ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 หลักการอ่านออกเสียง
1
  หลักการอ่านออกเสียง 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 2 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ ใบงาน และเสียงวีดิโอประกอบการเรียนการสอน)
เรื่อง 1.3 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (1) 3 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2) 8 ก.ค. 63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การท่องจำบทอาขยาน
1
  การท่องจำบทอาขยาน 9 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.5 การอ่านจับใจความสำคัญ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ (1) 10 ก.ค. 63(มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การอ่านจับใจความสำคัญ (2) 15 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  การอ่านจับใจความสำคัญ (3) 16 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกทักษะประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การอ่านสรุปความ
1
  การอ่านสรุปความ 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนสรุปความ
1
  การเขียนสรุปความ 22 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
1
  การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม 23 ก.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การอ่านเพื่อประเมินค่า
1
  การอ่านเพื่อประเมินค่า 24 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 การคัดลายมือจากบทร้อยแก้ว
1
  การคัดลายมือจากบทร้อยแก้ว 29 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
1
  การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง 30 ก.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การเขียนบรรยาย
1
  การเขียนบรรยาย 31 ก.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การเขียนพรรณนา
1
  การเขียนพรรณนา 5 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
1
  การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง 6 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 การเขียนพรรณนาความคิด
1
  การเขียนพรรณนาความคิด 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
1
  การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 13 ส.ค. 63 (มีตัวอย่างเรียงความ ใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนเรียงความ
1
  การเขียนเรียงความ 19 ส.ค. 63 (มีใบงานและตัวอย่างประกอบสื่อ)
เรื่อง 2.9 การเขียนจดหมายกิจธุระ
1
  การเขียนจดหมายกิจธุระ 20 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ ตัวอย่างจดหมาย ประกอบการสอน)
2
  การเขียนจดหมายกิจธุระ 21 ส.ค. 63 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
1
  การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู 26 ส.ค. 63 (มีใบความรู้ วีดิโอประกอบการสอน)
2
  การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู 27 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและดู
1
  พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 28 ส.ค. 63 (มีตัวอย่างประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
1
  การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 2 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว)
1
  การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว) 3 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโน้มน้าว) 9 ก.ย. 63 (มีตัวอย่างประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดอวยพร)
1
  การพูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดอวยพร) 10 ก.ย. 63(มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 พูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดโฆษณา)
1
  พูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดโฆษณา) 11 ก.ย. 63
2
  พูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดโฆษณา) 16 ก.ย. 63
เรื่อง 3.7 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1
  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 17 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
1
  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 10 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง18 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.9 คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
1
  คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 23 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.10 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
1
  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 24 ก.ย. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.11 คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
1
  คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 25 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 คำสมาส
1
  คำสมาส 30 ก.ย. 63 (มีใบความรู้และใบสื่อประกอบการสอน)
2
  คำสมาส 1 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 คำสมาสแบบมีสนธิ
1
  คำสมาสแบบมีสนธิ 2 ต.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  คำสมาสแบบมีสนธิ 7 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ประโยคสามัญ
1
  ประโยคสามัญ 8 ต.ค. 63 (ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ประโยครวม
1
  ประโยครวม 9 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  ประโยครวม 14 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ประโยคซ้อน
1
  ประโยคซ้อน 15 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
2
  ประโยคซ้อน 16 ต.ค. 63 (มีใบงานและบัตรคำประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 กลอนสุภาพ
1
  กลอนสุภาพ 21 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
2
  กลอนสุภาพ 22 ต.ค. 63
เรื่อง 4.7 พินิจกลอนสุภาพ
1
  พินิจกลอนสุภาพ 28 ต.ค. 63 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
1
  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา 29 ต.ค. 63 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
2
  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา 30 ต.ค. 63 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
1
  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 4 พ.ย. 63
2
  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 5 พ.ย. 63 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
3
  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 6 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
1
  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 11 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
1
  คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 12 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ