ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 117
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง 1.1 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 7 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.3 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 8 มิ.ย. 64 (มีเส้นจำนวน)
เรื่อง 1.4 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 10 มิ.ย. 64(มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 14 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 15 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.7 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 21 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 22 มิ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
เรื่อง 2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 24 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี ดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2 28 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 29 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4 1 ก.ค. 64
เรื่อง 2.5 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5 5 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
เรื่อง 3.1 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 6 ก.ค. 64
เรื่อง 3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 8 ก.ค. 64
เรื่อง 3.3 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 12 ก.ค. 64
เรื่อง 3.4 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 13 ก.ค. 64
เรื่อง 3.5 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 15 ก.ค. 64
เรื่อง 3.6 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 19 ก.ค. 64
เรื่อง 3.7 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 6
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 20 ก.ค. 64
เรื่อง 3.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 22 ก.ค. 64
เรื่อง 3.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 27 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความคล้าย
เรื่อง 4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1)
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1) 29 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2)
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 2 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3)
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3) 3 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 5 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2) 9 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3) 10 ส.ค. 64
เรื่อง 4.7 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4) 16 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5) 17 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6)
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6) 19 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 การนำไปใช้ (1)
  การนำไปใช้ (1) 23 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.11 การนำไปใช้ (2)
  การนำไปใช้ (2) 24 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
เรื่อง 5.1 แนะนำฟังก์ชัน
  แนะนำฟังก์ชัน 26 ส.ค. 64 (มีหนังสือเรียน)
เรื่อง 5.2 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่1 30 ส.ค. 64
เรื่อง 5.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 2
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 2 31 ส.ค. 64 (มีหนังสือเรียน)
เรื่อง 5.4 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 3
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 3 2 ก.ย. 64 (มีหนังสือเรียนและกระดาษกริด)
เรื่อง 5.5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 4
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 4 6 ก.ย. 64 (มีหนังสือเรียน)
เรื่อง 5.6 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 5
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 5 7 ก.ย. 64 (หนังสือเรียน)
เรื่อง 5.7 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 6
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 6 9 ก.ย. 64
เรื่อง 5.8 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 7
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 7 13 ก.ย. 64(มีกระดาษกริด)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง แผนภาพกล่อง
เรื่อง 6.1 ควอร์ไทล์
  ควอร์ไทล์ 14 ก.ย. 64
เรื่อง 6.2 แผนภาพกล่อง
  แผนภาพกล่อง 16 ก.ย. 64
เรื่อง 6.3 แผนภาพกล้องกับการกระจายของข้อมูล
  แผนภาพกล้องกับการกระจายของข้อมูล 20 ก.ย. 64
เรื่อง 6.4 การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง
  การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง 21 ก.ย. 64
เรื่อง 6.5 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี
  การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี 23 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง (Rerun)
เรื่อง 7.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 1 (Rerun)
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 1 (Rerun) 27 ก.ย. 64
เรื่อง 7.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2 (Rerun)
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2 (Rerun) 28 ก.ย. 64
เรื่อง 7.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 (Rerun)
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 (Rerun) 30 ก.ย. 64
เรื่อง 7.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4 (Rerun)
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4 (Rerun) 4 ต.ค. 64
เรื่อง 7.5 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5 (Rerun)
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5 (Rerun) 5 ต.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว (Rerun)
เรื่อง 8.1 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว (Rerun)
  แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว (Rerun) 7 ต.ค. 64
เรื่อง 8.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 (Rerun)
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 (Rerun) 11 ต.ค. 64
เรื่อง 8.3 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 (Rerun)
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 (Rerun) 12 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ