ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูสุธิมา ขุนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
เรื่อง 1.1 การปฐมนิเทศและการสังคายนา
1
  การปฐมนิเทศและการสังคายนา 2 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.2 คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา
1
  คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา 3 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 9 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.4 พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย
1
  พระพุทธศาสนาในดินแดนไทย 10 ก.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
1
  ความสำคัญของพุทธศาสนาต่อสังคมไทย 14 ก.ค. 2563
เรื่อง 1.6 พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ
1
  พระพุทธศาสนาในฐานะสถาบันหลักของชาติ 16 ก.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
เรื่อง 2.1 เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ
1
  เหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ 17 ก.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.2 พุทธประวัติ
1
  พุทธประวัติ 21 ก.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
1
  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 23 ก.ค. 2563
เรื่อง 2.4 คุณธรรมประจำใจ
1
  คุณธรรมประจำใจ 24 ก.ค. 2563
เรื่อง 2.5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
1
  ศาสนิกชนตัวอย่าง 30 ก.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ศาสนิกชนสัมพันธ์
1
  ศาสนิกชนสัมพันธ์ 31 ก.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.7 อัมพชาดกและติตติรชาดก
1
  อัมพชาดกและติตติรชาดก 4 ส.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.8 คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
1
  คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้ 6 ส.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
เรื่อง 3.1 พระรัตนตรัย
1
  พระรัตนตรัย 7 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 ความสำคัญของพระรัตนตรัย
1
  ความสำคัญของพระรัตนตรัย 11 ส.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 สาเหตุแห่งทุกข์
1
  สาเหตุแห่งทุกข์ 13 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 3.4 หนทางแห่งการดับทุกข์
1
  หนทางแห่งการดับทุกข์ 14 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
1
  อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต 18 ส.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.6 พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ
1
  พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ 20 ส.ค. 2563
เรื่อง 3.7 ใคร่ครวญก่อนจึงทำ
1
  ใคร่ครวญก่อนจึงทำ 21 ส.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.8 ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
1
  ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต 25 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
เรื่อง 4.1 เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ
1
  เรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุ 27 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.2 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
1
  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน 28 ส.ค. 2563
เรื่อง 4.3 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
1
  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 1 ก.ย. 2563
เรื่อง 4.4 หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
1
  หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา 3 ก.ย. 2563
เรื่อง 4.5 การแสดงความเคารพ
1
  การแสดงความเคารพ 8 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง 5.1 ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1
  ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 10 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้ แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ)
เรื่อง 5.2 พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1
  พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 11 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.3 เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ
1
  เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ 15 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.4 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี 17 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.5 อานาปานสติ
1
  อานาปานสติ 18 ก.ย. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.6 บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
1
  บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ 22 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.7 การเจริญปัญญา
1
  การเจริญปัญญา 24 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.8 โยนิโสมนสิการ
1
  โยนิโสมนสิการ 25 ก.ย. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.9 พุทธศาสนากับความพอเพียง
1
  พุทธศาสนากับความพอเพียง 29 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนาสำคัญ
เรื่อง 6.1 หลักศาสนาสำคัญ
1
  หลักศาสนาสำคัญ 1 ต.ค. 2563
เรื่อง 6.2 การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
1
  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา 2 ต.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
เรื่อง 8.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
1
  สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย 27 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.2 สิทธิมนุษยชน
1
  สิทธิมนุษยชน 29 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.3 กฎหมายคุ้มครองเด็ก
1
  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 30 ต.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 8.4 กฎหมายการศึกษา
1
  กฎหมายการศึกษา 3 พ.ย. 2563 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.5 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
1
  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 5 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 8.6 กฎหมายลิขสิทธิ์
1
  กฎหมายลิขสิทธิ์ 6 พ.ย. 2563
เรื่อง 8.7 กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1
  กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 10 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง 9.1 ความหมายของวัฒนธรรม
1
  ความหมายของวัฒนธรรม 12 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
เรื่อง 9.2 ที่มาของวัฒนธรรม
1
  ที่มาของวัฒนธรรม 13 พ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ