ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1

ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง 2.1 สารและสมบัติของสาร
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 17 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 23 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 23 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอนและสื่อวิดีโอ)
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 30 มิ.ย. 64
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 1 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 7 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
  ธาตุและสารประกอบ (1) 7 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ธาตุและสารประกอบ (2) 8 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
๑๑
  สมบัติบางประการของธาตุ (1) 14 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และบัตรคำธาตุ)
๑๒
  สมบัติบางประการของธาตุ (2) 14 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และตารางธาตุ)
๑๓
  ธาตุกัมมันตรังสี 15 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดิโอ)
๑๔
  โครงสร้างอะตอม (1) 21 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
๑๕
  โครงสร้างอะตอม (2) 21 ก.ค. 64
๑๖
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (1) 22 ก.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๗
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (2) 29 ก.ค. 64
๑๘
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (1) 4 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
๑๙
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (2) 4 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธ์ุของพืช
เรื่อง 6.1 การสืบพันธุ์ของพืช
  การสืบพันธุ์ของพืช 22 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
  โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก (1) 22 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
  โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก (2) 23 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
  ปฏิสนธิของพืชดอก 29 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
  การเจริญหลังการปฏิสนธิ (1) 29 ก.ย. 64(มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
  การเจริญหลังการปฏิสนธิ (2) 30 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 6 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
  การขยายพันธุ์ของพืช 6 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
  ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 7 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑o
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 14 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ