ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ การงานอาชีิพ ม.3

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า
  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต 14 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 14 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) 21 มิ.ย. 64 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (2) 21 มิ.ย. 64(มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ 28 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.7 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 28 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.8 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ (Rerun)
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ (Rerun) 5 ก.ค. 64
เรื่อง 1.9 การนำเสนอผลงาน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (Rerun)
  การนำเสนอผลงาน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (Rerun) 5 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง 2.1 ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
  ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ 12 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การจัดการทางธุรกิจ
  การจัดการทางธุรกิจ 12 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน 19 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เป้าหมายในการทำธุรกิจ
  เป้าหมายในการทำธุรกิจ 19 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ช่องทางการจำหน่าย
  ช่องทางการจำหน่าย 2 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
  การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 2 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ
  ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ 9 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (1) 9 ส.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) 16 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน 16 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การเขียนแผนภาพความคิด ผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (Rerun) 23 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
  การนำเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (Rerun) 23 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.13 สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
  สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต 30 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง 3.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ 6 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
  ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ 13 ก.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน 13 ก.ย. 64 (มีใบงานและแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
  บุคลิกภาพกับงานอาชีพ (Rerun) 20 ก.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
  บุคลิกด้านอาชีพของฉัน (Rerun) 20 ก.ย. 64 (มีใบงานและแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน 27 ก.ย. 64(มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การประเมินทางเลือกอาชีพ
  การประเมินทางเลือกอาชีพ 27 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
  แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน (Rerun) 4 ต.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 การประเมินทางเลือกอาชีพ
  การประเมินทางเลือกอาชีพ (Rerun) 4 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
  แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0 11 ต.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
  การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ 11 ต.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ