ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ม.1

ครูสุธิมา ขุนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศและการสังคายนา
  การปฐมนิเทศและการสังคายนา 1 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.2 คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา 4 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 8 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.4 พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
  พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย 10 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
  ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 11 มิ.ย. 64
เรื่อง 1.6 พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
  พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ 15 มิ.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เรื่อง 2.1 เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
  เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ 17 มิ.ย. 2564 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ 18 มิ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 22 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.4 คุณธรรมประจำใจ
  คุณธรรมประจำใจ 24 มิ.ย. 64
เรื่อง 2.5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
  ศาสนิกชนตัวอย่าง 25 มิ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ศาสนิกชนสัมพันธ์
  ศาสนิกชนสัมพันธ์ 29 มิ.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.7 อัมพชาดกและติตติรชาดก
  อัมพชาดกและติตติรชาดก 1 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.8 คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
  คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้ 2 ก.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
เรื่อง 3.1 พระรัตนตรัย
  พระรัตนตรัย 6 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 ความสำคัญของพระรัตนตรัย
  ความสำคัญของพระรัตนตรัย 8 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 สาเหตุแห่งทุกข์
  สาเหตุแห่งทุกข์ 9 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 3.4 หนทางแห่งการดับทุกข์
  หนทางแห่งการดับทุกข์ 13ก.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
  อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต 15 ก.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.6 พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
  พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 16 ก.ค. 64
เรื่อง 3.7 ใคร่ครวญก่อนจึงทำ
  ใคร่ครวญก่อนจึงทำ 20 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.8 ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
  ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เรื่อง 4.1 เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
  เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ 23 ก.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.2 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน 27 ก.ค. 64
เรื่อง 4.3 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 29 ก.ค. 64
เรื่อง 4.4 หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
  หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา 30 ก.ค. 64
เรื่อง 4.5 การแสดงความเคารพ
  การแสดงความเคารพ 3 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง 5.1 ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 5 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ)
เรื่อง 5.2 พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 6 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.3 เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ
  เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 ศาสนพิธี
  ศาสนพิธี 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 อานาปานสติ
  อานาปานสติ 17 ส.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.6 บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
  บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ 19 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.7 การเจริญปัญญา
  การเจริญปัญญา 20 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.8 โยนิโสมนสิการ
  โยนิโสมนสิการ 24 ส.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.9 พุทธศาสนากับความพอเพียง
  พุทธศาสนากับความพอเพียง 26 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนาสำคัญ
เรื่อง 6.1 หลักศาสนาสำคัญ
  หลักศาสนาสำคัญ 27 ส.ค. 64
เรื่อง 6.2 การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา 31 ส.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
เรื่อง 8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
  สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย 17ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.2 สิทธิมนุษยชน
  สิทธิมนุษยชน 21 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.3 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 23 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.4 กฎหมายการศึกษา
  กฎหมายการศึกษา 28 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.5 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 30 ก.ย. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.6 กฎหมายลิขสิทธิ์
  กฎหมายลิขสิทธิ์ 1 ต.ค. 64
เรื่อง 8.7 กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง 9.1 ที่มาของวัฒนธรรม
  ที่มาของวัฒนธรรม 7 ต.ค. 64
เรื่อง 9.2 ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
  ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา 8 ต.ค. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 9.3 ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
  ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 12 ต.ค. 64
เรื่อง 9.4 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
  การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม 14 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ