ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
1
  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
1
  เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 20 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์
1
  สรุปวิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
1
  ลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 10 ส.ค. 63
เรื่อง 1.5 นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์
1
  นำเสนอลักษณะในการถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์ วันที่ 17 ส.ค. 63
เรื่อง 1.6 ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
1
  ทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 24 ส.ค. 63
เรื่อง 1.7 สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย
1
  สรุปวิธีการนำทัศนธาตุสร้างสรรค์สื่อความหมาย วันที่ 31 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
1
  วัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 14 ก.ย. 63
เรื่อง 2.2 เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ ในงานจิตรกรรม
1
  เรียนรู้และทดลองวัสดุอุปกรณ์ ในงานจิตรกรรม วันที่ 21 ก.ย. 63
เรื่อง 2.3 อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
1
  อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 28 ก.ย. 63
เรื่อง 2.4 วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
1
  วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 5 ต.ค. 63
เรื่อง 2.5 ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม
1
  ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประติมากรรม วันที่ 12 ต.ค. 63
เรื่อง 2.6 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
1
  งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา วันที่ 19 ต.ค. 63
เรื่อง 2.7 สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
1
  สร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 26 ต.ค. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ