ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.3

ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์
  มองหาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 4 มิ.ย. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 องค์ประกอบศิลป์
  องค์ประกอบศิลป์ 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การวาดภาพ 3D
  การวาดภาพ 3D "My hand in 3D" 18 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  การวาดภาพ 3D "My heart in 3D" 25 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การแรเงาสร้างภาพลวงตา
  การแรเงาสร้างภาพลวงตา 2 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 วาดเส้นสร้างภาพลวงตา
  วาดเส้นสร้างภาพลวงตา 9 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
  สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (1) 16 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
เรื่อง 2.1 เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
  เทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน 23 ก.ค.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ
  เรียนรู้หลักการใช้สีน้ำ 30 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เทคนิคสีน้ำหรรษา
  เทคนิคสีน้ำหรรษา 6 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ภาพตัวอย่างสีน้ำ
  ภาพตัวอย่างสีน้ำ 13 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 กุหลาบแสนสวย
  กุหลาบแสนสวย 20 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้
  สีน้ำกับท้องฟ้าและแมกไม้ 27 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 สีน้ำสร้างสรรค์
  สีน้ำสร้างสรรค์ 3 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ศิลปะไทยใส่ใจอาชีพศิลปิน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ