ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะการวิจารณ์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์ภาพตัวละคร
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทัศนศิลป์งานโฆษณา
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทย
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทัศนศิลป์งานโฆษณา (Rerun)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ทัศนศิลป์ รหัสวิชา ศ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรมไทย (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ