ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา

ครูสรายุธ ธานา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว 1 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม 3 ก.ค. 63 มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย 8 ก.ค. 63 (มีใบงานแลัวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
1
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 10 ก.ค. 63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
1
  ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 14 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
1
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
1
  พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
1
  พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้ 21 ก.ค. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
1
  พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
1
  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 24 ก.ค. 63(มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
1
  ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา 29 ก.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
1
  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 31 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ชาดก
1
  ชาดก 4 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 พระไตรปิฎก
1
  พระไตรปิฎก 5 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ธรรมคุณ 6
1
  ธรรมคุณ 6 7 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ
1
  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ 11 ส.ค. 63
เรื่อง 3.4 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6
1
  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 14 ส.ค. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข
1
  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข 18 ส.ค. 63
เรื่อง 3.6 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
1
  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา 19 ส.ค. 63
เรื่อง 3.7 พุทธศาสนสุภาษิต
1
  พุทธศาสนสุภาษิต 21 ส.ค. 63(มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
1
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 25 ส.ค. 63
เรื่อง 4.2 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
1
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 26 ส.ค. 63 (มีวีดิโอและเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา
1
  การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา 28 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
1
  การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 1 ก.ย. 63
เรื่อง 4.5 การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
1
  การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 2 ก.ย. 63
เรื่อง 4.6 มรรยาทชาวพุทธ
1
  มรรยาทชาวพุทธ 8 ก.ย. 63
เรื่อง 4.7 วันสำคัญทางศาสนา
1
  วันสำคัญทางศาสนา 9 ก.ย. 63
เรื่อง 4.8 ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ
1
  ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ 11 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
1
  บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม 15 ก.ย. 63
เรื่อง 5.2 สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
1
  สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ 16 ก.ย. 63
เรื่อง 5.3 สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 18 ก.ย. 63
เรื่อง 5.4 สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 22 ก.ย. 63
เรื่อง 5.5 หน้าที่ของชนชาวไทย
1
  หน้าที่ของชนชาวไทย 23 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 25 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฏหมาย
1
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฎหมาย 29 ก.ย. 63
เรื่อง 6.2 กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
1
  กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย 30 ก.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 กฎหมายอาญาเบื้องต้น
1
  กฎหมายอาญาเบื้องต้น 2 ต.ค 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
1
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก 6 ต.ค. 63
เรื่อง 6.5 วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
1
  วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น 7 ต.ค. 63 (มีบัตรคำและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
1
  กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ต.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน
1
  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน 14 ต.ค. 63 (มีใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ
1
  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ 16 ต.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 7.1 หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
1
  หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 20 ต.ค. 63 (มีกรณีตัวอย่างประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
1
  การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน 21 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
1
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 27 ต.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 การปกครองไทย
1
  การปกครองไทย 28 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 1
1
  เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (1) 30 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.6 เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 2
1
  เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (2) 3 พ.ย. 63(มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.7 เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย
1
  เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย 4 พ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 8.1 วัฒนธรรมไทย
1
  วัฒนธรรมไทย 6 พ.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
1
  วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 10 พ.ย. 63 (มีคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 วัฒนธรรมเอเชียใต้
1
  วัฒนธรรมเอเชียใต้ 11 พ.ย. 63
เรื่อง 8.4 วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 13 พ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ