ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวิธพินิจภาษา
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว วันที่ 2 ธ.ค.2563 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ)
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ) วันที่ 3 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ตีความและประเมินคุณค่า
1
  ตีความและประเมินคุณค่า วันที่ 7 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
1
  การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา วันที่ 9 ธ.ค.2563 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การเขียนโฆษณา
1
  การเขียนโฆษณา วันที่ 14 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การพูดโน้มน้าวใจ
1
  การพูดโน้มน้าวใจ วันที่ 16 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนอธิบาย
1
  การเขียนอธิบาย วันที่ 17 ธ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) วันที่ 21 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) วันที่ 23 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์
1
  การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์ วันที่ 24 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าวรรณคดี
เรื่อง 2.1 การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16) วันที่ 28 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
1
  การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 30 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
1
  บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) วันที่ 4 ม.ค. 2564
เรื่อง 2.4 บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้)
1
  บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้) วันที่ 6 ม.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
1
  บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) วันที่ 7 ม.ค.2564
เรื่อง 2.6 คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
1
  คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท วันที่ 11 ม.ค.2564
เรื่อง 2.7 คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
1
  คุณค่าจากพระบรมราโชวาท วันที่ 13 ม.ค.2564
เรื่อง 2.8 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม วันที่ 14 ม.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น วันที่ 18 ม.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี)
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี) วันที่ 20 ม.ค.2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา) วันที่ 21 ม.ค.2564
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรรคำนำมาใช้
เรื่อง 4.1 การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
1
  การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด วันที่ 3 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
1
  อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วันที่ 4 ก.พ. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 สื่อความคิด
1
  สื่อความคิด วันที่ 8 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การเขียนกรอบแนวคิด
1
  การเขียนกรอบแนวคิด วันที่ 10 ก.พ.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การพูดอภิปรายพาเพลิน
1
  การพูดอภิปรายพาเพลิน วันที่ 11 ก.พ.2564
เรื่อง 4.6 คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
1
  คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ วันที่ 15 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
1
  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 17 ก.พ 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 การเขียนคำอวยพร
1
  การเขียนคำอวยพร วันที่ 18 ก.พ.2564
เรื่อง 4.9 การเขียนสุนทรพจน์
1
  การเขียนสุนทรพจน์ วันที่ 22 ก.พ.2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
1
  การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ) วันที่ 24 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน
เรื่อง 5.1 การอ่านโคลงสี่สุภาพ
1
  การอ่านโคลงสี่สุภาพ วันที่ 25 ก.พ.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
1
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (1) วันที่ 1 มี.ค.2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (2) วันที่ 3 มี.ค. 2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความและประเมินค่า
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า วันที่ 4 มี.ค.2564
เรื่อง 5.4 การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล)
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล) วันที่ 8 มี.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม)
1
  การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม) วันที่ 10 มี.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา
1
  การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา วันที่ 11 มี.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
1
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ วันที่ 15 มี.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การพูดแสดงความคิดเห็น
1
  การพูดแสดงความคิดเห็น (1) วันที่ 17 มี.ค.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  การพูดแสดงความคิดเห็น (2) วันที่ 18 มี.ค.2564 (มีบัตรคำและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เขียนย่อความ
1
  เขียนย่อความ วันที่ 22 มี.ค.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
1
  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู วันที่ 24 มี.ค.2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรรคำนำมาใช้ (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีหน่วยสัมพันธ์ (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าวรรณคดี (Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ