ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1
  การปฐมนิเทศ (2 ธ.ค. 63)
2
  สารอาหาร 6 ประเภท (9 ธ.ค. 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  หลักการเลือกอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ (16 ธ.ค. 63) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
4
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะการขาดสารอาหาร) (23 ธ.ค. 63) (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
5
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ภาวะโภชนาการเกิน) (30 ธ.ค. 63) (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
6
  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ (ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร) (6 ม.ค. 64) (มีใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
7
  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (หลักการออกกำลังกาย) (13 ม.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฐมพยาบาล
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Rerun)
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะโภชนาการกับการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Rerun)
1
  หลักการเลือกอาหารสำหรับวัยต่าง ๆ (17 มี.ค. 64) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ