ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง Things to do every day
1
  Things to do every day 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบสื่อการเรียนการสอน)
เรื่อง 1.2 เรื่อง Telling the time in American English & British English
1
  Telling the time in American English & British English 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 เรื่อง What time do you get up?
1
  What time do you get up? 22 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรื่อง What time do you get up?
1
  What time do you get up? 25 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรื่อง How often do you exercise? และ เรื่อง Asking about Daily Routines
1
  How often do you exercise? และ Asking about Daily Routines 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 เรื่อง Scott and his friends’ routines
1
  Scott and his friends’ routines 29 พ.ค. 2563 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 เรื่อง Reading : We love our daily routines
1
  Reading : We love our daily routines 1 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เรื่อง Reading : We love our daily routines
1
  Reading : We love our daily routines 2 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง Family Members
1
  Family Members 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เรื่อง Family Members
1
  Family Members 8 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 เรื่อง Family Tree
1
  Family Tree 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 เรื่อง Sidney is Ruth’s father.
1
  Sidney is Ruth’s father. 12 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 เรื่อง What is your father’s job?
1
  What is your father’s job? 15 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 เรื่อง What is your father’s job?
1
  What is your father’s job? 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 เรื่อง This is my family
1
  This is my family 19 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน เสียง และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 เรื่อง My mother is kind
1
  My mother is kind 22 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 เรื่อง My Pet
1
  My Pet 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ