ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต
1
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (1) 2 ธ.ค. 63 (มีใบงาน,ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ (2) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (1) 16 ธ.ค. 63 (มีใบงาน,ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต (2) 23 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
5
  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต 30 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 6 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
7
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (1) 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
8
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (2) 20 ม.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
9
  วิธีเลือกใช้บริการสุขภาพในชีวิตประจำวัน 27 ม.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตปลอดภัยไร้ความเสี่ยง
1
  ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (1) 3 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
2
  ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (2) 10 ก.พ. 64 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพ (3) 17 ก.พ. 64 (มีภาพประกอบ)
4
  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ (1) 24 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
5
  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ (2) 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
6
  วิธีการ ปัจจัย และแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด (1) 10 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
7
  วิธีการ ปัจจัย และแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด (2) 17 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
8
  ทักษะการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน (1) 24 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
9
  ทักษะการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขัน (2) 31 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สุขภาพกายและสุขภาพจิต (Rerun)
1
  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด (1) วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ