ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล
ครูผู้สอน ครูชมพูนุท ภู่สกุล

ครูชมพูนุท ภู่สกุล
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่า
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตและการแสดงละคร
เรื่อง 5.1 รูปแบบในการสร้างบทละคร
1
  รูปแบบในการสร้างบทละคร 24 ม.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.2 บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร
1
  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างละคร 31 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.3 การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์
1
  การวางแผนการแสดงละครสร้างสรรค์ 7 ก.พ. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 5.4 การแสดงละครสร้างสรรค์
1
  การแสดงละครสร้างสรรค์ 14 ก.พ. 2563
เรื่อง 5.5 การจัดแสดงและการประเมินการแสดงละคร
1
  การจัดแสดงและการประเมินการแสดงละคร 21 ก.พ. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การละครไทย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ