ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.2

ครูนงค์นุช สุกใส,ครูวิลาสินี สุขทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่อง 1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) วันที่ 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (2) วันที่ 7 มิ.ย. 64(มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน-ใบกิจกรรม)
  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน-ใบกิจกรรม) (Rurun)
เรื่อง 1.4 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 15 มิ.ย. 64 (มีใบงาน) (rerun)
เรื่อง 1.5 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง วันที่ 16 มิ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เรื่อง 2.1 ทศนิยมซ้ำ
  ทศนิยมซ้ำ (1) วันที่ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ทศนิยมซ้ำ (2) 22 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 จำนวนตรรกยะ
  จำนวนตรรกยะ วันที่ 23 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.3 จำนวนจริง
  จำนวนจริง วันที่ 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ
  การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ วันที่ 29 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า
  การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า วันที่ 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง
  ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง วันที่ 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.7 ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้
  ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้ วันที่ 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ
  การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ วันที่ 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง
  การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง วันที่ 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.10 การหารากที่สามโดยใช้ตาราง
  การหารากที่สามโดยใช้ตาราง วันที่ 13 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 การนำค่ารากที่สามไปใช้แก้ปัญหา
  การนำค่ารากที่สามไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก
เรื่อง 3.1 ลักษณะของปริซึมและทรงกระบอก
  ลักษณะของปริซึมและทรงกระบอก วันที่ 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 ปริมาตรของปริซึม
  ปริมาตรของปริซึม วันที่ 20 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปริมาตรของปริซึม วันที่ 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน) rerun
เรื่อง 3.3 ปริมาตรของทรงกระบอก 1
  ปริมาตรของทรงกระบอก (1) วันที่ 27 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปริมาตรของทรงกระบอก (1) วันที่ 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน) rerun
เรื่อง 3.4 ปริมาตรของทรงกระบอก 2
  ปริมาตรของทรงกระบอก (2) วันที่ 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  ปริมาตรของทรงกระบอก (2) วันที่ 4 ส.ค. 64 (มีใบงาน) rerun
เรื่อง 3.5 พื้นที่ผิวของปริซึม 1
  พื้นที่ผิวของปริซึม (1) วันที่ 9 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  พื้นที่ผิวของปริซึม (1) วันที่ 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน) Rerun
เรื่อง 3.6 พื้นที่ผิวของปริซึม 2
  พื้นที่ผิวของปริซึม (2) วันที่ 11 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
  พื้นที่ผิวของปริซึม (2) วันที่ 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน)Rerun
เรื่อง 3.7 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 1
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก (1) วันที่ 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.8 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 2
  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก (2) วันที่ 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เรื่อง 4.1 การแปลงทางเรขาคณิต
  การแปลงทางเรขาคณิต วันที่ 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 การสะท้อน
  การสะท้อน วันที่ 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.3 การหมุน
  การหมุน วันที่ 25 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.4 การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก
  การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก วันที่ 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.5 การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก
  การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก วันที่ 31 ส.ค. 64 มีใบงาน
เรื่อง 4.6 การแปลงทางเรขาคณิต
  การแปลงทางเรขาคณิต(2) วันที่ 1 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.7 การแปลงทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหา
  การแปลงทางเรขาคณิตกับการแก้ปัญหา วันที่ 6 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
เรื่อง 5.1 สมบัติของเลขยกกำลัง 1
  สมบัติของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 7 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.2 สมบัติของเลขยกกำลัง 2
  สมบัติของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 8 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.3 การดำเนินการของเลขยกกำลัง 1
  การดำเนินการของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 การดำเนินการของเลขยกกำลัง 2
  การดำเนินการของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 14 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง 1
  สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง (1) วันที่ 15 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.6 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง 2
  สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง (2) วันที่ 20 ก.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง พหุนาม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ