ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 64
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.2

ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Daily Routines
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
เรื่อง 3.1 เรื่อง Free Time Activities
  Free Time Activities 2 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง Play Do Go
  Play Do Go 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง Listening : Let’s join the club
  Listening : Let’s join the club 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง I like to go cycling
  I like to go cycling 9 ก.ค. 64 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง What does your father like to do in his free time?
  What does your father like to do in his free time? 12 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 เรื่อง Recipe
  Recipe (1) 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
  Recipe (2) 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อ และวีดิโประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 เรื่อง Folktale “Stone Soup”
  Folktale “Stone Soup” 19 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบสื่อ บัตรภาพและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 เรื่อง Postcard 1
  เรื่อง Postcard (1) 20 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
เรื่อง 4.1 เรื่อง Notice
  Notice 23 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 เรื่อง Graph
  เรื่อง Graph 27 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 เรื่อง Personal Information Card
  Personal Information Card 30 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 เรื่อง Invitation Card
  Invitation Card 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เรื่อง Weather
  Weather 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 เรื่อง News
  News (1) 6 ส.ค. 64 (มีเฉลย ใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  News (2) 9 ส.ค. 64 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 เรื่อง Advertisement
  Advertisement (1) 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
  Advertisement (2) 13 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 เรื่อง School Rules
  School Rules 16 ส.ค.64 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Ways to Go
เรื่อง 5.1 เรื่อง Traffic Signs
  Traffic Signs 17 ส.ค.64 (มีใบสื่อ ใบงาน ใบความรู้ วีดิโอและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 เรื่อง Places
  Places 20 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 เรื่อง Go Straight on
  Go Straight on 23 ส.ค.64 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรื่อง Take the First Left
  Take the First Left 24 ส.ค.64 (มีใบงาน บัตรคำและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 เรื่อง How can I get to the park
  How can I get to the park 27 ส.ค.64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 เรื่อง Please tell me the way
  Please tell me the way 30 ส.ค.64 (มีใบงาน บัตรคำและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 เรื่อง It’s on the left
  It’s on the left 31 ส.ค. 64 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 เรื่อง Excuse me, can you tell me where the pharmacy is?
  Excuse me, can you tell me where the pharmacy is? 3 ก.ย. 64 (มีบัตรคำและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เรื่อง Where are you now?
  Where are you now? 6 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 เรื่อง Train Timetable
  Train Timetable 7 ก.ย. 64 (มีบัตรคำ ใบความรู้ ใบงาน และใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy
เรื่อง 6.1 เรื่อง Health Problem
  Health Problem 10 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ ใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 เรื่อง Medicine Label
  Medicine Label 13 ก.ย. 64 (มีคำศัพท์ ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 เรื่อง What’s the matter?
  What’s the matter? 14 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 เรื่อง At the Doctor’s
  At the Doctor’s 17 ก.ย.64 (มีคลิปเสียง ใบงาน ใบสื่อและเฉลยสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 เรื่อง How do you feel?
  How do you feel? 20 ก.ย. 64 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 เรื่อง What should I do?
  What should I do? 21 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม ใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 เรื่อง Making an Appointment
  Making an Appointment 27 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 เรื่อง Healthy foods
  Healthy foods 28 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.9 เรื่อง Food Nutrient
  Food Nutrient 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและเฉลยใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ