ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
1
  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 3 ก.ค. 63
เรื่อง 1.3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
1
  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 8 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
1
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล 10 ก.ค. 63
เรื่อง 1.5 นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
1
  นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก 13 ก.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
เรื่อง 2.1 สังฆคุณ 9
1
  สังฆคุณ 9 15 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 ทุกข์
1
  ทุกข์ 17 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 สมุทัย
1
  สมุทัย 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 )
1
  มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 ) 22 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
1
  มรรค (สัปปุริสธรรม 7) 24 ก.ค. 63
เรื่อง 2.6 บุญกิริยาวัตถุ 10
1
  บุญกิริยาวัตถุ 10 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 อุบาสกธรรม 7
1
  อุบาสกธรรม 7 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 มงคล 38
1
  มงคล 38 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 นิโรธ (อัตถะ 3)
1
  นิโรธ (อัตถะ 3) 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 พระอภิธรรมปิฎก
1
  พระอภิธรรมปิฎก 7 ส.ค. 63
เรื่อง 2.11 พุทธปณิธาน 4
1
  พุทธปณิธาน 4 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 พุทธศาสนสุภาษิต
1
  พุทธศาสนสุภาษิต 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
เรื่อง 3.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
1
  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
1
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 19 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ศาสนาพิธี
1
  ศาสนาพิธี 21 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การบริหารจิตเจริญปัญญา
1
  การบริหารจิตเจริญปัญญา 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
1
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 26 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
1
  ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา 28 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31 ส.ค. 63
เรื่อง 3.8 ศาสนสัมพันธ์
1
  ศาสนสัมพันธ์ 2 ก.ย. 63
เรื่อง 3.9 การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
1
  การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 9 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
เรื่อง 4.1 กฎหมายแพ่ง
1
  กฎหมายแพ่ง 11 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด
1
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด 14 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 กฎหมายอาญา
1
  กฎหมายอาญา 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
1
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 18 ก.ย. 63
เรื่อง 4.5 ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
1
  ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
เรื่อง 5.1 ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
1
  ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 23 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
1
  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 25 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
1
  แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 28 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
เรื่อง 7.1 ลักษณะของสังคมไทย
1
  ลักษณะของสังคมไทย 14 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
1
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 16 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
1
  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 19 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข
1
  ปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไข 21 ต.ค. 63
เรื่อง 7.5 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
1
  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ 26 ต.ค. 63
เรื่อง 7.6 การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 ต.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ