ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ