ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 53
แผนการสอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
ครูผู้สอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 การเขียนแนะนำตนเอง
1
  การเขียนแนะนำตนเอง 1 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเขียนแนะนำสถานที่ต่าง ๆ เชิงสร้างสรรค์
1
  การเขียนแนะนำสถานที่ต่าง ๆ เชิงสร้างสรรค์ 3 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเขียนบรรยายประสบการณ์
1
  การเขียนบรรยายประสบการณ์ 7 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การพูดแสดงความคิดเห็น
1
  การพูดแสดงความคิดเห็น 8 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
1
  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 14 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1
  การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1
  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การพูดสรุปความและประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ
1
  การพูดสรุปความและประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ 21 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียนจดหมาย
1
  การเขียนจดหมาย 22 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วรรณคดีสอนชีวิต
เรื่อง 2.1 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 24 ธ.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 28 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 29 ธ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การพูดรายงาน
1
  การพูดรายงาน (1) 4 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การพูดรายงาน (2) 5 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ
1
  การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ (1) 7 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ (2) 11 ม.ค. 2564 (มีใบความรู้และสื่อเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านเนื้อหา
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านเนื้อหา 12 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านสังคม
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านสังคม 14 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์
1
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ 18 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดี
1
  การวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดี 19 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สะท้อนความคิดพินิจกาพย์
เรื่อง 3.1 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 21 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กาพย์ยานี ๑๑
1
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กาพย์ยานี ๑๑ 25 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 วิจักษ์วรรณคดี
1
  วิจักษ์วรรณคดี 26 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
1
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม (1) 28 ม.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม (2) 1 ก.พ. 2564 (มีแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ
1
  พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ 2 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การอ่านจับใจความสำคัญ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ 4 ก.พ. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 หลักการเขียนโครงงาน
1
  หลักการเขียนโครงงาน 8 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การเขียนโครงงาน
1
  การเขียนโครงงาน 9 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สืบสานเสน่ห์คำไทย
เรื่อง 4.1 คำมูลและคำประสม
1
  คำมูลและคำประสม 11 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 หลักการสร้างคำซ้ำ
1
  หลักการสร้างคำซ้ำ 15 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ความหมายและลักษณะของคำซ้อน
1
  ความหมายและลักษณะของคำซ้อน 16 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ความหมายและชนิดของคำพ้อง
1
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (1) 18 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (2) 22 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียน
1
  ความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียน 23 ก.พ. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
1
  ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 25 ก.พ. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายหลายนัย
1
  ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายหลายนัย 1 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ
1
  ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ 2 มี.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดี
เรื่อง 5.1 วรรณคดีประวัติศาสตร์
1
  วรรณคดีประวัติศาสตร์ 4 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 สรุปเนื้อหาวรรณกรรม
1
  สรุปเนื้อหาวรรณกรรม 8 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 วิเคราะห์วรรณกรรม
1
  วิเคราะห์วรรณกรรม 9 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรียนรู้คุณค่า
1
  เรียนรู้คุณค่า 11 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 คุณค่าวรรณคดี
1
  คุณค่าวรรณคดี 15 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 คุณค่าด้านวรรณศิลป์
1
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 16 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 ประยุกต์ใช้ข้อคิด
1
  ประยุกต์ใช้ข้อคิด 18 มี.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การอ่านเชิงวิเคราะห์
1
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 22 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดี (Re-run)
เรื่อง 6.1 วรรณคดีประวัติศาสตร์
1
  วรรณคดีประวัติศาสตร์ 23 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 สรุปเนื้อหาวรรณกรรม
1
  สรุปเนื้อหาวรรณกรรม 25 มี.ค. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 วิเคราะห์วรรณกรรม
1
  วิเคราะห์วรรณกรรม 29 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.4 เรียนรู้คุณค่า
1
  เรียนรู้คุณค่า 30 มี.ค. 2564 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.5 คุณค่าวรรณคดี
1
  คุณค่าวรรณคดี 1 เม.ย. 2564 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.6 คุณค่าด้านวรรณศิลป์
1
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 5 เม.ย. 2564 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.7 ประยุกต์ใช้ข้อคิด
1
  ประยุกต์ใช้ข้อคิด 8 เม.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ