ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย

ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเต็ม
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
1
  ความหมายของจำนวนเต็ม 1 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม 8 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม 13 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 14 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ 15 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 20 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 21 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และ การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 22 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 29 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 3 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
11
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 4 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
12
  การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม / การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม 5 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
13
  สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ 10 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
14
  การนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 11 ส.ค. 2563 (มีแบบทดสอบ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
1
  ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม 17 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม 18 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  การบวกทศนิยมและการลบทศนิยม 19 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  การคูณทศนิยม 24 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
5
  การหารทศนิยม 25 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 26 ส.ค. 2563 (มีใบงาน มีใบความรู้)
7
  การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 31 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การบวกเศษส่วนและการลบเศษส่วน 1 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  การคูณเศษส่วน 2 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  การหารเศษส่วน 7 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรูู้)
11
  โจทย์ปัญหาเศษส่วน 8 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
12
  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 9 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ