ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 52
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
เรื่อง 1.1 งานและพลังงาน
1
  ทำอย่างไรจึงจะเกิดงาน วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
2
  งาน วันที่ 3 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
3
  กำลัง วันที่ 7 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
4
  พื้นเอียง วันที่ 14 ธ.ค. 63
5
  คาน วันที่ 17 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
6
  รอก วันที่ 17 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
7
  ล้อและเพลา วันที่ 21 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
8
  เครื่องกลอย่างง่าย วันที่ 24 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
9
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง วันที่ 24 ธ.ค. 63
10
  พลังงานจลน์ วันที่ 28 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
11
  การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
12
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
13
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(1) วันที่ 7 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
14
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(2) วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 3.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1
  โครงสร้างภายในโลก วันที่ 28 ม.ค. 64
2
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(1) วันที่ 1 ก.พ. 64
3
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(2) วันที่ 4 ก.พ. 64
4
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 4 ก.พ. 64
5
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม)
6
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำ วันที่ 11 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม)
7
  ภูมิลักษณ์บนผิวโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 11 ก.พ. 64
8
  ดินที่ระดับความลึกต่างกันมีลักษณะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม)
9
  ดิน ชั้นดิน และชั้นหน้าดิน วันที่ 18 ก.พ. 64
10
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(1) วันที่ 18 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรม)
11
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(2) วันที่ 22 ก.พ. 64
12
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(3) วันที่ 25 ก.พ.64 (มีใบกิจกรรม)
13
  น้ำผิวดิน วันที่ 25 ก.พ.64
14
  น้ำใต้ดิน วันที่ 1 มี.ค. 64
15
  น้ำในดิน วันที่ 4 มี.ค. 64
16
  น้ำบาดาล วันที่ 4 มี.ค. 64
17
  ใช้น้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้อย่างยังยืน วันที่ 8 มี.ค. 64
18
  น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร วันที่ 11 มี.ค. 64
19
  แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 11 มี.ค. 64
20
  การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 15 มี.ค. 64
21
  หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 18 มี.ค. 64
22
  แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 18 มี.ค. 64
23
  มีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร วันที่ 22 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ