ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 53
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย

ครูนิสาชล รุ่งเนย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 2 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 บทอาขยาน
1
  บทอาขยาน 9 ก.ค. 2563 (มีใบความรู้และบทอาขยาน)
เรื่อง 1.3 การคัดลายมือ
1
  การคัดลายมือ 13 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.4 การอ่านจับใจความสำคัญ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ 14 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
1
  ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 16 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.6 เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (1) 20 ก.ค. 2563 (มีใบความรู้)
2
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (2) 21 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.7 เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) 23 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์) 30 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ไตรยางศ์
1
  ไตรยางศ์ 3 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.10 การผันวรรณยุกต์
1
  การผันวรรณยุกต์ 4 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์
เรื่อง 3.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ
1
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 24 ส.ค. 2563 (มีใบความรู้และสื่อเสียง)
เรื่อง 3.2 นิราศภูเขาทอง
1
  นิราศภูเขาทอง (1) 25 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  นิราศภูเขาทอง (2) 27 ส.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบ)
เรื่อง 3.3 การพูดแสดงความคิดเห็น
1
  การพูดแสดงความคิดเห็น 31 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 คำนาม
1
  คำนาม 1 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.5 คำสรรพนาม
1
  คำสรรพนาม 3 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.6 คำกริยา
1
  คำกริยา 8 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.7 หน้าที่ของคำกริยา
1
  หน้าที่ของคำกริยา (1) 10 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน
เรื่อง 4.1 คำวิเศษณ์ควรศึกษา
1
  คำวิเศษณ์ควรศึกษา (1) 14 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
2
  คำวิเศษณ์ควรศึกษา (2) 15 ก.ย. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 4.2 สารพันบุพบท
1
  สารพันบุพบท 17 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.3 สันธานเร่งจดจำ
1
  สันธานเร่งจดจำ (1) 21 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  สันธานเร่งจดจำ (2) 22 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.4 คำอุทานควรทราบ
1
  คำอุทานควรทราบ 24 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 4.5 คติอุดมนิทานไทย
1
  คติอุดมนิทานไทย 28 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.6 นิทานพื้นบ้าน
1
  นิทานพื้นบ้าน 29 ก.ย. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.7 คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย
1
  คุณค่าทวีสรรค์รักษ์ไทย 1 ต.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.8 อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์
1
  อ่าน สรุป คิดวิเคราะห์ 5 ต.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.9 การเขียนย่อความ
1
  การเขียนย่อความ 6 ต.ค. 2563
เรื่อง 4.10 เชี่ยวชาญเขียนย่อความ
1
  เชี่ยวชาญเขียนย่อความ 8 ต.ค. 2563 (มีแบบทดสอบและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี
เรื่อง 5.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 12 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้และแบบทดสอบ)
2
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง 15 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.2 การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
1
  การสรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 19 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.3 ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
1
  ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ 20 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.4 การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
1
  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 22 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 5.5 การเขียนจดหมายส่วนตัว
1
  การเขียนจดหมายส่วนตัว 26 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.6 การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ
1
  การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ 27 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้และใบงาน)
เรื่อง 5.7 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน
1
  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อในชีวิตประจำวัน 29 ต.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 5.8 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา
1
  การเขียนแสดงความคิดเห็นจากหนังสือนอกเวลา 2 พ.ย. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 5.9 การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
1
  การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 3 พ.ย. 2563
เรื่อง 5.10 การเขียนเค้าโครงโครงงาน
1
  การเขียนเค้าโครงโครงงาน 5 พ.ย. 2563 (มีใบความรู้)
เรื่อง 5.11 การเขียนรายงานโครงงาน
1
  การเขียนรายงานโครงงาน 9 พ.ย. 2563 (มีใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ