ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง

ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
เรื่อง 2.1 ความเท่ากันทุกประการ
1
  ความเท่ากันทุกประการของ รูปเรขาคณิต วันที่ 23 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  ความเท่ากันทุกประการของ รูปสามเหลี่ยม 28 ธ.ค. 63
3
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (1) วันที่ 29 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (2) วันที่ 30 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (1) วันที่ 4 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
6
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (2) วันที่ 5 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
7
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน วันที่ 6 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
8
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม – ด้าน วันที่ 11 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
9
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก – ด้าน – ด้าน วันที่ 12 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
10
  การนำไปใช้ (1) วันที่ 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
11
  การนำไปใช้ (2) วันที่ 18 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
เรื่อง 4.1 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
1
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต วันที่ 3 ก.พ. 64
2
  การให้เหตุผลทางเรขาคณิต วันที่ 8 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
3
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (1) วันที่ 9 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
4
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (2) วันที่ 10 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
5
  การสร้างและการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง (3) วันที่ 15 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
6
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากัน ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม (1) วันที่ 16 ก.พ. 64
7
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม (2) วันที่ 17 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
8
  ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 22 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
เรื่อง 5.1 การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
1
  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง (1) วันที่ 23 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
2
  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง (2) วันที่ 24 ก.พ. 64 (มีใบงาน)
3
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (1) วันที่ 1 มี.ค. 64
4
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (2) วันที่ 2 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
5
  การแยกตัวประกอบของ พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (3) วันที่ 3 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
6
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (1) วันที่ 8 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
7
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (2) วันที่ 9 มี.ค. 64 ( มีใบงาน )
8
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ (3) วันที่ 10 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
9
  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง วันที่ 15 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
10
  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง วันที่ 16 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ (Rerun)
เรื่อง 6.1 ความเท่ากันทุกประการ
1
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (1) วันที่ 17 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
2
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – มุม – ด้าน (2) วันที่ 22 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
3
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (1) วันที่ 23 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
4
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม (2) วันที่ 24 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
5
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – ด้าน วันที่ 29 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
6
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม – ด้าน วันที่ 30 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
7
  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก – ด้าน – ด้าน วันที่ 31 มี.ค. 64 (มีใบงาน)
8
  การนำไปใช้ (1) วันที่ 5 เม.ย. 64 (มีใบงาน)
9
  การนำไปใช้ (2) วันที่ 7 เม.ย. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 8,410 4 คณิตศาสตร์
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 8,410 4 คณิตศาสตร์