ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 1 ก.ค 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 2 ก.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การท่องจำบทอาขยาน
1
  การท่องจำบทอาขยาน 8 ก.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
1
  พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1) 9 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) 13 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (3) 15 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (4) 16 ก.ค 63
เรื่อง 1.5 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน
1
  การวิจารณ์ความสมเหตุสมผลและประเมินความถูกต้องของเรื่องที่อ่าน 20 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ระดับภาษา
1
  ระดับภาษา (1) 22 ก.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ระดับภาษา (2) 23 ก.ค 63 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนคำขวัญ
1
  การเขียนคำขวัญ 29 ก.ค 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
เรื่อง 2.1 คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
1
  คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 30 ก.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน
1
  ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน 3 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คุณค่าวรรณกรรม
1
  คุณค่าวรรณกรรม 5 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การเขียนย่อความ
1
  การเขียนย่อความ 6 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
1
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 10 ส.ค 63 (มีใบงาน, ใบความรู้ และแบบประเมินประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน
1
  การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน 13 ส.ค 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู
1
  การแสดงความคิดเห็น เรื่องที่ฟังและดู 17 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 หลักสังเกตคำภาษาบาลีในภาษาไทย
1
  หลักสังเกตคำภาษาบาลีในภาษาไทย 19 ส.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
1
  หลักสังเกตคำภาษาสันสกฤตในภาษาไทย 20 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.10 คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ
1
  คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ 24 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.11 บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก
1
  บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก 26 ส.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.12 ข้อคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
1
  ข้อคิดจากบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 27 ส.ค 63 (มีใบงาน, ใบความรู้และเฉลยใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง 3.1 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
1
  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ 31 ส.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การอ่านจับใจความสำคัญ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ 2 ก.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การอ่านจับใจความสำคัญและเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญและเขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านบทความ 3 ก.ย 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การวิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1
  การวิเคราะห์และประเมินค่าการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 ก.ย 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
1
  การวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 10 ก.ย 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การพูดโน้มน้าวใจ
1
  การพูดโน้มน้าวใจ 14 ก.ย 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ
1
  ปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ 16 ก.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การพูดโต้วาทีและมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
1
  การพูดโต้วาทีและมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 17 ก.ย 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 ปฏิบัติการพูดโต้วาที
1
  ปฏิบัติการพูดโต้วาที 21 ก.ย 63
เรื่อง 3.10 การวิเคราะห์คุณค่า วรรณคดีวรรณกรรม และบทเพลง
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมและบทเพลง 23 ก.ย 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 อ่านสรุปเนื้อหา ความรู้ และข้อคิด อิศรญาณภาษิต
1
  อ่านสรุปเนื้อหา ความรู้ และข้อคิด อิศรญาณภาษิต 24 ก.ย 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.12 การวิเคราะห์คุณค่า วรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง อิศรญาณภาษิต 28 ก.ย 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. พัฒนาพาที
เรื่อง 4.1 ใจความสำคัญนั้น สำคัญไฉน
1
  ใจความสำคัญนั้น สำคัญไฉน 30 ก.ย 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การเขียนแสดงความคิดเห็น
1
  การเขียนแสดงความคิดเห็น 1 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น
1
  ปฏิบัติการพูดแสดงความคิดเห็น 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การพูดอภิปราย
1
  การพูดอภิปราย 7 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ปฏิบัติการพูดอภิปราย
1
  ปฏิบัติการพูดอภิปราย 8 ต.ค 63
เรื่อง 4.6 ประโยคไทยใช้ให้ถูก
1
  ประโยคไทยใช้ให้ถูก 12 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 การสร้างประโยคซับซ้อน
1
  การสร้างประโยคซับซ้อน 14 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 เขียนประโยคซับซ้อน
1
  เขียนประโยคซับซ้อน 15 ต.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 พินิจวรรณกรรม
1
  พินิจวรรณกรรม 19 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.10 นำเสนอคุณค่าและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
1
  นำเสนอคุณค่าและนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง 21 ต.ค 63 (มีแบบทดสอบเรื่องสั้นประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. บทกวีที่ชื่นชอบ
เรื่อง 5.1 การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น 22 ต.ค 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น
1
  การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น 26 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การอ่านตีความบทกวี และการสรุปความรู้ ข้อคิด จากบทประพันธ์
1
  การอ่านตีความบทกวีและการสรุปความรู้ ข้อคิด จากบทประพันธ์ 28 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากบทประพันธ์
1
  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากบทประพันธ์ 29 ต.ค 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ