ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์ ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูอลงกรณ์ เดชะ
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์ ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูอลงกรณ์ เดชะ

ครูสุธิมา ขุนณรงค์ ครูอาทิตย์ ชัยเทพาและครูอลงกรณ์ เดชะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 1 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 3 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 แผนที่
1
  แผนที่ 4 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 พิกัดทางภูมิศาสตร์
1
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ 8 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การแบ่งเขตเวลาโลก
1
  การแบ่งเขตเวลาโลก 15 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เปิดโลกเอเชีย
1
  เปิดโลกเอเชีย 17 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
1
  ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 18 ธ.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 เปิดม่านเอเชียและนมัสเต เอเชียใต้
1
  เปิดม่านเอเชียและนมัสเต เอเชียใต้ 22 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียใต้ 24 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 หนีห่าวเอเชียตะวันออก
1
  หนีห่าวเอเชียตะวันออก 25 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 29 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.7 ดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.8 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.9 ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 8 ม.ค. 2564
เรื่อง 2.10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 12 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.11 เอเชียกลางและปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียกลาง
1
  เอเชียกลางและปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียกลาง 14 ม.ค. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 ทวีปแห่งเกาะ : ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ทวีปแห่งเกาะ : ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 15 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 ภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 19 ม.ค. 2564 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 ประเทศออสเตรเลีย : มงกุฎกลางมหาสมุทร
1
  ประเทศออสเตรเลีย : มงกุฎกลางมหาสมุทร 21 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 ดินแดนแห่งทิวเมฆขาว : นิวซีแลนด์
1
  ดินแดนแห่งทิวเมฆขาว : นิวซีแลนด์ 22 ม.ค. 2564
เรื่อง 3.5 ความหลากหลายในปาปัวนิวกินี
1
  ความหลากหลายในปาปัวนิวกินี 26 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.6 ทรัพยากรและวิกฤติทางธรรมชาติของออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ทรัพยากรและวิกฤติทางธรรมชาติของออสเตรเลียและโอเชียเนีย 28 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และภัยพิบัติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
1
  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และภัยพิบัติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 29 ม.ค. 2564
เรื่อง 4.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย
1
  ภัยพิบัติในประเทศไทย 2 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.3 ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 4 ก.พ. 2564 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
1
  แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 5 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 อ๋อ! เศรษฐศาสตร์
1
  อ๋อ! เศรษฐศาสตร์ 9 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.2 เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
1
  เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต 11 ก.พ. 2564 (มีนิทานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
1
  ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 16 ก.พ. 2564 (มีใบงานและบัตรคำ)
เรื่อง 5.4 ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส
1
  ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส 18 ก.พ. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคและหลักการบริโภคที่ดี
1
  ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคและหลักการบริโภคที่ดี 19 ก.พ. 2564
เรื่อง 6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 23 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 6.3 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคม
1
  ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคม 25 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 6.4 กฎอุปสงค์ กฎอุปทาน
1
  กฎอุปสงค์ กฎอุปทาน 2 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 7.1 สถาบันการเงินและความสำคัญที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย
1
  สถาบันการเงินและความสำคัญที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย 4 มี.ค. 2564
เรื่อง 7.2 ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ
1
  ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ 5 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 7.3 ธนาคารกลางการออมและการลงทุน
1
  ธนาคารกลางการออมและการลงทุน 9 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 11 มี.ค. 2564 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 8.1 ระบบเศรษฐกิจ
1
  ระบบเศรษฐกิจ 12 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
เรื่อง 8.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 16 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.3 การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
1
  การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 18 มี.ค. 2564
เรื่อง 8.4 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย
1
  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 19 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้)
เรื่อง 8.5 ทรัพย์สินทางปัญญา
1
  ทรัพย์สินทางปัญญา 23 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.6 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1
  กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 25 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง 9.1 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
  ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 26 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 9.2 หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 มี.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 9.3 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1
  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 เม.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 9.4 โครงการตามแนวพระราชดำริ
1
  โครงการตามแนวพระราชดำริ (1) 2 เม.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
2
  โครงการตามแนวพระราชดำริ (2) 8 เม.ย. 2564
เรื่อง 9.5 แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
  แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9 เม.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ