ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูสุธิมา ขุนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศและการสังคายนา
1
  การปฐมนิเทศและการสังคายนา 19 พ.ค. 2563
เรื่อง 1.2 คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
1
  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา 21 พ.ค. 2563
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 22 พ.ค. 2563
เรื่อง 1.4 พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
1
  พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย 26 พ.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
1
  ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 28 พ.ค. 2563
เรื่อง 1.6 พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
1
  พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ 29 พ.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เรื่อง 2.1 เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
1
  เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ 2 มิ.ย. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ
1
  พุทธประวัติ 4 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
1
  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 5 มิ.ย. 2563
เรื่อง 2.4 คุณธรรมประจำใจ
1
  คุณธรรมประจำใจ 9 มิ.ย. 2563
เรื่อง 2.5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
1
  ศาสนิกชนตัวอย่าง 11 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ศาสนิกชนสัมพันธ์
1
  ศาสนิกชนสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.7 อัมพชาดกและติตติรชาดก
1
  อัมพชาดกและติตติรชาดก 16 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.8 คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
1
  คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้ 18 มิ.ย. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ