ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 34
แผนการสอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง

ครูนิพนธ์ เชิญทอง
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 นักออกแบบระบบ
1
  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(1) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
2
  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(2) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
3
  การออกแบบอัลกอริทึม (1) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  การออกแบบอัลกอริทึม (2) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  ไพธอนเบื้องต้น(2) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การตัดสินใจและการทำซ้ำ (1) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
8
  การตัดสินใจและการทำซ้ำ (2) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  นักออกแบบระบบ(1) วันที่ 19 ส.ค. 63
10
  นักออกแบบระบบ(2) วันที่ 19 ส.ค. 63
11
  การคิดเชิงคำนวณ วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
12
  รู้จักไมโครบิต วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ