ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์

ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
เรื่อง 1.1 ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
1
  ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 14 ก.ค.63 (มีใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
1
  วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 21 ก.ค.63 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 4 ส.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 11 ส.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 18 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 25 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 1 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
1
  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น 8 ก.ย. 63 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
1
  ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 15 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง 2.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
1
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 22 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การวางแผนครอบครัว
1
  การวางแผนครอบครัว 29 ก.ย. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
1
  การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 6 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
1
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 20 ต.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
1
  ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 27 ต.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ