ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูนงนุช จันทร์เสวก
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Life Experience
เรื่อง 1.1 A Famous Billionaire
1
  A Famous Billionaire วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 When I was young
1
  When I was young วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Once upon a time
1
  Once upon a time วันที่ 4 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Who left the money
1
  Who left the money วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 What happened
1
  What happened วันที่ 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 What were you doing
1
  What were you doing วันที่ 17 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 The past events
1
  The past events วันที่ 18 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Telling the story
1
  Telling the story วันที่ 23 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 My experience
1
  My experience วันที่ 24 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Solar System
เรื่อง 2.1 Planets
1
  Planets วันที่ 25 ธ.ค. 63 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 The Difference of Planets
1
  The Difference of Planets วันที่ 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 Phenomenon on Earth (Lunar eclipse)
1
  Phenomenon on Earth (Lunar eclipse) วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 The Earth
1
  The Earth วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 An Incredible Event 1
1
  An Incredible Event 1 วันที่ 8 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 Light Pollution
1
  Light Pollution วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 Greenhouse Effect
1
  Greenhouse Effect วันที่ 14 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 How to solve global warming
1
  How to solve global warming วันที่ 15 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Heroes
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 The World in Your Hands
เรื่อง 5.1 Smoking-Stinks I
1
  Smoking-Stinks I วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 World-Garbage-I
1
  World-Garbage-I วันที่ 4 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 World-Garbage-II
1
  World-Garbage-II วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 Ocean-of-Trash-I
1
  Ocean-of-Trash-I วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 Water-for-Life
1
  Water-for-Life วันที่ 11 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 Local-Herbs
1
  Local-Herbs วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 Alternative-Energy
1
  Alternative-Energy วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 Eco-friendly Living
1
  Eco-friendly Living วันที่ 18 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 How to Go Green
1
  How to Go Green วันที่ 19 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ASEAN Countries
เรื่อง 6.1 ASEAN Locations
1
  ASEAN Locations วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 Getting to Know
1
  Getting to Know วันที่ 25 มี.ค. 64 (มีบัตรภาพและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 Don’t Do That!
1
  Don’t Do That! วันที่ 26 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 International Dishes
1
  International Dishes วันที่ 31 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 A Funny Fable
1
  A Funny Fable วันที่ 1 เม.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 ASEAN Folktales
1
  ASEAN Folktales วันที่ 2 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 ASEAN’s Wonderland I
1
  ASEAN’s Wonderland I วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 ASEAN’s Wonderland II
1
  ASEAN’s Wonderland II วันที่ 8 เม.ย. 64 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.9 ASEAN Airlines
1
  ASEAN Airlines วันที่ 9 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,500 7 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By sboon08@gmail.com | 01.11.18 | 6,500 7 ภาษาอังกฤษ