ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น และครูชีวาภร จวบรัมย์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รัตนโกสินทร์เรืองรอง
เรื่อง 1.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีของไทย 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 8 พ.ย. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 1.4 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เปลี่ยนผ่านสยามสู่ความทันสมัย
เรื่อง 2.1 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-3) 29 พ.ย. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐสยามปฏิรูปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก
  ปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐสยามปฏิรูปสู่ความทันสมัยแบบตะวันตก 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.3 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (1) 13 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (2) 20 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) (3) 27 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.4 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4-6) 3 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.5 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปฏิรูปประเทศ (รัชกาลที่ 4 - 6) 10 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อภิวัฒน์สยามสู่ประชาธิปไตย
เรื่อง 3.1 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
  การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (1) 24 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (2) 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) (3) 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 บทบาทของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ
  บทบาทของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 3.4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน)
  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน) 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มองโลก มองไทย ในยุคปัจจุบัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ