ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ม.2

ครูสรายุธ ธานา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว 1 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม 2 มิ.ย. 64 มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย 4 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 8 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
  ความสำคัญพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 9 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
เรื่อง 2.1 พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร
  พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร 15 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
  พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้ 16 มิ.ย. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา
  พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่ศาสนา 18 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 22 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา
  ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและนางขุชชุตตรา 23 มิ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 25 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 ชาดก
  ชาดก 29 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง 3.1 พระไตรปิฎก
  พระไตรปิฎก 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ธรรมคุณ 6
  ธรรมคุณ 6 2 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ
  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และอายตนะ 6 ก.ค. 64
เรื่อง 3.4 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6
  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 7 ก.ค. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข
  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข 9 ก.ค. 64
เรื่อง 3.6 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา 13 ก.ค. 64
เรื่อง 3.7 พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต 14 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
เรื่อง 4.1 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 16 ก.ค. 64
เรื่อง 4.2 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 20 ก.ค. 64 (มีวีดิโอและเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา
  การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการบริหารจิตและเจริญปัญญา 21 ก.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6
  การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 23 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
  การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 27 ก.ค. 64
เรื่อง 4.6 มรรยาทชาวพุทธ
  มรรยาทชาวพุทธ 30 ก.ค. 64
เรื่อง 4.7 วันสำคัญทางศาสนา
  วันสำคัญทางศาสนา 3 ส.ค. 64
เรื่อง 4.8 ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ
  ศาสนพิธีและศาสนพิธีเปรียบเทียบ 4 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง 5.1 บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
  บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม 6 ส.ค. 64 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ
  สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและสถาบันนันทนาการ 10 ส.ค. 64
เรื่อง 5.3 สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 11 ส.ค. 64
เรื่อง 5.4 สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (Rerun)
  สถานภาพกับบทบาทของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 17 ส.ค. 64
เรื่อง 5.5 สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 17 ส.ค. 64
เรื่อง 5.6 หน้าที่ของชนชาวไทย
  หน้าที่ของชนชาวไทย 18 ส.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 20 ส.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 6.1 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฏหมาย
  ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของกฎหมาย 24 ส.ค. 64
เรื่อง 6.2 กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
  กระบวนการตรากฎหมาย และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย 25 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 กฎหมายอาญาเบื้องต้น
  กฎหมายอาญาเบื้องต้น 27 ส.ค 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก 31 ส.ค. 64
เรื่อง 6.5 วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
  วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น 1 ก.ย. 64 (มีบัตรคำและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
  กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน
  กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน 7 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.8 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ
  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่างประเทศ 8 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
เรื่อง 7.1 หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
  หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 10 ก.ย. 64 (มีกรณีตัวอย่างประกอบการสอน)
เรื่อง 7.2 การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน
  การปฏิรูปการบริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการในปัจจุบัน 14 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 15 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 17 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน) (Rerun)
เรื่อง 7.4 การปกครองไทย
  การปกครองไทย 21 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 1
  เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (1) 22 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.6 เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย 2
  เหตุการณ์การเมืองการปกครองไทย (2) 28 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 7.7 เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย
  เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย 29 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
เรื่อง 8.1 วัฒนธรรมไทย
  วัฒนธรรมไทย 1 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 5 ต.ค. 64 (มีคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 8.3 วัฒนธรรมเอเชียใต้
  วัฒนธรรมเอเชียใต้ 6 ต.ค. 64
เรื่อง 8.4 วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 8 ต.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 8.5 วัฒนธรรมเอเชียกลาง
  วัฒนธรรมเอเชียกลาง 12 ต.ค. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ