ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 18 พ.ค. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 20 พ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การท่องจำบทอาขยาน
1
  การท่องจำบทอาขยาน 21 พ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
1
  พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) 27 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (3) 28 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (4) 1 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
1
  การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ระดับภาษา
1
  ระดับภาษา (1) 8 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ระดับภาษา (2) 10 มิ.ย. 63 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนคำขวัญ
1
  การเขียนคำขวัญ 11 มิ.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง 2.1 คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
1
  คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 15 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน
1
  ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คุณค่าวรรณกรรม
1
  คุณค่าวรรณกรรม 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การเขียนย่อความ
1
  การเขียนย่อความ 22 มิ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
1
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และแบบประเมินประกอบการสอน)
2
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 25 มิ.ย. 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน
1
  การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน 29 มิ.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ