ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 14
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย

ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 24 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้)
2
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 ส.ค. 2563
3
  อิทธิพลของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1),(2) 14 ก.ย. 2563
4
  พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 21 ก.ย. 2563
5
  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 28 ก.ย. 2563
6
  ความร่วมมือและการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ความร่วมมือสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 12 ต.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ