ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์

ครูชุติมา วรรณรักษ์
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
เรื่อง 1.1 ปริซึมและทรงกระบอก
1
  ปริซึมและทรงกระบอก 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 พีระมิด กรวย และทรงกลม
1
  พีระมิด กรวย และทรงกลม 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 21 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พื้นที่ผิวของปริซึม
1
  พื้นที่ผิวของปริซึม 25 พ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ปริมาตรของปริซึม
1
  ปริมาตรของปริซึม 26 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
1
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 28 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ปริมาตรของทรงกระบอก
1
  ปริมาตรของทรงกระบอก 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 ปริมาตรของพีระมิด
1
  ปริมาตรของพีระมิด (1) 2 มิ.ย. 63
2
  ปริมาตรของพีระมิด (2) 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 ปริมาตรของกรวย
1
  ปริมาตรของกรวย (1) 8 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ปริมาตรของกรวย (2) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 ปริมาตรของทรงกลม
1
  ปริมาตรของทรงกลม (1) 11 มิ.ย. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  ปริมาตรของทรงกลม (2) 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. กราฟ
เรื่อง 2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์ เชิงเส้น
1
  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 16 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
1
  คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน X 25 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน Y 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b
1
  ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (2) 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 จุดตัดบนแกน X และ แกน Y
1
  จุดตัดบนแกน X และ แกน Y 9 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C
1
  การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C 14 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 กราฟกับการนำไปใช้
1
  กราฟกับการนำไปใช้ (1) 16 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  กราฟกับการนำไปใช้ (2) 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ระบบสมการเชิงเส้น
เรื่อง 3.1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และคำตอบของระบบสมการ
1
  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและคำตอบของระบบสมการ 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ
1
  การหาคำตอบของระบบสมการโดยการเขียนกราฟ 23 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 จำนวนคำตอบของระบบสมการ
1
  จำนวนคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 27 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน
1
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (1) 3 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (2) 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบบัตรกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (3) 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (4) 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (5) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
เรื่อง 4.1 การสร้างสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์
1
  การสร้างสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์ 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การสร้างระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์
1
  การสร้างระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์ 17 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1
  โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (1) 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2) 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2) 24 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (3) 25 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. ความคล้าย
เรื่อง 5.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
1
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (1) 27 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 31 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (3) 1 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
1
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 3 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (2) 7 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (3) 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (4) 10 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (5) 14 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (6) 15 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การนำไปใช้
1
  การนำไปใช้ (1) 21 ก.ย.63
2
  การนำไปใช้ (1) 22 ก.ย.63
3
  การนำไปใช้ (2) 24 ก.ย.63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  การนำไปใช้ (3) 28 ก.ย.63
5
  การนำไปใช้ (3) 29 ก.ย.63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์
  1. Post By sumonporn | 19.06.19 | 2,274 2 คณิตศาสตร์