ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
คู่มือและแผนการเรียนรู้ ม.3

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
เรื่อง 1.1 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 18 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า
1
  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่า 18 พ.ค. 63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต 25 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
1
  การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 25 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (2) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ 8 มิ.ย 63
เรื่อง 1.7 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
1
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 8 มิ.ย 63
เรื่อง 1.8 การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
1
  การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ 15 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.9 การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
1
  การนำเสนอผลงานเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 15 มิ.ย 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ