ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.3

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 1.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ภาพแผนที่ฯ ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายราชธานี และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435
1
  การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435 วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435
1
  การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 วันที่ 16 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้ บัตรคำ บัตรข้อความ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475
1
  การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 วันที่ 23 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.5 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
1
  การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย วันที่ 30 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 2.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีบัตรภาพและบัตรข้อความประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน
1
  ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน วันที่ 27 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 3.1 ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
1
  ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วันที่ 3 ก.พ. 64 (มีข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ และลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
1
  ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศและลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีกรณีศึกษา, ภาพและข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
1
  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีกรณีศึกษาและข้อความกรณีศึกษาประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 4.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
1
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีข่าวกรณีศึกษาและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
เรื่อง 5.1 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
1
  การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย วันที่ 24 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
เรื่อง 7.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
1
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ