ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการรจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1

ครูนิสาชล รุ่งเนย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 บทอาขยาน
  บทอาขยาน 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และบทอาขยาน)
เรื่อง 1.3 การคัดลายมือ
  การคัดลายมือ 8 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.4 การอ่านจับใจความสำคัญ
  การอ่านจับใจความสำคัญ 10 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
  ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.6 เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (1) 15 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (2) 17 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.7 เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
  เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) 21 มิ.ย. 64(มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
  เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์) 22 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ไตรยางศ์
  ไตรยางศ์ 24 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
  ไตรยางศ์ 28 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้) (Re-run)
เรื่อง 1.10 การผันวรรณยุกต์
  การผันวรรณยุกต์ 29 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
  การผันวรรณยุกต์ 1 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้) (Re-run)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
เรื่อง 3.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 22 ก.ค.64 (มีใบความรู้และสื่อเสียง)
เรื่อง 3.2 นิราศภูเขาทอง
  นิราศภูเขาทอง (1) 27 ก.ค.64 (มีใบงาน)
  นิราศภูเขาทอง (2) 29 ก.ค. 64 (มีใบงานและแบบทดสอบ)
เรื่อง 3.3 การพูดแสดงความคิดเห็น
  การพูดแสดงความคิดเห็น 2 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 คำนาม
  คำนาม 3 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.5 คำสรรพนาม
  คำสรรพนาม 5 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.6 คำกริยา
  คำกริยา 9 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.7 หน้าที่ของคำกริยา
  หน้าที่ของคำกริยา (1) 10 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
เรื่อง 4.1 คำวิเศษณ์ควรศึกษา
  คำวิเศษณ์ควรศึกษา (1) 16 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้)
  คำวิเศษณ์ควรศึกษา (2) 17 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 4.2 สารพันบุพบท
  สารพันบุพบท 19 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.3 สันธานเร่งจดจำ
  สันธานเร่งจดจำ (1) 23 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
  สันธานเร่งจดจำ (2) 24 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.4 คำอุทานควรทราบ
  คำอุทานควรทราบ 26 ส.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.5 คติอุดมนิทานไทย
  คติอุดมนิทานไทย 30 ส.ค.64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.6 นิทานพื้นบ้าน
  นิทานพื้นบ้าน 31 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.7 คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
  คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย 2 ก.ย.64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.8 อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์
  อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์ 6 ก.ย.64 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.9 การเขียนย่อความ
  การเขียนย่อความ 7 ก.ย.64
เรื่อง 4.10 เชี่ยวชาญเขียนย่อความ
  เชี่ยวชาญเขียนย่อความ 9 ก.ย.64 (มีแบบทดสอบและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง 5.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 13 ก.ย.64 (มีใบความรู้และแบบทดสอบ)
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 14 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.2 การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
  การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 16 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.3 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
  ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ 20 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.4 การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 21 ก.ย.64 (มีใบความรู้)
  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 23 ก.ย.64 (มีใบความรู้) (Re-run)
เรื่อง 5.5 การเขียนจดหมายส่วนตัว
  การเขียนจดหมายส่วนตัว 27 ก.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.6 การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ
  การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ 28 ก.ย.64 (มีใบความรู้และใบงาน)
เรื่อง 5.7 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน
  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน 30 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.8 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา 4 ต.ค.64 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.9 การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
  การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 5 ต.ค.64
เรื่อง 5.10 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 7 ต.ค.64 (มีใบความรู้)
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 11 ต.ค. 64 (มีใบความรู้) (Re-run)
เรื่อง 5.11 การเขียนรายงานโครงงาน
  การเขียนรายงานโครงงาน 12 ต.ค.64 (มีใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ