ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์

ครูนันทวัน ทองทิพย์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย
1
  การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย 1 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
1
  ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 8 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย
1
  หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 15 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 22 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง
1
  การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 29 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง
1
  การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยว และรวมวง 6 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 อารมณ์และความรู้สึก ที่มีต่อบทเพลง
1
  อารมณ์และความรู้สึก ที่มีต่อบทเพลง 20 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้คลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เทคนิคการขับร้องเพลง
1
  เทคนิคการขับร้องเพลง 27 ต.ค. 63 (มีเพลงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
1
  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 3 พ.ย. 63 (มีใบความรู้ และ วีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 รวมวงดนตรี
1
  รวมวงดนตรี 10 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ