ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศ
1
  การปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา ข้อตกลงทางการเรียน 19 พ.ค. 63 (มีใบความรู้, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
1
  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 26 พ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
1
  วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
1
  นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 23 มิ.ย. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1
  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ