ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูวนิดา เรืองอยู่

ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูวนิดา เรืองอยู่
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศกับวัยรุ่น (รู้จักรัก รู้จักป้องกัน)
เรื่อง 2.1 เพศกับวัยรุ่น (รู้จักรัก รู้จักป้องกัน)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 21 มิ.ย. 67 (มีใบความรุ้)
  ความเชื่อในเรื่องเพศ 28 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  ปัญญาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 5 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)
  การป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองเรื่องเพศ) 12 ก.ค. 67 (มีใบความรู้)
  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 19 ก.ค.67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การป้องกันโรคเอดส์ 26 ก.ค.67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 2 ส.ค.67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการคุมกำเนิด 9 ส.ค.67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 16 ส.ค.67 (มีใบงาน)
๑o
  การวางตัวที่เหมาะสมระหว่างเพศ 23 ส.ค.67 (มีใบงาน)
๑๑
  แนวทางการแก้ปัญหาทางเพศ 30 ส.ค.67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ