ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
ครูผู้สอน ครูณภัทร กาญจนะพังคะ

ครูณภัทร กาญจนะพังคะ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านและสวน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการผลผลิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
เรื่อง 3.1 การเลี้ยงสัตว์
  ความสำคัญและประโยชน์ และประเภทของการเลี้ยงสัตว์ วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  หลักการเลี้ยงสัตว์และปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์ วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย วันที่ 19 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การเลี้ยงสัตว์ในครอบครัว วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ วันที่ 5 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการหน่วยงานราชการ วันที่ 10 มี.ค. 64 (ใบความรู้)
  สัตว์เลี้ยงนี้ดีมีประโยชน์ วันที่ 12 มี.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้ สู่งานอาชีพ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ