ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศ
1
  การปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา ข้อตกลงทางการเรียน 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
1
  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 26 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
1
  วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 14 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
1
  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. อนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง 2.1 ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์
1
  ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 4 ส.ค. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
1
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 11 ส.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การวางแผนครอบครัว
1
  การวางแผนครอบครัว 18 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
1
  การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 25 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
1
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 1 ก.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
1
  ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 8 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
1
  สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 15 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 ความรุนแรง
1
  ความรุนแรง 22 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ความรุนแรง 29 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ