ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสุวิทย์ พุมนวล
ครูผู้สอน ครูสุวิทย์ พุมนวล

ครูสุวิทย์ พุมนวล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
1
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 3 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การดูแลระบบประสาท 10 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ระบบต่อมไร้ท่อ 17 ก.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
4
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 24 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  การเจริญเติบโตของตนเอง 31 ก.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
6
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 7 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 14 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 21 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
9
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 28 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 4 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
11
  นันทนาการ 11 ก.ย. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข
1
  วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง 18 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
2
  พัฒนาการทางเพศ 25 ก.ย. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
3
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ 2 ต.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
4
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศ 9 ต.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
5
  ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 16 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
6
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการป้องกันและหลีกเลี่ยง 30 ต.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
7
  เรียนรู้ทักษะชีวิตหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 6 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
8
  เรียนรู้ทักษะชีวิตการใช้ทักษะการปฏิเสธ 13 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ