ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ม.3

ครูวิชิต ลือยศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มหัศจรรย์อเมริกาเหนือ
เรื่อง 1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 1 พ.ย. 64
เรื่อง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 3 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 5 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 8 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 10 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 12 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลากสีสันอเมริกาใต้
เรื่อง 2.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้
  ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้ 15 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้
  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ 17 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้
  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้ 19 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้
  ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ 22 พ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้
  ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ 24 พ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
  ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 26 พ.ย. 64
เรื่อง 2.7 การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้
  การคมนาคมของทวีปอเมริกาใต้ 29 พ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสังคมในทวีปอเมริกาใต้ 1 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง 3.1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 16 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 13 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้
  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ วั15 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 17 ธ.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้
  แนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 20 ธ.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อไทย 22 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
เรื่อง 4.1 ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ 24 ธ.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ความหมายและลักษณะของตลาด
  ความหมายและลักษณะของตลาด 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 29 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 5 ม.ค. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 อุปสงค์ (Demand)
  อุปสงค์ (Demand) 7 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 อุปทาน (Supply)
  อุปทาน (Supply) 10 ม.ค. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 กลไกราคาและดุลภาพ
  กลไกราคาและดุลภาพ 12 ม.ค. 65 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
  อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) 14 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)
  อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) 17 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
เรื่อง 5.1 เศรษฐกิจพอเพียง
  เศรษฐกิจพอเพียง 19 ม.ค. 65
เรื่อง 5.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
  เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 21 ม.ค. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
  การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ 24 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่อง 6.1 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
  บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 26 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 28 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (1) 31 ม.ค. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  นโบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (2) 2 ก.พ. 65
เรื่อง 6.4 ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (1) 4 ก.พ. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  ภาวะเงินเฟ้อ - เงินฝืด (2) 7 ก.พ. 65
เรื่อง 6.5 การว่างงาน
  การว่างงาน 9 ก.พ. 65 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
  การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 11 ก.พ. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่อง 7.1 การค้าระหว่างประเทศของไทย
  การค้าระหว่างประเทศของไทย 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 18 ก.พ. 65
เรื่อง 7.3 การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
  การกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 21 ก.พ. 65
เรื่อง 7.4 การลงทุนระหว่างประเทศของไทย
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย 23 ก.พ. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
  การลงทุนระหว่างประเทศของไทย วั25 ก.พ. 65 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 25 ก.พ. 65
เรื่อง 7.6 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
  ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 28 ก.พ. 65
เรื่อง 7.7 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (1) 2 มี.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ (2) 4 มี.ค. 65 (มีเอกสารประกอบคำถามก่อนบทเรียนประกอบการสอน)
เรื่อง 7.8 องค์กรระหว่างประเทศ
  องค์กรระหว่างประเทศ 7 มี.ค. 65 (มีใบงานและตารางกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ /หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Rerun

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ