ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 18 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า
1
  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า 18 พ.ค. 63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต 25 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 25 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (2) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ 8 มิ.ย 63
เรื่อง 1.7 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
1
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 8 มิ.ย 63
เรื่อง 1.8 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ 15 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.9 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
1
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 15 มิ.ย 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง 2.1 ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
1
  ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ 22 มิ.ย 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การจัดการทางธุรกิจ
1
  การจัดการทางธุรกิจ 22 มิ.ย 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เป้าหมายในการทำธุรกิจ
1
  เป้าหมายในการทำธุรกิจ 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ช่องทางการจำหน่าย
1
  ช่องทางการจำหน่าย 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
1
  การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ
1
  ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (1) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) 27 ก.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน 27 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) 3 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
1
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน 3 ส.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
1
  จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ 10 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.13 สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
1
  สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต 10 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง 3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ
1
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
1
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ 17 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
1
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ 24 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
1
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน 24 ส.ค. 63 (มีใบงานและแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
1
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
1
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน 31 ส.ค. 63 (มีใบงานและแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
1
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน 7 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การประเมินทางเลือกอาชีพ
1
  การประเมินทางเลือกอาชีพ 7 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
1
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 การประเมินทางเลือกอาชีพ
1
  การประเมินทางเลือกอาชีพ 14 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
1
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 21 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
1
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ 21 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.13 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
1
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 28 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.14 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
1
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ 28 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ