ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.3

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 1.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ภาพแผนที่ฯ ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายราชธานี และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435
  การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2435 วันที่ 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435
  การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 วันที่ 16 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้ บัตรคำ บัตรข้อความ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475
  การเปลี่่ยนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475 วันที่ 23 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.5 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
  การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย วันที่ 30 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 2.1 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
  ลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
  ลักษณะทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วันที่ 20 ม.ค. 64 (มีบัตรภาพและบัตรข้อความประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน
  ลักษณะเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน วันที่ 27 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 3.1 ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  ลักษณะทางสัมคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วันที่ 3 ก.พ. 64 (มีข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศ และลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย
  ลักษณะทางสังคมสมัยปฏิรูปประเทศและลักษณะทางสังคมสมัยประชาธิปไตย วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีกรณีศึกษา, ภาพและข้อความหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีกรณีศึกษาและข้อความกรณีศึกษาประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง 4.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีข่าวกรณีศึกษาและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
เรื่อง 5.1 การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย
  การเมืองการปกครองสมัยประชาธิปไตย วันที่ 24 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์(Re-run)
เรื่อง 7.1 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก
  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศในทวีปเอเชียและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศตะวันตก วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีบัตรคำ บัตรข้อความ และข่าวกรณีศึกษาประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ