ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวิธพินิจภาษา
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว วันที่ 2 ธ.ค.2563 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ)
  การอ่านจับใจความสำคัญ (บทความ) วันที่ 3 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ตีความและประเมินคุณค่า
  ตีความและประเมินคุณค่า วันที่ 7 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา
  การเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา วันที่ 9 ธ.ค.2563 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การเขียนโฆษณา
  การเขียนโฆษณา วันที่ 14 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การพูดโน้มน้าวใจ
  การพูดโน้มน้าวใจ วันที่ 16 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนอธิบาย
  การเขียนอธิบาย วันที่ 17 ธ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) วันที่ 21 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) วันที่ 23 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์
  การเขียนคำคมการเขียนคติพจน์ วันที่ 24 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าวรรณคดี
เรื่อง 2.1 การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16)
  การอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ฉบัง 16) วันที่ 28 ธ.ค.2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ)
  การอ่านทำนองเสนาะ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 30 ธ.ค.2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
  บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) วันที่ 4 ม.ค. 2564
เรื่อง 2.4 บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้)
  บทพากย์เอราวัณ (คุณค่าและการนำไปใช้) วันที่ 6 ม.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
  บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) วันที่ 7 ม.ค.2564
เรื่อง 2.6 คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท
  คำพ่อสอนในพระบรมราโชวาท วันที่ 11 ม.ค.2564
เรื่อง 2.7 คุณค่าจากพระบรมราโชวาท
  คุณค่าจากพระบรมราโชวาท วันที่ 13 ม.ค.2564
เรื่อง 2.8 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม วันที่ 14 ม.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น
  วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่น วันที่ 18 ม.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี)
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (ทฤษฎี) วันที่ 20 ม.ค.2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา)
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม (นอกเวลา) วันที่ 21 ม.ค.2564
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรรคำนำมาใช้
เรื่อง 4.1 การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด
  การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด วันที่ 3 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
  อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วันที่ 4 ก.พ. 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 สื่อความคิด
  สื่อความคิด วันที่ 8 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การเขียนกรอบแนวคิด
  การเขียนกรอบแนวคิด วันที่ 10 ก.พ.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การพูดอภิปรายพาเพลิน
  การพูดอภิปรายพาเพลิน วันที่ 11 ก.พ.2564
เรื่อง 4.6 คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
  คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ วันที่ 15 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 17 ก.พ 2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 การเขียนคำอวยพร
  การเขียนคำอวยพร วันที่ 18 ก.พ.2564
เรื่อง 4.9 การเขียนสุนทรพจน์
  การเขียนสุนทรพจน์ วันที่ 22 ก.พ.2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ)
  การเขียนสุนทรพจน์ (ปฏิบัติ) วันที่ 24 ก.พ.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน
เรื่อง 5.1 การอ่านโคลงสี่สุภาพ
  การอ่านโคลงสี่สุภาพ วันที่ 25 ก.พ.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (1) วันที่ 1 มี.ค.2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
  การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ (2) วันที่ 3 มี.ค. 2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความและประเมินค่า
  การอ่านตีความและประเมินค่า วันที่ 4 มี.ค.2564
เรื่อง 5.4 การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล)
  การอ่านตีความและประเมินค่า (ขยายผล) วันที่ 8 มี.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม)
  การอ่านตีความและประเมินค่า (แปรรูปวรรณกรรม) วันที่ 10 มี.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา
  การเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษา วันที่ 11 มี.ค.2564 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
  การเขียนชีวประวัติและอัตชีวประวัติ วันที่ 15 มี.ค.2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การพูดแสดงความคิดเห็น
  การพูดแสดงความคิดเห็น (1) วันที่ 17 มี.ค.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
  การพูดแสดงความคิดเห็น (2) วันที่ 18 มี.ค.2564 (มีบัตรคำและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เขียนย่อความ
  เขียนย่อความ วันที่ 22 มี.ค.2564 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู
  การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู วันที่ 24 มี.ค.2564 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรรคำนำมาใช้ (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีหน่วยสัมพันธ์ (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิใจในถิ่นตน (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าวรรณคดี (Re-run)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ