ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง และ ครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง และ ครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์

ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง และ ครูธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Home Sweet Home
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Wonderful Journey
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Occupation
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Animals
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Healthy Life
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Entertainments
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Cyber World

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ