ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูอลงกรณ์ เดชะ และครูสุธิมา โรจนวิศิษฏ์
ครูผู้สอน ครูอลงกรณ์ เดชะ และครูสุธิมา โรจนวิศิษฏ์

ครูอลงกรณ์ เดชะ และครูสุธิมา โรจนวิศิษฏ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สภาจำลองผ่านมุมมองในห้องเรียน
เรื่อง 1.1 สภาจำลองผ่านมุมมองในห้องเรียน
  การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอย่างเหมาะสม 2 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามหลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนา 3 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  มิตรแท้ มิตรเทียม 7 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทย 9 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  ความสำคัญของสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 10 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม และบัตรคำ)
  การปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพ 14 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม และบัตรคำ)
  ความสำคัญของกฎและกติกาในสังคม 16 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  กฎกติกาแห่งการอยู่ร่วมกันภายในห้องเรียน 17 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 21 พ.ย. 66 (มีใบความรู้)
๑o
  อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 23 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม และบัตรคำ)
๑๑
  ผู้แทนในอำนาจอธิปไตย 24 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๒
  การเลือกตั้งผู้แทนตามวิถีประชาธิปไตย 28 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรลงคะแนน)
๑๓
  กระบวนการทำงานในสภาจำลอง 30 พ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๔
  ต้นไม้ประชาธิปไตย 1 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๕
  ปัญหาการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 7 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรคำ)
๑๖
  พุทธประวัติกับการดำเนินชีวิตของเยาวชน 8 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑๗
  ความสัมพันธ์ที่คล้ายกันของศาสนาต่าง ๆ 12 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และชุดภาพกิจกรรม)
๑๘
  การเผยแผ่ศาสนาในดินแดนไทย 14 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้ และกิจกรรม)
๑๙
  การสังคายนา และความสำคัญของพระพุทธศาสนา 15 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๒o
  วันสำคัญในศาสนาต่าง ๆ 19 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๑
  การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนต่างๆ ในสังคมไทย 21 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๒๒
  พิธีกรรมในศาสนาต่าง ๆ (1) 22 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรคำ)
๒๓
  พิธีกรรมในศาสนาต่าง ๆ (2) 26 ธ.ค. 66
๒๔
  พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่างในพุทธประวัติ 28 ธ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๒๕
  การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (1) 2 ม.ค. 67
๒๖
  การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (2) 4 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๗
  อริยสัจ 4 (ความทุกข์) 5 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๘
  อริยสัจ 4 (สมุทัย) 9 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๒๙
  อริยสัจ 4 (มรรค) 11 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓o
  อริยสัจ 4 (นิโรธ) 12 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๑
  หลักธรรมนำชีวิต 18 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และบัตรคำ)
๓๒
  หลักธรรมกับชีวิตประจำวัน 19 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๓
  รู้ขันธ์ 5 รู้ทุกข์ 23 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๔
  อบายมุข 6 หนทางแห่งความเสื่อม 25 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๕
  ความสุขเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรา 26 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๖
  แนวทางปฏิบัติในการดับทุกข์ 30 ม.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๗
  เรียงร้อยหลักธรรมน้อมนำปฏิบัติ 1 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๘
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงาน 2 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๓๙
  แตกต่างแต่ไม่แตกแยก 6 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม และการ์ด)
๔o
  วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 8 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
๔๑
  การจัดศาสนพิธีจำลอง (1) 9 ก.พ. 67
๔๒
  การจัดศาสนพิธีจำลอง (2) 13 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๔๓
  การจัดศาสนพิธีจำลอง (3) 15 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๔๔
  การจัดศาสนพิธีจำลอง (4) 16 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๔๕
  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 20 ก.พ. 67 (มีสลากสถานการณ์)
๔๖
  คนคุณภาพตามมุมมองของนักเรียน 22 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม)
๔๗
  การบันทึกแนวทางการดำเนินชีวิต 23 ก.พ. 67
๔๘
  แนวทางการปฏิบัติตนในสังคมคุณธรรม 27 ก.พ. 67
๔๙
  การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในสังคมคุณธรรม (1) 29 ก.พ. 67
๕o
  การนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในสังคมคุณธรรม (2) 1 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๑
  การบำเพ็ญประโยชน์ในศาสนสถาน 5 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๒
  บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่ศาสนา 7 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม และใบสถานการณ์)
๕๓
  กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (1) 8 มี.ค. 67
๕๔
  กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (2) 12 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๕
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางวัฒนธรรมไม่นำไปสู่การเข้าใจผิด 14 มี.ค. 67 (มีบัตรสถานการณ์)
๕๖
  รู้เท่าทันความขัดแย้ง 15 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๗
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (1) 19 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๘
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (2) 21 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๕๙
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (3) 22 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๖o
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (4) 26 มี.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ