ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
ครูผู้สอน ครูนันทวัน ทองทิพย์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ดนตรี ม.2

ครูนันทวัน ทองทิพย์
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดนตรี สังคม และวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบดนตรีแต่ละวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรี
เรื่อง 3.1 การฝึกตบจังหวะและการอ่านเขียนโน้ตไทย
  การฝึกตบจังหวะและการอ่านเขียนโน้ตไทย 13 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
  ฟังและแยกแยะโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 20 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้องเล่นเป็นเพลงและทักษะดนตรีไทย
เรื่อง 4.1 หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย
  หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 27 ก.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
  หลักและเทคนิคขับร้องเพลงไทย 3 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง
  การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง 10 ส.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวง
  การบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวและรวมวง 17 ส.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง
  อารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 เทคนิคการขับร้องเพลง
  เทคนิคการขับร้องเพลง 31 ส.ค. 64 (มีเพลงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 7 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ และ วีดิโอประกอบการสอน)
  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 14 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ และ วีดิโอประกอบการสอน) (Rerun)
เรื่อง 4.7 รวมวงดนตรี
  รวมวงดนตรี 21 ก.ย. 64
เรื่อง 4.8 นำเสนอดนตรีและประเมินทักษะดนตรี
  นำเสนอดนตรีและประเมินทักษะดนตรี 28 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.9 นำเสนอดนตรีและประเมินทักษะดนตรี
  นำเสนอดนตรีและประเมินทักษะดนตรี 5 ต.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ