ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทบทวนบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทบทวนบทเรียน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ