ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดนิทรรศการผ่านกิจกรรมละครเวที

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ