ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี

ครูกมลชนก บุญมี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 พัฒนาการสมวัย
1
  ปฐมนิเทศ/ การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น วันที่ 17 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีใบความรู้)
6
  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น วันที่ 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
1
  เจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ วันที่ 28 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วันที่ 11 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  การป้องกันตนเอง จากโรคเอดส์ วันที่ 25 ก.ย. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
6
  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วันที่ 2 ต.ค. 63
7
  สิทธิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 9 ต.ค. 63
8
  การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ วันที่ 16 ต.ค. 63 (มีใบความรู้)
9
  ความเสมอภาคทางเพศ วันที่ 30 ต.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ