ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
1
  พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 20 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
1
  สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 22 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
1
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล 25 พ.ค. 63
เรื่อง 1.5 นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
1
  นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก 27 พ.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
เรื่อง 2.1 สังฆคุณ 9
1
  สังฆคุณ 9 29 พ.ค. 63
เรื่อง 2.2 ทุกข์
1
  ทุกข์ 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 สมุทัย
1
  สมุทัย 5 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 )
1
  มรรค (มรรค 8 ปัญญา 3 อธิปไตย 3 ) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
1
  มรรค (สัปปุริสธรรม 7) 10 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.6 บุญกิริยาวัตถุ 10
1
  บุญกิริยาวัตถุ 10 12 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 อุบาสกธรรม 7
1
  อุบาสกธรรม 7 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 มงคล 38
1
  มงคล 38 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 นิโรธ (อัตถะ 3)
1
  นิโรธ (อัตถะ 3) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 พระอภิธรรมปิฎก
1
  พระอภิธรรมปิฎก 22 มิ.ย. 63
เรื่อง 2.11 พุทธปณิธาน 4
1
  พุทธปณิธาน 4 24 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 พุทธศาสนสุภาษิต
1
  พุทธศาสนสุภาษิต 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
เรื่อง 3.1 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม
1
  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและจริยวัตรอย่างเหมาะสม 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ