ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 104
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร

ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 1.1 วิทยาศาสตร์ในชีวิต
1
  วิทยาศาสตร์ในชีวิต 3 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์
1
  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ 10 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 2.1 โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
1
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน 14 ก.ค. 63 (มีรหัสภาพ)
เรื่อง 2.2 การค้นพบของเมนเดล
1
  การค้นพบของเมนเดล 14 ก.ค. 63
เรื่อง 2.3 จีโนไทป์และฟีโนไทป์
1
  จีโนไทป์และฟีโนไทป์ 17 ก.ค. 63
เรื่อง 2.4 การแบ่งเซลล์
1
  การแบ่งเซลล์ 21 ก.ค. 63
เรื่อง 2.5 โรคทางพันธุกรรม
1
  โรคทางพันธุกรรม 21 ก.ค. 63
เรื่อง 2.6 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
1
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 24 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่นและแสง
เรื่อง 3.1 คลื่นกล
1
  คลื่นกล 31 ก.ค. 63
เรื่อง 3.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 ส.ค. 63
เรื่อง 3.3 กฎการสะท้อนของแสง
1
  กฎการสะท้อนของแสง 4 ส.ค. 63
เรื่อง 3.4 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
1
  ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 7 ส.ค. 63
เรื่อง 3.5 แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
1
  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง 11 ส.ค. 63
เรื่อง 3.6 การหักเหของแสง
1
  การหักเหของแสง 11 ส.ค. 63
เรื่อง 3.7 การสะท้อนกลับหมดของแสง
1
  การสะท้อนกลับหมดของแสง 14 ส.ค. 63
เรื่อง 3.8 การกระจายของแสง
1
  การกระจายของแสง 18 ส.ค. 63
เรื่อง 3.9 เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์
1
  เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ 18 ส.ค. 63
เรื่อง 3.10 ความสว่าง
1
  ความสว่าง 21 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
เรื่อง 4.1 แรงโน้มถ่วงกับการโคจร
1
  แรงโน้มถ่วงกับการโคจร 25 ส.ค. 63
เรื่อง 4.2 ฤดูของโลก
1
  ฤดูของโลก 25 ส.ค. 63
เรื่อง 4.3 การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
1
  การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า 28 ส.ค. 63
เรื่อง 4.4 ข้างขึ้น ข้างแรม
1
  ข้างขึ้น ข้างแรม 1 ก.ย. 63
เรื่อง 4.5 น้ำขึ้น น้ำลง
1
  น้ำขึ้น น้ำลง 1 ก.ย. 63
เรื่อง 4.6 เทคโนโลยีอวกาศ
1
  เทคโนโลยีอวกาศ 8 ก.ย. 63
เรื่อง 4.7 โครงการสำรวจอวกาศ
1
  โครงการสำรวจอวกาศ 8 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
เรื่อง 5.1 วิทยาศาสตร์ในชีวิต
1
  วิทยาศาสตร์ในชีวิต 11 ก.ย. 63
เรื่อง 5.2 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์
1
  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ 15 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง 6.1 โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน
1
  โครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน 15 ก.ย. 63 (มีรหัสภาพ)
เรื่อง 6.2 การค้นพบของเมนเดล
1
  การค้นพบของเมนเดล 18 ก.ย. 63
เรื่อง 6.3 จีโนไทป์และ ฟีโนไทป์
1
  จีโนไทป์และ ฟีโนไทป์ 22 ก.ย. 63
เรื่อง 6.4 การแบ่งเซลล์
1
  การแบ่งเซลล์ 22 ก.ย. 63
เรื่อง 6.5 โรคทางพันธุกรรม
1
  โรคทางพันธุกรรม 25 ก.ย. 63
เรื่อง 6.6 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
1
  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 29 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่นและแสง
เรื่อง 7.1 คลื่นกล
1
  คลื่นกล 29 ก.ย. 63
เรื่อง 7.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ต.ค. 63
เรื่อง 7.3 กฎการสะท้อนของแสง
1
  กฎการสะท้อนของแสง 6 ต.ค. 63
เรื่อง 7.4 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
1
  ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 6 ต.ค. 63
เรื่อง 7.5 แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
1
  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง 9 ต.ค. 63
เรื่อง 7.6 การหักเหของแสง
1
  การหักเหของแสง 16 ต.ค. 63
เรื่อง 7.7 การสะท้อนกลับหมดของแสง
1
  การสะท้อนกลับหมดของแสง 20 ต.ค. 63
เรื่อง 7.8 การกระจายของแสง
1
  การกระจายของแสง 20 ต.ค. 63
เรื่อง 7.9 เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์
1
  เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ 27 ต.ค. 63
เรื่อง 7.10 ความสว่าง
1
  ความสว่าง 27 ต.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
เรื่อง 8.1 แรงโน้มถ่วงกับการโคจร
1
  แรงโน้มถ่วงกับการโคจร 30 ต.ค. 63
เรื่อง 8.2 ฤดูของโลก
1
  ฤดูของโลก 3 พ.ย. 63
เรื่อง 8.3 การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
1
  การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า 3 พ.ย. 63
เรื่อง 8.4 ข้างขึ้น ข้างแรม
1
  ข้างขึ้น ข้างแรม 6 พ.ย. 63
เรื่อง 8.5 น้ำขึ้น น้ำลง
1
  น้ำขึ้น น้ำลง 10 พ.ย. 63
เรื่อง 8.6 เทคโนโลยีอวกาศ
1
  เทคโนโลยีอวกาศ 10 พ.ย. 63
เรื่อง 8.7 โครงการสำรวจอวกาศ
1
  โครงการสำรวจอวกาศ 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ