ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 34
แผนการสอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง, ครูนิสรณ์ เชิญทอง

ครูนิพนธ์ เชิญทอง, ครูนิสรณ์ เชิญทอง
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 นักออกแบบระบบ
1
  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(1) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
2
  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์(2) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
3
  การออกแบบอัลกอริทึม (1) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
4
  การออกแบบอัลกอริทึม (2) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
5
  ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  ไพธอนเบื้องต้น(2) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  การตัดสินใจและการทำซ้ำ (1) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน-ใบความรู้)
8
  การตัดสินใจและการทำซ้ำ (2) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  นักออกแบบระบบ(1) วันที่ 19 ส.ค. 63
10
  นักออกแบบระบบ(2) วันที่ 19 ส.ค. 63
11
  การคิดเชิงคำนวณ วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีใบความรู้)
12
  รู้จักไมโครบิต วันที่ 26 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
13
  ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิท (1) วันที่ 2 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
14
  ระบบอัตโนมัติด้วยไมโครบิท (2) วัน 2 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
15
  ออกแบบระบบด้วย Tinkercad (1) วันที่ 9 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
16
  ออกแบบระบบด้วย Tinkercad (2) วันที่ วันที่ 9 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
17
  การใช้งาน LDR ใน Tinkercad (1) วันที่ 16 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
18
  การใช้งาน LDR ใน Tinkercad (2) วันที่ 16 ก.ย. 63
19
  Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad (1) วันที่ 23 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
20
  Ultrasonic และTemp ใน Tinkercad (2) วันที่ 23 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ