ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 101
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 2.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 3.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 4 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 4.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 8 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 5.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 8 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
เรื่อง 6.1 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
1
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 15 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 7. ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรื่อง 7.1 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
1
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 15 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 8. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
เรื่อง 8.1 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
1
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 18 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 9. วัสดุผสม
หน่วยการเรียนรู้ 10. กระแสไฟฟ้า
เรื่อง 10.1 กระแสไฟฟ้า
1
  กระแสไฟฟ้า 22 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 11. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 11.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
1
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 12. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า 29 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 13. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง 13.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
1
  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 29 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 14. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เรื่อง 14.1 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
1
  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 5 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 15. การใช้พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 15.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า
1
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 5 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 16. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
เรื่อง 16.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
1
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด 8 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
เรื่อง 17.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
1
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 12 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 18. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง 18.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
1
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 12 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 19. การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
เรื่อง 19.1 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
1
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 15 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 20. การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 20.1 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
1
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 19 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 21. รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 21.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
1
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 19 ม.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 22. ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
เรื่อง 22.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 22 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 23. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่อง 23.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 26 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 24. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 24.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 26 ม.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 25. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 25.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 26. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 26.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 27. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 27.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 2 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 28. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 28.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 5 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 29. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
เรื่อง 29.1 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
1
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 9 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 30. ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรื่อง 30.1 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
1
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 9 ก.พ. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 31. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
เรื่อง 31.1 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
1
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 16 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 32. วัสดุผสม
หน่วยการเรียนรู้ 33. กระแสไฟฟ้า
เรื่อง 33.1 กระแสไฟฟ้า
1
  กระแสไฟฟ้า 19 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 34. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 34.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
1
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 23 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 35. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 35.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 23 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 36. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง 36.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
1
  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 37. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เรื่อง 37.1 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
1
  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 38. การใช้พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 38.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า
1
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 5 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 39. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
เรื่อง 39.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
1
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด 9 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 40. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
เรื่อง 40.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
1
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 9 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 41. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง 41.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
1
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 12 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 42. การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
เรื่อง 42.1 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
1
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 43. การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 43.1 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
1
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 44. รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 44.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
1
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 19 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 45. ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
เรื่อง 45.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 46. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่อง 46.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 23 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 47. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 47.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 26 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 48. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 48.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 49. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 49.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 50. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 50.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 2 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 51. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 51.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
1
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ