ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล

ครูสุวิทย์ พุมนวล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
1
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 22 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การดูแลระบบประสาท 29 พ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ระบบต่อมไร้ท่อ 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
4
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 12 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
5
  การเจริญเติบโตของตนเอง 19 มิ.ย. 2563
6
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 26 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 3 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 10 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
9
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 17 ก.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 24 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ