ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.2

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
1
  องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย 1 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
1
  หลักและวิธีการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย 8 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์
1
  วิจารณ์การแสดงและการบูรณาการนาฏศิลป์ 15 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง
เรื่อง 3.1 ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง
1
  ความรู้พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมือง 12 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค
1
  การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค 19 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง
1
  คุณค่าและแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นเมือง 26 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ท22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การละครไทย (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ