ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
เรื่อง 1.1 สารละลาย
1
  สารละลาย(1) วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
2
  สารละลาย(2) วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 การละลายของสารในตัวทำละลาย
1
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(1) วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
2
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(2) วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย(1) วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 สารละลายอิ่มตัว
1
  สารละลายอิ่มตัว วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร
1
  อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(1) วันที่ 20 ก.ค. 63 (ใบกิจกรรม)
2
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(2) วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (1) วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
2
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (2) วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.8 สารละลายในชีวิตประจำวัน
1
  สารละลายในชีวิตประจำวัน วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง 2.1 ระบบหมุนเวียนเลือด 1
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด (1) วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด 2
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด( 2) วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 3
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด 3 วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.4 ระบบหมุนเวียนเลือด 4
1
  ระบบหมุนเวียนเลือด 4 วันที่ 10 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.5 ระบบหายใจ 1
1
  ระบบหายใจ (1) วันที่ 13 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.6 ระบบหายใจ 2
1
  ระบบหายใจ (2) วันที่ 13 ส.ค. 63
เรื่อง 2.7 ระบบหายใจ 3
1
  ระบบหายใจ (3) วันที่ 17 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.8 ระบบหายใจ 4
1
  ระบบหายใจ (4) วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.9 ระบบขับถ่าย 1
1
  ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 20 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.10 ระบบขับถ่าย 2
1
  ระบบขับถ่าย (2) วันที่ 24 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.11 ระบบขับถ่าย 3
1
  ระบบขับถ่าย (3) วันที่ 27 ส.ค. 63 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.12 ระบบประสาท 1
1
  ระบบประสาท 1 วันที่ 27 ส.ค. 63
เรื่อง 2.13 ระบบประสาท 2
1
  ระบบประสาท 2 วันที่ 31 ส.ค. 63
เรื่อง 2.14 ระบบสืบพันธุ์ 1
1
  ระบบสืบพันธุ์1 วันที่ 3 ก.ย. 63
เรื่อง 2.15 ระบบสืบพันธุ์ 2
1
  ระบบสืบพันธุ์ 2 วันที่ 3 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.16 ระบบสืบพันธุ์ 3
1
  ระบบสืบพันธุ์ (3) วันที่ 10 ก.ย. 63
เรื่อง 2.17 ระบบสืบพันธุ์ 4
1
  ระบบสืบพันธุ์ (4) วันที่ 10 ก.ย. 63
เรื่อง 2.18 การตกไข่
1
  การตกไข่ วันที่ 14 ก.ย. 63
เรื่อง 2.19 การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต
1
  การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต วันที่ 17 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.20 การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
1
  การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม วันที่ 17 ก.ย. 63
เรื่อง 2.21 ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1
  ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 21 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 3.1 ตำแหน่งของวัตถุ
1
  ตำแหน่งของวัตถุ วันที่ 24 ก.ย. 63
เรื่อง 3.2 ระยะทาง และการกระจัด
1
  ระยะทาง และการกระจัด วันที่ 24 ก.ย. 63
เรื่อง 3.3 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
1
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 28 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.4 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
1
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 1 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.5 ความเร็วและอัตราเร็ว
1
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 1 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.6 ความเร็วและอัตราเร็ว
1
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 5 ต.ค. 63
เรื่อง 3.7 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว วันที่ 8 ต.ค. 63
เรื่อง 3.8 แรงลัพธ์
1
  แรงลัพธ์ วันที่ 8 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.9 แรงลัพธ์
1
  แรงลัพธ์ วันที่ 12 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.10 แรงเสียดทาน
1
  แรงเสียดทาน วันที่ 15 ต.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.11 การทดลองแรงเสียดทาน
1
  การทดลองแรงเสียดทาน วันที่ 15 ต.ค. 63
เรื่อง 3.12 ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
1
  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 19 ต.ค. 63
เรื่อง 3.13 แรงและความดันของของเหลว
1
  แรงและความดันของของเหลว วันที่ 22 ต.ค. 63
เรื่อง 3.14 แรงและความดันของของเหลว
1
  แรงและความดันของของเหลว วันที่ 22 ต.ค. 63
เรื่อง 3.15 แรงพยุง
1
  แรงพยุง วันที่ 26 ต.ค. 63
เรื่อง 3.16 แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว
1
  แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว วันที่ 29 ต.ค. 63
เรื่อง 3.17 โมเมนต์ของแรง
1
  โมเมนต์ของแรง วันที่ 29 ต.ค. 63
เรื่อง 3.18 โมเมนต์ของแรงและของเล่นโมนเมนต์ของแรง
1
  โมเมนต์ของแรงและของเล่นโมนเมนต์ของแรง วันที่ 2 พ.ย. 63
เรื่อง 3.19 สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก
1
  สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก วันที่ 5 พ.ย. 63
เรื่อง 3.20 ทบทวนความรู้
1
  ทบทวนความรู้ วันที่ 5 พ.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.21 ทบทวนความรู้
1
  ทบทวนความรู้ วันที่ 9 พ.ย. 63 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ