ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง Things to do every day
1
  Things to do every day 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบสื่อการเรียนการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง Telling the time in American English & British English
1
  Telling the time in American English & British English 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง What time do you get up?
1
  What time do you get up? 22 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง What time do you get up?
1
  What time do you get up? 25 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง How often do you exercise? และ เรื่อง Asking about Daily Routines
1
  How often do you exercise? และ Asking about Daily Routines 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 เรื่อง Scott and his friends’ routines
1
  Scott and his friends’ routines 29 พ.ค. 2563 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เรื่อง Reading : We love our daily routines
1
  Reading : We love our daily routines 1 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เรื่อง Reading : We love our daily routines
1
  Reading : We love our daily routines 2 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง Family Members
1
  Family Members 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรื่อง Family Members
1
  Family Members 8 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง Family Tree
1
  Family Tree 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง Sidney is Ruth’s father.
1
  Sidney is Ruth’s father. 12 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง What is your father’s job?
1
  What is your father’s job? 15 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 เรื่อง What is your father’s job?
1
  What is your father’s job? 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 เรื่อง This is my family
1
  This is my family 19 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน เสียง และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เรื่อง My mother is kind
1
  My mother is kind 22 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 เรื่อง My Pet
1
  My Pet 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 เรื่อง Free Time Activities
1
  Free Time Activities 26 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง Play Do Go
1
  Play Do Go 29 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง Listening : Let’s join the club
1
  Listening : Let’s join the club 30 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน ใบสื่อและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง I like to go cycling
1
  I like to go cycling 3 ก.ค. 2563 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง What does your father like to do in his free time?
1
  What does your father like to do in his free time? 10 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 เรื่อง Recipe
1
  Recipe (1) 13 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 เรื่อง Folktale “Stone Soup”
1
  Folktale “Stone Soup” 14 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบสื่อ บัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 เรื่อง Postcard 1
1
  เรื่อง Postcard (1) 17 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 เรื่อง Notice
1
  Notice 20 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 เรื่อง Graph
1
  เรื่อง Graph 21 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 เรื่อง Personal Information Card
1
  Personal Information Card 24 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 เรื่อง Invitation Card
1
  Invitation Card 27 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เรื่อง Weather
1
  Weather 3 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 เรื่อง News
1
  News (1) 4 ส.ค. 2563 (มีเฉลย ใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 เรื่อง Advertisement
1
  Advertisement (1) 7 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 เรื่อง School Rules
1
  School Rules 10 ส.ค. 2563 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 เรื่อง Traffic Signs
1
  Traffic Signs 11 ส.ค. 2563 (มีใบสื่อ ใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 เรื่อง Places
1
  Places 14 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 เรื่อง Go Straight on
1
  Go Straight on 17 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรื่อง Take the First Left
1
  Take the First Left 18 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 เรื่อง How can I get to the park
1
  How can I get to the park 21 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 เรื่อง Please tell me the way
1
  Please tell me the way 24 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 เรื่อง It’s on the left
1
  It’s on the left 25 ส.ค. 2563 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 เรื่อง Excuse me, can you tell me where the pharmacy is?
1
  Excuse me, can you tell me where the pharmacy is? 28 ส.ค. 2563 (ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เรื่อง Where are you now?
1
  Where are you now? 31 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 เรื่อง Where are you now?
1
  Where are you now? 1 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.11 เรื่อง Train Timetable
1
  Train Timetable 4 ก.ย. 2563 (มีบัตรคำ ใบความรู้ ใบงาน และใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.12 เรื่อง Train Timetable
1
  Train Timetable 7 ก.ย. 2563 (มีบัตรคำ ใบความรู้ ใบงาน และใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 เรื่อง Health Problem
1
  Health Problem 8 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 เรื่อง Medicine Label
1
  Medicine Label 11 ก.ย. 2563 (มีคำศัพท์ ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 เรื่อง What’s the matter?
1
  What’s the matter? 14 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 เรื่อง What’s the matter?
1
  What’s the matter? 15 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 เรื่อง At the Doctor’s
1
  At the Doctor’s 18 ก.ย. 2563 (มีคลิปเสียง ใบงาน ใบสื่อและเฉลยสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 เรื่อง How do you feel?
1
  How do you feel? 21 ก.ย. 2563 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 เรื่อง What should I do?
1
  What should I do? 22 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 เรื่อง Making an Appointment
1
  Making an Appointment 25 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 6.9 เรื่อง Healthy foods
1
  Healthy foods 28 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.10 เรื่อง Food Nutrient
1
  Food Nutrient 29 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบสื่อและเฉลยใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ