ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ชัยเทพา
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ม.1

ครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี และรัฐละโว้)
1
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคกลาง (รัฐทวารวดี และรัฐละโว้) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง 1.2 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคใต้ (รัฐตามพรลิงค์และรัฐศรีวิชัย)
1
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคใต้ (รัฐตามพรลิงค์และรัฐศรีวิชัย) 14 ธ.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคเหนือ (รัฐโยนกเชียงแสน รัฐหริภุญชัย และรัฐล้านนา)
1
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคเหนือ (รัฐโยนกเชียงแสน รัฐหริภุญชัย และรัฐล้านนา) 21 ธ.ค. 2563
เรื่อง 1.4 รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐโคตรบูรณ์และรัฐศรีจนาศะ)
1
  รัฐโบราณในดินแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐโคตรบูรณ์และรัฐศรีจนาศะ) 28 ธ.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
1
  หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 4 ม.ค. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 การสถาปนาสุโขทัย
1
  การสถาปนาสุโขทัย 11 ม.ค. 2564 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.3 การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย
1
  การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย 18 ม.ค. 2564 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย
1
  สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย 25 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.2 ความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัย
1
  ความเชื่อและศาสนาในสมัยสุโขทัย 1 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย
1
  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย 8 ก.พ. 2564 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.4 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย
1
  ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัย 15 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย
1
  สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย 22 ก.พ. 2564 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ลังกา และนครศรีธรรมราช)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ลังกา และนครศรีธรรมราช) 1 มี.ค. 2564
เรื่อง 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ)
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ) 8 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 15 มี.ค. 2564 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (Re-run)
เรื่อง 6.1 สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย
1
  สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย 29 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 6.2 สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย
1
  สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย 5 เม.ย. 2564 (มีใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ