ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
เรื่อง 1.1 ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน
  ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงทางการเรียน วันที่ 1 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ วันที่ 8 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  วางแผนการออกกำลังกายพักผ่อนและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วันที่ 15 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ปัญหาสุขภาพในชุมชน
  ปัญหาสุขภาพในชุมชน วันที่ 22 ธ.ค.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
  แสวงหาข้อมูลการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วันที่ 29 ธ.ค.63 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต
  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเสียชีวิต วันที่ 5 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
  เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย วันที่ 12 ม.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
  เสนอผลการพัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา วันที่ 19 ม.ค.64
เรื่อง 1.9 การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม
  การนำเสนอผลการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเราที่ส่งผลต่อสังคม วันที่ 26 ม.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวี มีสุข
เรื่อง 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ
  พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ วันที่ 2 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน
  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน วันที่ 9 ก.พ.64 (มีภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง การทะเลาะวิวาท วันที่ 16 ก.พ.64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 23 ก.พ.64 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
  การช่วยฟื้นคืนชีพ วันที่ 2 มี.ค.64 (มีใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ
  อุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ วันที่ 9 มี.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชนด้วยตัวเรา
เรื่อง 3.1 เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
  เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย 16 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รู้ทันความเสี่ยง หลีกเลี่ยงดีชีวีมีสุข

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ