ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.2

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
เรื่อง 1.1 สารละลาย
  สารละลาย(1) วันที่ 7 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  สารละลาย(2) วันที่ 10 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 การละลายของสารในตัวทำละลาย
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(1) วันที่ 10 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(2) วันที่ 14 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย วันที่ 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 สารละลายอิ่มตัว
  สารละลายอิ่มตัว วันที่ 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร
  อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร วันที่ 21 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(1) วันที่ 24 มิ.ย. 64 (ใบกิจกรรม)
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(2) วันที่ 24 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (1) วันที่ 28 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (2) วันที่ 1 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.8 สารละลายในชีวิตประจำวัน
  สารละลายในชีวิตประจำวัน วันที่ 1 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
เรื่อง 2.1 ระบบหมุนเวียนเลือด 1
  ระบบหมุนเวียนเลือด (1) วันที่ 5 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด 2
  ระบบหมุนเวียนเลือด( 2) วันที่ 8 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด 3
  ระบบหมุนเวียนเลือด 3 วันที่ 8 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.4 ระบบหมุนเวียนเลือด 4
  ระบบหมุนเวียนเลือด 4 วันที่ 12 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.5 ระบบหายใจ 1
  ระบบหายใจ (1) วันที่ 15 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.6 ระบบหายใจ 2
  ระบบหายใจ (2) วันที่ 15 ก.ค. 64
เรื่อง 2.7 ระบบหายใจ 3
  ระบบหายใจ (3) วันที่ 19 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.8 ระบบหายใจ 4
  ระบบหายใจ (4) วันที่ 22 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.9 ระบบขับถ่าย 1
  ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 22 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.10 ระบบขับถ่าย 2
  ระบบขับถ่าย (2) วันที่ 5 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.11 ระบบขับถ่าย 3
  ระบบขับถ่าย (3) วันที่ 29 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.12 ระบบประสาท 1
  ระบบประสาท 1 วันที่ 2 ส.ค. 64
เรื่อง 2.13 ระบบประสาท 2
  ระบบประสาท 2 วันที่ 5 ส.ค. 64
เรื่อง 2.14 ระบบสืบพันธุ์ 1
  ระบบสืบพันธุ์1 วันที่ 5 ส.ค. 64
เรื่อง 2.15 ระบบสืบพันธุ์ 2
  ระบบสืบพันธุ์ 2 วันที่ 9 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.16 ระบบสืบพันธุ์ 3
  ระบบสืบพันธุ์ (3) วันที่ 16 ส.ค. 64
เรื่อง 2.17 ระบบสืบพันธุ์ 4
  ระบบสืบพันธุ์ (4) วันที่ 19 ส.ค. 64
เรื่อง 2.18 การตกไข่
  การตกไข่ วันที่ 29 ก.ค. 64
เรื่อง 2.19 การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต
  การปฏิสนธิและการพัฒนาเป็นไซโกต วันที่ 23 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.20 การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
  การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม วันที่ 26 ส .ค. 64
เรื่อง 2.21 ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 26 ส .ค. 64 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 3.1 ตำแหน่งของวัตถุ
  ตำแหน่งของวัตถุ วันที่ 30 ส.ค. 64
เรื่อง 3.2 ระยะทาง และการกระจัด
  ระยะทาง และการกระจัด วันที่ 2 ก.ย. 64
เรื่อง 3.3 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 2 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.4 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
  ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ วันที่ 6 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.5 ความเร็วและอัตราเร็ว
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 9 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.6 ความเร็วและอัตราเร็ว
  ความเร็วและอัตราเร็ว วันที่ 9 ก.ย. 64
เรื่อง 3.7 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว
  การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็ว และความเร็ว วันที่ 13 ก.ย. 64
เรื่อง 3.8 แรงลัพธ์
  แรงลัพธ์ วันที่ 16 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.9 แรงลัพธ์
  แรงลัพธ์ วันที่ 16 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.10 แรงเสียดทาน
  แรงเสียดทาน วันที่ 20 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.11 การทดลองแรงเสียดทาน
  การทดลองแรงเสียดทาน วันที่ 23 ก.ย. 64
เรื่อง 3.12 ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
  ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 23 ก.ย. 64
เรื่อง 3.13 แรงและความดันของของเหลว
  แรงและความดันของของเหลว วันที่ 27 ก.ย. 64
เรื่อง 3.14 แรงและความดันของของเหลว
  แรงและความดันของของเหลว วันที่ 30 ก.ย. 64
เรื่อง 3.15 แรงพยุง
  แรงพยุง(1) วันที่ 30 ก.ย. 64
เรื่อง 3.16 แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว
  แรงพยุงและแรงกระทำต่อวัตถุในของเหลว(2) วันที่ 4 ต.ค. 64
เรื่อง 3.17 โมเมนต์ของแรง
  โมเมนต์ของแรง วันที่ 7 ต.ค. 64
เรื่อง 3.18 โมเมนต์ของแรงและของเล่นโมนเมนต์ของแรง
  โมเมนต์ของแรงและของเล่นโมนเมนต์ของแรง วันที่ 7 ต.ค. 64
เรื่อง 3.19 สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก
  สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก วันที่ 11 ต.ค. 64
เรื่อง 3.20 ทบทวนความรู้
  ทบทวนความรู้ วันที่ 14 ต.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.21 ทบทวนความรู้
  ทบทวนความรู้ วันที่ 14 ต.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ