ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 101
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 2.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 3.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 4 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 4.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 8 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 5.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 8 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
เรื่อง 6.1 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 15 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 7. ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรื่อง 7.1 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 15 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 8. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
เรื่อง 8.1 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 18 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 9. วัสดุผสม
หน่วยการเรียนรู้ 10. กระแสไฟฟ้า
เรื่อง 10.1 กระแสไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า 22 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 11. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 11.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 12. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า 29 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 13. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง 13.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 29 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 14. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เรื่อง 14.1 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 5 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 15. การใช้พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 15.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 5 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 16. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
เรื่อง 16.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด 8 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
เรื่อง 17.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 12 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 18. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง 18.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 12 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 19. การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
เรื่อง 19.1 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 15 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 20. การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 20.1 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 19 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 21. รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 21.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 19 ม.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 22. ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
เรื่อง 22.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 22 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 23. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่อง 23.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 26 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 24. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 24.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 26 ม.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 25. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 25.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 26. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 26.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 27. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 27.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 2 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 28. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 28.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 5 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 29. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
เรื่อง 29.1 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 9 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 30. ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรื่อง 30.1 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 9 ก.พ. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 31. พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
เรื่อง 31.1 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 16 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 32. วัสดุผสม
หน่วยการเรียนรู้ 33. กระแสไฟฟ้า
เรื่อง 33.1 กระแสไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า 19 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 34. ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 34.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 23 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 35. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 35.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 23 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 36. วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง 36.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 37. วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เรื่อง 37.1 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 38. การใช้พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 38.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 5 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 39. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
เรื่อง 39.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด 9 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 40. หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
เรื่อง 40.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 9 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 41. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง 41.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 12 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 42. การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
เรื่อง 42.1 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 43. การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 43.1 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 44. รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 44.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 19 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 45. ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
เรื่อง 45.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 46. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่อง 46.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 23 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 47. การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 47.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 26 มี.ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 48. มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 48.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 49. การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 49.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 50. ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 50.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 2 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 51. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 51.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ