ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด

ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ดนตรี

แผนการสอน ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุนทรีดนตรีรส
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ดนตรี รหัสวิชา ศ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ