ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 63
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ม.3

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 2 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 4 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 7 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล 9 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.5 นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
  นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก 11 มิ.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
เรื่อง 2.1 สังฆคุณ 9
  สังฆคุณ 9 14 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.2 ทุกข์
  ทุกข์ 16 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 สมุทัย
  สมุทัย 18 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 )
  มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 ) 21 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
  มรรค (สัปปุริสธรรม 7) 22 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.6 บุญกิริยาวัตถุ 10
  บุญกิริยาวัตถุ 10 25 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 อุบาสกธรรม 7
  อุบาสกธรรม 7 28 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 มงคล 38
  มงคล 38 30 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 นิโรธ (อัตถะ 3)
  นิโรธ (อัตถะ 3) 2 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 พระอภิธรรมปิฎก
  พระอภิธรรมปิฎก 5 ก.ค. 64
เรื่อง 2.11 พุทธปณิธาน 4
  พุทธปณิธาน 4 7 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต 9 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
เรื่อง 3.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม 12 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 14 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ศาสนาพิธี
  ศาสนาพิธี 19 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การบริหารจิตเจริญปัญญา
  การบริหารจิตเจริญปัญญา 5 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 21 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
  ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา 23 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  สัมมนาพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 ก.ค. 64
เรื่อง 3.8 ศาสนสัมพันธ์
  ศาสนสัมพันธ์ 2 ส.ค. 64
เรื่อง 3.9 การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
  การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 4 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
เรื่อง 4.1 กฎหมายแพ่ง
  กฎหมายแพ่ง 6 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด 9 ส.ค. 64(มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 กฎหมายอาญา
  กฎหมายอาญา 11 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 13 ส.ค. 64
เรื่อง 4.5 ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง
  ความแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่ง 16 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
เรื่อง 5.1 ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
  ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 18 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 20 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 23 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
เรื่อง 7.1 ลักษณะของสังคมไทย
  ลักษณะของสังคมไทย 8 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 10 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
  ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 15 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ 17 ก.ย. 64
เรื่อง 7.5 การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
เรื่อง 8.1 รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
  รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน 22 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 การปกครองแบบประชาธิปไตย
  การปกครองแบบประชาธิปไตย 27 ก.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 การปกครองระบอบเผด็จการ
  การปกครองระบอบเผด็จการ 29 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 8.4 เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
  เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย 1 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 8.5 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 4 ต.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้ (Rerun)
เรื่อง 9.1 กฎหมายแพ่ง (มีใบงานประกอบการสอน)
  กฎหมายแพ่ง (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 9.2 กฎหมายอาญา
  กฎหมายอาญา 8 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 10. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข (Rerun)
เรื่อง 10.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 11 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 10.2 แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
  แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ 15 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ