ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
ครูผู้สอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร

ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
เรื่อง 1.1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
  แบบจำลองอนุภาคสสารในแต่ละสถานะ (1) 2 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
  แบบจำลองอนุภาคสสารในแต่ละสถานะ (2) 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  แบบจำลองอนุภาคสสารในแต่ละสถานะ (3) 3 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  แบบจำลองอนุภาคสสารในแต่ละสถานะ (4) 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  อุณหภูมิ 9 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การถ่ายโอนความร้อน (1) 10 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  การถ่ายโอนความร้อน (2) 16 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
  การถ่ายโอนความร้อน (3) 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การถ่ายโอนความร้อน (4) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑o
  การถ่ายโอนความร้อน (5) 23 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)
๑๑
  การถ่ายโอนความร้อน (6) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๒
  การถ่ายโอนความร้อน (7) 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๓
  การเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร (1) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๔
  การเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร (2) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๕
  การเปลี่ยนอุณหภูมิของสาร (3) 1 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (1) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๗
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (2) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๘
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (3) 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๙
  การขยายตัวและหดตัวของสสารเนื่องจากความร้อน (1) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒o
  การขยายตัวและหดตัวของสสารเนื่องจากความร้อน (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒๑
  การขยายตัวและหดตัวของสสารเนื่องจากความร้อน (3) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒๒
  การขยายตัวและหดตัวของสสารเนื่องจากความร้อน (4) 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๓
  สมดุลความร้อน (1) 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒๔
  สมดุลความร้อน (2) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๒๕
  อุณหภูมิผสม (1) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒๖
  อุณหภูมิผสม (2) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๗
  การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน (1) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๒๘
  การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน (2) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๒๙
  การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน (3) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๓o
  การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน (4) 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ
เรื่อง 2.1 ลมฟ้าอากาศ
  การแบ่งชั้นบรรยากาศ (1) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การแบ่งชั้นบรรยากาศ (2) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  การแบ่งชั้นบรรยากาศ (3) 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อุณหภูมิอากาศ (1) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
  อุณหภูมิอากาศ (2) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความกดอากาศ (1) 19 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ความกดอากาศ (2) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  ลม (1) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
  ลม (2) 26 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  ความชื้น (1) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๑
  ความชื้น (2) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)
๑๒
  เมฆ (1) 2 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
๑๓
  เมฆ (2) 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และแผนภาพเมฆ)
๑๔
  ฝน (1) 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  ฝน (2) 9 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การพยากรณ์อากาศ (1) 15 ก.พ. 66
๑๗
  การพยากรณ์อากาศ (2) 15 ก.พ. 66
๑๘
  การพยากรณ์อากาศ (3) 16 ก.พ. 66
๑๙
  การพยากรณ์อากาศ (4) 22 ก.พ. 66
๒o
  การพยากรณ์อากาศ (5) 22 ก.พ. 66
๒๑
  การเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลัน (1) 23 ก.พ. 66
๒๒
  การเฝ้าระวังและการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศอย่างฉับพลัน (2) 1 มี.ค. 66
๒๓
  พายุ (1) 1 มี.ค. 66
๒๔
  พายุ (2) 2 มี.ค. 66
๒๕
  พายุ (3) 8 มี.ค. 66
๒๖
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (1) 8 มี.ค. 66
๒๗
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (2) 9 มี.ค. 66
๒๘
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (3) 15 มี.ค. 66
๒๙
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (4) 15 มี.ค. 66
๓o
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (5) 16 มี.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ