ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ม.2

ครูกมลชนก บุญมี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 พัฒนาการสมวัย
  ปฐมนิเทศ/ การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 4 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 11 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 18 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 25 มิ.ย.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 2 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง 2.1 วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
  เจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 23 ก.ค.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 30 ก.ค.64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วันที่ 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  การป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ วันที่ 20 ส.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วันที่ 27 ส.ค. 64
  สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 3 ก.ย. 64
  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ วันที่ 10 ก.ย. 64 (มีใบความรู้)
  ความเสมอภาคทางเพศ วันที่ 17 ก.ย. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
๑o
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้) Rerun
๑๑
  สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 8 ต.ค. 64 (Rerun)
๑๒
  เจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 15 ต.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ