ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 36
แผนการสอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา โคตรวงค์

ครูเจนจิรา โคตรวงค์
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โปรแกรมเมอร์น้อย
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โปรแกรมน้อย
1
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (1) 15 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
2
  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (2) 15 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
3
  รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit (1) 22 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  รู้จักและเขียนโปรแกรมโดยใช้ Micro:bit (2) 22 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ (1) 29 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  รู้จัก Arduino และ Tinkercadและคำสั่งวนรอบ (2) 29 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  รู้จักทางเลือก (1) 6 ต.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  รู้จักทางเลือก (2) 6 ต.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิศวกรน้อย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ