ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 พัฒนาการสมวัย
1
  การปฐมนิเทศ / แนะนำรายวิชา / ข้อตกลงทางการเรียน วันที่ 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 5 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 12 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 19 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
6
  ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 26 มิ.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
7
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
8
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
9
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
1
  เจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 21 ส.ค. 63
5
  การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ วันที่ 28 ส.ค. 63(มีใบงาน-ใบความรู้)
6
  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วันที่ 4 ก.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
7
  สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 11 ก.ย. 63
8
  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ 18 ก.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
9
  ความเสมอภาคทางเพศ วันที่ 25 ก.ย 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ