ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการสมวัย
1
  ปฐมนิเทศ/ระบบประสาท 3 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การดูแลระบบประสาท 10 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ระบบต่อมไร้ท่อ 17 ก.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
4
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 24 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  การเจริญเติบโตของตนเอง 31 ก.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
6
  การเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 7 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
7
  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 14 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 21 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
9
  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง 28 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
10
  ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการพัฒนาตนเอง 11 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
11
  นันทนาการ 18 ก.ย. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สุขศึกษา รหัสวิชา พ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัยสดใสชีวิตมีสุข

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ