ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 เรื่อง Free Time Activities
1
  Free Time Activities 11 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 เรื่อง Play Do Go
1
  Play Do Go 14 ส.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 เรื่อง Listening : Let’s join the club
1
  Listening : Let’s join the club 17 ส.ค.63 (มีใบงาน ใบสื่อและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 เรื่อง I like to go cycling
1
  I like to go cycling 18 ส.ค.63 (มีใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 เรื่อง What does your father like to do in his free time?
1
  What does your father like to do in his free time? 21 ส.ค.63 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 เรื่อง Recipe
1
  Recipe (1) 24 ส.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
2
  Recipe (2) 25 ส.ค.63 (มีใบงานและวีดิโประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 เรื่อง Folktale “Stone Soup”
1
  Folktale “Stone Soup” 28 ส.ค.63 (มีใบงาน ใบสื่อ บัตรภาพประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 เรื่อง Postcard 1
1
  เรื่อง Postcard (1) 31 ส.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 เรื่อง Notice
1
  Notice 1 ก.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 เรื่อง Graph
1
  เรื่อง Graph 8 ก.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 เรื่อง Personal Information Card
1
  Personal Information Card 11 ก.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 เรื่อง Invitation Card
1
  Invitation Card 14 ก.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เรื่อง Weather
1
  Weather 15 ก.ย.63 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 เรื่อง News
1
  News (1) 18 ก.ย.63 (มีเฉลย ใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  News (2) 21 ก.ย.63 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 เรื่อง Advertisement
1
  Advertisement (1) 22 ก.ย.63 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  Advertisement (2) 25 ก.ย.63 (มีใบความรู้ ใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 เรื่อง School Rules
1
  School Rules 28 ก.ย.63 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 เรื่อง Traffic Signs
1
  Traffic Signs 29 ก.ย.63(มีใบสื่อ ใบงาน ใบความรู้ วีดิโอและเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 เรื่อง Places
1
  Places 2 ต.ค.63 (มีใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 เรื่อง Go Straight on
1
  Go Straight on 5 ต.ค.63 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรื่อง Take the First Left
1
  Take the First Left 6 ต.ค.63 (มีใบงาน บัตรคำและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 เรื่อง How can I get to the park
1
  How can I get to the park 9 ต.ค.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 เรื่อง Please tell me the way
1
  Please tell me the way 12 ต.ค.63 (มีใบงาน บัตรคำและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 เรื่อง It’s on the left
1
  It’s on the left 16 ต.ค.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 เรื่อง Excuse me, can you tell me where the pharmacy is?
1
  Excuse me, can you tell me where the pharmacy is? 19 ต.ค.63 (มีบัตรคำและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.9 เรื่อง Where are you now?
1
  Where are you now? 20 ต.ค.63 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 5.10 เรื่อง Train Timetable
1
  Train Timetable 26 ต.ค.63 (มีบัตรคำ ใบความรู้ ใบงาน และใบสื่อประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ