ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 53
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
เรื่อง 1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 2 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 4 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 14 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
เรื่อง 2.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
1
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 18 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 21 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 23 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 25 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
1
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 28 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
1
  ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 30 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.7 การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
1
  การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 6 ม.ค. 64(มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง 3.1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1
  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
1
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
1
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 15 ม.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
1
  แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
1
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย วันที่ 22 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
เรื่อง 4.1 ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
1
  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ วันที่ 25 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ความหมายและลักษณะของตลาด
1
  ความหมายและลักษณะของตลาด วันที่ 27 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1
  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ วันที่ 29 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
1
  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ วันที่ 1 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 อุปสงค์ (Demand)
1
  อุปสงค์ (Demand) วันที่ 3 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 อุปทาน (Supply)
1
  อุปทาน (Supply) วันที่ 5 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 กลไกราคาและดุลภาพ
1
  กลไกราคาและดุลภาพ วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
1
  อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
1
  อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่อง 6.1 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
1
  บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
1
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล วันที่ 1 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
1
  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (1) วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  นโบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (2) วันที่ 5 มี.ค. 64
เรื่อง 6.4 ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด
1
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (1) วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (2) วันที่ 10 มี.ค. 64
เรื่อง 6.5 การว่างงาน
1
  การว่างงาน วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
1
  การแก้ไขปัญหาการว่างงาน วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแก้ไขปัญหาการว่างงาน วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง 7.1 การค้าระหว่างประเทศของไทย
1
  การค้าระหว่างประเทศของไทย วันที่ 19 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
1
  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 22 มี.ค. 64
เรื่อง 7.3 การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
1
  การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 24 มี.ค. 64
เรื่อง 7.4 การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
1
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย วันที่ 26 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วันที่ 31 มี.ค. 64
เรื่อง 7.6 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
1
  ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ วันที่ 2 เม.ย. 64
2
  ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ วันที่ 5 เม.ย. 64
เรื่อง 7.7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (1) วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2) วันที่ 9 เม.ย 64 (มีเอกสารประกอบคำถามก่อนบทเรียนประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ