ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
1
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 4 มิ.ย. 2563 (มีใบกิจกรรม)
2
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 10 มิ.ย. 2563
3
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 10 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 11 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
5
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 17 มิ.ย. 2563
6
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 17 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
7
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 18 มิ.ย. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
8
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 24 มิ.ย. 2563 (มีใบกิจกรรม)
9
  ธาตุและสารประกอบ (1) 24 มิ.ย. 2563 (มีใบกิจกรรม)
10
  ธาตุและสารประกอบ (2) 25 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 3,384 4 วิทยาศาสตร์
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 3,384 4 วิทยาศาสตร์