ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 51
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูรุ่งพิรุณ เขื่อนรอบ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงความคิด
เรื่อง 1.1 ผังความคิดแสดงความเข้าใจ
1
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (1) 2 ธ.ค. 63(มีใบความรู้ประกอบกาารสอน)
2
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (2) 3 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (3) 4 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1
  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง (1) 9 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง (2) 16 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 คุณค่าและข้อคิดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1
  คุณค่าและข้อคิดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 17 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น
1
  อภิปรายแสดงความคิดเห็น 18 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้และบทอ่านประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 จำแนกแยกข้อมูล
1
  จำแนกแยกข้อมูล (1) 23 ธ.ค. 63 (มีใบงานและบัตรคำประกอบการสอน)
2
  จำแนกแยกข้อมูล (2) 24 ธ.ค. 63 (มีบทอ่านและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน
1
  ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน (1) 25 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน (2) 30 ธ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการเขียน
เรื่อง 2.1 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่5
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่5 6 ม.ค. 64 (แผ่นพับประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์)
1
  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์) 7 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์) 8 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ)
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 13 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 14 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ) 15 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ ใบงาน วีดิโอและสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ) 20 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การเขียนย่อความ
1
  การเขียนย่อความ (1) 21 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การเขียนย่อความ (2) 22 ม.ค. 64 (มีใบความรู้และบทอ่านประกอบการสอน)
เรื่อง 2.9 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 27 ม.ค. 64 (มีใบความรู้และตัวอย่างประกอบการสอน)
2
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 28 ม.ค. 64
3
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (3) 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แลกเปลี่ยนพิจารณ์
เรื่อง 3.1 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
1
  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (1) 3 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (2) 4 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 คุณค่าและข้อคิดบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
1
  คุณค่าและข้อคิดบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 5 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
1
  พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 10 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
1
  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู (1) 11 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู (2) 17 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 18 ก.พ. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 19 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พินิจภาษา
เรื่อง 4.1 ลักษณะคำไทยแท้
1
  ลักษณะคำไทยแท้ 24 ก.พ. 64 (มีใบความรู้และใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 25 ก.พ. 64 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 3 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 4 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
1
  คำราชาศัพท์ (1) 5 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  คำราชาศัพท์ (2) 10 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  คำราชาศัพท์ (3) 11 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 รู้หลักร้อยกรอง (กลอนดอกสร้อย)
1
  รู้หลักร้อยกรอง (กลอนดอกสร้อย) (1) 12 มี.ค. 64 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
2
  รู้หลักร้อยกรอง (กลอนดอกสร้อย) (2) 17 มี.ค. 64 (มีบัตรภาพประกอบสื่อการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สืบสานวรรณคดี
เรื่อง 5.1 พินิจวรรณคดี
1
  พินิจวรรณคดี (1) 18 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  พินิจวรรณคดี (2) 19 มี.ค. 64 (มีบทอ่านและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
1
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (1) 24 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (2) 25 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (3) 26 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 คุณค่าและข้อคิดกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
1
  คุณค่าและข้อคิดกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 31 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 ศิลาจารึกหลักที่ 1
1
  ศิลาจารึกหลักที่ 1(1) 1 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ศิลาจารึกหลักที่ 1 (2) 2 เม.ย. 64 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 คุณค่าและข้อคิดศิลาจารึกหลักที่ 1
1
  คุณค่าและข้อคิดศิลาจารึกหลักที่ 1 7 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 วรรณกรรมท้องถิ่น
1
  วรรณกรรมท้องถิ่น (1) 8 เม.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  วรรณกรรมท้องถิ่น (2) 9 เม.ย. 64 (มีบทอ่านและวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ