ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ และ ครูศิริพร สินสมุทรไทย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวิชิต ลือยศ และ ครูศิริพร สินสมุทรไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
  ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ (1) วันที่ 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ (2) วันที่ 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (1) วันที่ 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (2) วันที่ 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ วันที่ 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ (2) วันที่ 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ (3) วันที่ 24 พ.ย. 66(มีใบงาน)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 หลากสีสันอเมริกาใต้
  ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ (สถานที่สาคัญ) วันที่ 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 13 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน )
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน )
๑o
  การคมนาคมในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 20 ธ.ค. 66 (มีใบงาน )
๑๑
  สถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้ วันที่ 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 การค้าและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  การค้าระหว่างประเทศของไทย วันที่ 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน )
  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 24 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย วันที่ 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วันที่ 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ วันที่ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (1) วันที่ 5 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
  การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2) วันที่ 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วันที่ 9 ก.พ. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 8.1 ศาสนากับการสร้างสันติสุขของสังคม
  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย วันที่ 13 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป วันที่ 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา วันที่ 18 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลียและแอฟริกา วันที่ 20 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์อารยธรรม (1) วันที่ 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์อารยธรรม (2) วันที่ 25 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในการสร้างความสงบสุขให้แก่โลก วันที่ 27 มี.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ