ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.3

ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
เรื่อง 1.1 ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
  ปฐมนิเทศ/ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 1 มิ.ย.64 (มีใบความรู้ และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
  วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 8 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
  รายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 15 มิ.ย.64 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
  นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 22 มิ.ย.64 (มีใบงาน และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 29 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 6 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 13 ก.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
  สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น 20 ก.ค.64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์
  ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 27 ก.ค.64 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง 2.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 3 ส.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การวางแผนครอบครัว
  การวางแผนครอบครัว 10 ส.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
  การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 17 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 24 ส.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
  ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 31 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ