วันที่ 26 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 International Dishes
  International Dishes วันที่ 31 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 A Funny Fable
  A Funny Fable วันที่ 1 เม.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 ASEAN Folktales
  ASEAN Folktales วันที่ 2 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 ASEAN’s Wonderland I
  ASEAN’s Wonderland I วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 ASEAN’s Wonderland II
  ASEAN’s Wonderland II วันที่ 8 เม.ย. 64 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.9 ASEAN Airlines
  ASEAN Airlines วันที่ 9 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,696 7 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,696 7 ภาษาอังกฤษ