ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.2

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ