ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.3

ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 2 มิ.ย 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 7 มิ.ย 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การท่องจำบทอาขยาน
  การท่องจำบทอาขยาน 9 มิ.ย 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
  พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) 10 มิ.ย 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) 14 มิ.ย 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (3) 16 มิ.ย 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (4) 17 มิ.ย 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
  การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน 21 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ระดับภาษา
  ระดับภาษา (1) 23 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  ระดับภาษา (2) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนคำขวัญ
  การเขียนคำขวัญ 28 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง 2.1 คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
  คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 30 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน
  ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน 1 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คุณค่าวรรณกรรม
  คุณค่าวรรณกรรม 5 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การเขียนย่อความ
  การเขียนย่อความ 7 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน, ใบความรู้ และแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน
  การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน 12 ก.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู
  การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู 14 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 หลักสังเกตคำภาษาบาลีในภาษาไทย
  หลักสังเกตคำภาษาบาลีในภาษาไทย 15 ก.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
  หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย 19 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
  คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 21 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก
  บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก 22 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 ข้อคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
  ข้อคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 29 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง 3.1 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ 2 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การอ่านจับใจความสำคัญ
  การอ่านจับใจความสำคัญ 4 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การอ่านจับใจความสำคัญและเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
  การอ่านจับใจความสำคัญและเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ 5 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การวิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การวิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 11 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การพูดโน้มน้าวใจ
  การพูดโน้มน้าวใจ 16 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ
  ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ 18 ส.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การพูดโต้วาทีและมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
  การพูดโต้วาทีและมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 19 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 ปฏิบัติการพูดโต้วาที
  ปฏิบัติการพูดโต้วาที 23 ส.ค. 64
เรื่อง 3.10 การวิเคราะห์คุณค่า วรรณคดีวรรณกรรม และบทเพลง
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมและบทเพลง 25 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 อ่านสรุปเนื้อหา ความรู้ และข้อคิด อิศรญาณภาษิต
  อ่านสรุปเนื้อหา ความรู้ และข้อคิด อิศรญาณภาษิต 26 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การวิเคราะห์คุณค่า วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต 30 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
เรื่อง 4.1 ใจความสำคัญนั้น สำคัญไฉน
  ใจความสำคัญนั้น สำคัญไฉน 1 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การเขียนแสดงความคิดเห็น
  การเขียนแสดงความคิดเห็น 2 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น
  ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น 6 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การพูดอภิปราย
  การพูดอภิปราย 8 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ปฏิบัติการพูดอภิปราย
  ปฏิบัติการพูดอภิปราย 9 ก.ย. 64
เรื่อง 4.6 ประโยคไทยใช้ให้ถูก
  ประโยคไทยใช้ให้ถูก 13 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  ประโยคไทยใช้ให้ถูก (Rerun) 15 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 การสร้างประโยคซับซ้อน
  การสร้างประโยคซับซ้อน 16 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 เขียนประโยคซับซ้อน
  เขียนประโยคซับซ้อน 20 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 พินิจวรรณกรรม
  พินิจวรรณกรรม 22 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 นำเสนอคุณค่าและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
  นำเสนอคุณค่าและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง 23 ก.ย. 64 (มีแบบทดสอบเรื่องสั้นประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทกวีที่ชื่นชอบ
เรื่อง 5.1 การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น
  การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น 27 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น
  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น 29 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความบทกวี และการสรุปความรู้ ข้อคิด จากบทประพันธ์
  การอ่านตีความบทกวีและการสรุปความรู้ ข้อคิดจากบทประพันธ์ 30 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากบทประพันธ์
  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากบทประพันธ์ 4 ต.ค 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การแต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ)
  การแต่งบทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ) 6 ต.ค 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การคิด วิเคราะห์ เขียนสรุป สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
  การคิด วิเคราะห์ เขียนสรุป สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 7 ต.ค 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ