ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอนโดย ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ ม.3

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 7 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า
  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า วันที่ 7 ธ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 14 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 14 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) วันที่ 21 ธ.ค.63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (2) วันที่ 21 ธ.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ วันที่ 28 ธ.ค.63
เรื่อง 1.7 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 28 ธ.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง 2.1 ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
  ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การจัดการทางธุรกิจ
  การจัดการทางธุรกิจ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เป้าหมายในการทำธุรกิจ
  เป้าหมายในการทำธุรกิจ วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ช่องทางการจำหน่าย
  ช่องทางการจำหน่าย วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
  การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ
  ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (1) วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
  สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง 3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การประเมินทางเลือกอาชีพ
  การประเมินทางเลือกอาชีพ วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ(Re-run)
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ(Re-run)
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ(Re-run)
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 บุคลิกภาพด้านอาชีพของฉัน(Re-run)
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.13 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน(Re-run)
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.14 การประเมินทางเลือกอาชีพ(Re-run)
  การประเมินทางเลือกอาชีพ วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.15 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0(Re-run)
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 วันที่ 5 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.16 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ(Re-run)
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ วันที่ 5 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ