ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 1.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 1.3 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1
  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
1
  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน 22 ก.ค. 63 (มีวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เรื่อง 2.1 การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
1
  การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 29 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.2 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้ 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.4 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ และโอเชียเนีย 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.6 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุคกลาง) 9 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.7 พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
1
  พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน) 16 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป 23 ก.ย. 63 (มีบัตรคำและวีดิโอ)
เรื่อง 2.9 พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
1
  พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป 30 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
เรื่อง 2.10 อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
1
  อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก 7 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก
1
  การเลือกรับอิทธิพลของตะวันตกต่อโลก 14 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
เรื่อง 3.1 สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น
1
  สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น 21 ต.ค. 63 (มีวีดิโอ)
เรื่อง 3.2 องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
1
  องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง 28 ต.ค. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ