ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูนวคุณ สาณศิลปิน และครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูนวคุณ สาณศิลปิน และครูสรายุธ ธานา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูนวคุณ สาณศิลปิน และครูสรายุธ ธานา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรปและแอฟริกา
เรื่อง 1.1 เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรปและแอฟริกา
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรป (1) 1 พ.ย. 66
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรป (2) 3 พ.ย. 66 (มีบัตรคำ)
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรป (3) 7 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรป (4) 8 พ.ย. 66
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่ยุโรป (5) 10 พ.ย. 66
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (1) 14 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของทวีปยุโรป (2) 15 พ.ย. 66 (มีสื่อสำหรับครู)
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่แอฟริกา (1) 17 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่แอฟริกา (2) 21 พ.ย. 66 (มีบัตรคำ)
๑o
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่แอฟริกา (3) 22 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่แอฟริกา (4) 24 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  เปิดโลกกว้างเรียนรู้สู่แอฟริกา (5) 28 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (1) 29 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา (2) 1 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๕
  รู้เขา มอง ยุโรปแอฟริกา และท้องถิ่นไทย (1) 6 ธ.ค. 66
๑๖
  รู้เขา มอง ยุโรปแอฟริกา และท้องถิ่นไทย (2) 8 ธ.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ยุโรปและแอฟริกา : พิบัติภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 2.1 ยุโรปและแอฟริกา : พิบัติภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป (1) 12 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป (2) 13 ธ.ค. 66
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป (3) 15 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป (4) 19 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป (5) 20 ธ.ค. 66
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (1) 22 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม และภาพ)
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (2) 26 ธ.ค. 66
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (3) 27 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (4) 2 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา (5) 3 ม.ค. 67
๑๑
  ปัญหาจากแดนไกลสู่ภัยพิบัติใกล้ถิ่นเรา (1) 5 ม.ค. 67
๑๒
  ปัญหาจากแดนไกลสู่ภัยพิบัติใกล้ถิ่นเรา (2) 9 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  ปัญหาจากแดนไกลสู่ภัยพิบัติใกล้ถิ่นเรา (3) 10 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  ปัญหาจากแดนไกลสู่ภัยพิบัติใกล้ถิ่นเรา (4) 12 ม.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจสัมพันธ์
เรื่อง 3.1 เศรษฐกิจสัมพันธ์
  นักวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ (1) 17 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  นักวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจ (2) 19 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  เจาะประเด็นการพึ่งพาเศรษฐกิจในเอเชีย (1) 23 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)
  เจาะประเด็นการพึ่งพาเศรษฐกิจในเอเชีย (2) 24 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  ทรัพยากรกับความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ (1) 26 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม ตัวอย่างข่าว)
  ทรัพยากรกับความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ (2) 30 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  อายุน้อยร้อยล้าน : การแข่งขันทางการค้า (1) 31 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  อายุน้อยร้อยล้าน : การแข่งขันทางการค้า (2) 2 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
  เปิดมุมมองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป (1) 6 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  เปิดมุมมองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป (2) 7 ก.พ. 67
๑๑
  เปิดมุมมองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป (3) 9 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  เปิดมุมมองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปยุโรป (4) 13 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  ลักษณะทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาในทวีปแอฟริกา 14 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  ลักษณะเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา 16 ก.พ. 67
๑๕
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของทวีปแอฟริกา 20 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๖
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปแอฟริกา 21 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนวิถีพอเพียง
เรื่อง 4.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน บนวิถีพอเพียง
  เรียนรู้ เพิ่มพูนทรัพย์ (1) 23 ก.พ. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  เรียนรู้ เพิ่มพูนทรัพย์ (2) 27 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)
  นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (1) 28 ก.พ. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (2) 1 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (3) 5 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  นักธุรกิจรุ่นเยาว์ (4) 6 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  SME สินค้าดีสู่ชุมชน (1) 8 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
  SME สินค้าดีสู่ชุมชน (2) 12 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  SME สินค้าดีสู่ชุมชน (3) 13 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)
๑o
  คืนทุน ปันสุขให้ชุมชน (1) 15 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๑
  คืนทุน ปันสุขให้ชุมชน (2) 19 มี.ค. 67
๑๒
  คืนทุน ปันสุขให้ชุมชน (3) 20 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  คืนทุน ปันสุขให้ชุมชน (4) 22 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
๑๔
  คืนทุน ปันสุขให้ชุมชน (5) 26 มี.ค. 67 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ