00:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
00:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:00:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
01:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
02:00:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
02:30:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:00:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
R : The Green Diary season 1
 
04:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
05:30:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่อง ถ้า
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Around School 1
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน บทบาทสตรีไทย
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง มาวาดรูปกันเถอะ (2)
 
11:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้ สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ
 
12:00:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน บทบาทสตรีไทย
 
12:05:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ
 
13:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3)
 
14:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 1
 
15:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Around School 2
 
16:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
 
17:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่องสนุก
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน บทบาทสตรีไทย
 
18:06:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:11:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง คนสำคัญในชีวิต
 
19:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน บทบาทสตรีไทย
 
20:35:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
The Green Diary season 1
 
22:00:00
ตามอำเภอจาน
 
22:30:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:00:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
23:30:00
๑ ในพระราชดำริ