ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์

ครูนันทวัน ทองทิพย์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ดนตรีสากล รหัสวิชา ศ22103 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย
1
  การฝึกตบจังหวะ และ การอ่าน เขียนโน้ตไทย 30 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ