ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 108
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์

ครูชุติมา วรรณรักษ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. บทที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง 1.1 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 9 ก.ค. 63
เรื่อง 1.3 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 13 ก.ค. 63 (มีเส้นจำนวน)
เรื่อง 1.4 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 14 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 16 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 20 ก.ค. 63
เรื่อง 1.7 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4
1
  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 21 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 23 ก.ค. 63
เรื่อง 1.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 30 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. บทที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
เรื่อง 2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 1
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 1 3 ส.ค. 63
เรื่อง 2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี ดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 2 4 ส.ค. 63
เรื่อง 2.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 3 6 ส.ค. 63
เรื่อง 2.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 4 10 ส.ค. 63
เรื่อง 2.5 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ตอนที่ 5 11 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. บทที่ 3 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
เรื่อง 3.1 แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
1
  แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 13 ส.ค. 63
เรื่อง 3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 17 ส.ค. 63
เรื่อง 3.3 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 18 ส.ค. 63
เรื่อง 3.4 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 20 ส.ค. 63
เรื่อง 3.5 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 24 ส.ค. 63
เรื่อง 3.6 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 25 ส.ค. 63
เรื่อง 3.7 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 6
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 6 27 ส.ค. 63
เรื่อง 3.8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 31 ส.ค. 63
เรื่อง 3.9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 1 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. บทที่ 4 เรื่อง ความคล้าย
เรื่อง 4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1)
1
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1) 3 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2)
1
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 8 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.3 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3)
1
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3) 10 ก.ย. 63
เรื่อง 4.4 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 14 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4) 21 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5) 22 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6)
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6) 24 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 การนำไปใช้ (1)
1
  การนำไปใช้ (1) 28 ก.ย. 63
เรื่อง 4.11 การนำไปใช้ (2)
1
  การนำไปใช้ (2) 29 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. บทที่ 5 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
เรื่อง 5.1 แนะนำฟังก์ชัน
1
  แนะนำฟังก์ชัน 1 ต.ค. 63
เรื่อง 5.2 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 1
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่1 5 ต.ค. 63
เรื่อง 5.3 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 2
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่2 6 ต.ค. 63
เรื่อง 5.4 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 3
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่3 8 ต.ค. 63
เรื่อง 5.5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 4
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่4 12 ต.ค. 63
เรื่อง 5.6 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 5
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่5 15 ต.ค. 63
เรื่อง 5.7 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 6
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่6 19 ต.ค. 63
เรื่อง 5.8 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่ 7
1
  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ตอนที่7 20 ต.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 6. บทที่ 6 เรื่อง แผนภาพกล่อง
เรื่อง 6.1 ควอร์ไทล์
1
  ควอร์ไทล์ 22 ต.ค. 63
เรื่อง 6.2 แผนภาพกล่อง
1
  แผนภาพกล่อง 26 ต.ค. 63
เรื่อง 6.3 แผนภาพกล้องกับการกระจายของข้อมูล
1
  แผนภาพกล้องกับการกระจายของข้อมูล 27 ต.ค. 63
เรื่อง 6.4 การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง
1
  การเปรียบเทียบแผนภาพกล่อง 29 ต.ค. 63
เรื่อง 6.5 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี
1
  การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภาพกล่องโดยใช้เทคโนโลยี 2 พ.ย. 63
เรื่อง 6.6 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1 3 พ.ย. 63
เรื่อง 6.7 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2 5 พ.ย. 63
เรื่อง 6.8 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3 9 พ.ย. 63
เรื่อง 6.9 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 4 10 พ.ย. 63
เรื่อง 6.10 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5
1
  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 5 12 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์