ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 70
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอลงกรณ์ เดชะ และครูสุธิมา โรจนวิศิษฏ์

ครูอลงกรณ์ เดชะ และครูสุธิมา โรจนวิศิษฏ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เอเชีย ออสเตรเลีย : ความเหมือนและความต่าง
เรื่อง 1.1 เอเชีย ออสเตรเลีย : ความเหมือนและความต่าง
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 16 พ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  พิกัดภูมิศาสตร์ 18 พ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  เส้นแบ่งเวลา 19 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 23 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรความรู้)
  ภูมิประเทศแบบที่สูงในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 25 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 26 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภูมิประเทศแบบเกาะในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 30 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะภูมิอากาศ 1 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติในทวีปเอเชีย (1) 2 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑o
  ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติในทวีปเอเชีย (2) 6 มิ.ย. 66
๑๑
  ภูมิอากาศพืชพรรณธรรมชาติในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย (1) 8 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๒
  ภูมิอากาศพืชพรรณธรรมชาติในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย (2) 9 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๓
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (1) 13 มิ.ย. 66
๑๔
  ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (2) 15 มิ.ย. 66
๑๕
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม 16 มิ.ย. 66
๑๖
  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อ วัฒนธรรมไทย 20 มิ.ย. 66
๑๗
  วัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (1) 22 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๘
  วัฒนธรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (2) 23 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 “ต้องรอด” เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ
เรื่อง 2.1 “ต้องรอด” เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติ 27 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  วาตภัยในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 29 มิ.ย. 66
  อุทกภัยในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 30 มิ.ย. 66
  ภัยแล้งในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 4 ก.ค. 66
  ไฟป่าในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 6 ก.ค. 66
  แผ่นดินไหวในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 7 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ภูเขาไฟปะทุในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 11 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  สึนามิในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 13 ก.ค. 66
  แผ่นดินถล่มในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 14 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ปัญหาทรัพยากรในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 18 ก.ค. 66 (ใบความรู้)
๑๑
  ปัญหาทรัพยากรดินในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 20 ก.ค. 66
๑๒
  ปัญหาทรัพยากรน้ำในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 21 ก.ค. 66
๑๓
  ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ โอเชียเนีย 25 ก.ค. 66
๑๔
  ปัญหาทรัพยากรแร่และแร่พลังงาน ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ โอเชียเนีย 3 ส.ค. 66
๑๕
  ปัญหามลพิษในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3 ส.ค. 66
๑๖
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 4 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตื่นรู้กู้วิกฤต
เรื่อง 3.1 ตื่นรู้กู้วิกฤต
  ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ 8 ส.ค. 66
  ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ 10 ส.ค. 66
  ต้นทุนค่าเสียโอกาส 11 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การจัดสรรทรัพยากรท่ามกลาง ภัยพิบัติทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 15 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การจัดการการเงิน 17 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ความหมายและความสำคัญของสถาบันการเงิน 18 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคาร 22 ส.ค. 66
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 24 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ความหมาย และความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 ส.ค. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม และพระราชดำรัส)
๑o
  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 29 ส.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 31 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  โครงการในพระราชดำริ (1) 1 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๓
  โครงการในพระราชดำริ (2) 5 ก.ย. 66
๑๔
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 7 ก.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นวัตกรสู่นวัตกรรม
เรื่อง 4.1 นวัตกรสู่นวัตกรรม
  การเป็นผู้บริโภคที่ดี (1) 8 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การเป็นผู้บริโภคที่ดี (2) 12 ก.ย. 66
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 14 ก.ย. 66 (ใบกิจกรรม)
  อุปสงค์ 15 ก.ย. 66 (ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อุปทาน 19 ก.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  กลไกราคาและดุลยภาพ 21 ก.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม 22 ก.ย. 66
  การคิดแบบคุณ โทษ และทางออก 26 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ทรัพย์สินทางปัญญา (ความหมาย, ประเภท) 28 ก.ย. 66
๑o
  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (1) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 29 ก.ย. 66
๑๑
  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (2) เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า 3 ต.ค. 66
๑๒
  แนวทางการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 5 ต.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เอเชีย ออสเตรเลีย : ความเหมือนและความต่าง (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ