ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 7 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า
1
  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า วันที่ 7 ธ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 14 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต วันที่ 14 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) วันที่ 21 ธ.ค.63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (2) วันที่ 21 ธ.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ วันที่ 28 ธ.ค.63
เรื่อง 1.7 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
1
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 28 ธ.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง 2.1 ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
1
  ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การจัดการทางธุรกิจ
1
  การจัดการทางธุรกิจ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เป้าหมายในการทำธุรกิจ
1
  เป้าหมายในการทำธุรกิจ วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ช่องทางการจำหน่าย
1
  ช่องทางการจำหน่าย วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
1
  การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ
1
  ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (1) วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
1
  จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
1
  สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง 3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ
1
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
1
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
1
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
1
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
1
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การประเมินทางเลือกอาชีพ
1
  การประเมินทางเลือกอาชีพ วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
1
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
1
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ(Re-run)
1
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ(Re-run)
1
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ(Re-run)
1
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 บุคลิกภาพด้านอาชีพของฉัน(Re-run)
1
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.13 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน(Re-run)
1
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.14 การประเมินทางเลือกอาชีพ(Re-run)
1
  การประเมินทางเลือกอาชีพ วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.15 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0(Re-run)
1
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 วันที่ 5 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.16 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ(Re-run)
1
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ วันที่ 5 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ