ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูนิสาชล รุ่งเนย
ครูผู้สอน ครูนิสาชล รุ่งเนย

ครูนิสาชล รุ่งเนย
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
เรื่อง 1.1 การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
1
  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 บทอาขยาน
1
  บทอาขยาน 19 พ.ค. 2563 (มีใบความรู้และบทอาขยาน)
เรื่อง 1.3 การคัดลายมือ
1
  การคัดลายมือ 21 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.4 การอ่านจับใจความสำคัญ
1
  การอ่านจับใจความสำคัญ 25 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ
1
  ระบุข้อสังเกตงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.6 เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (1) 28 พ.ค. 2563 (มีใบความรู้)
2
  เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ) (2) 1 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.7 เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ) 2 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์)
1
  เสียงในภาษาไทย (เสียงวรรณยุกต์) 4 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ไตรยางศ์
1
  ไตรยางศ์ 8 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  ไตรยางศ์ 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 1.10 การผันวรรณยุกต์
1
  การผันวรรณยุกต์ 11 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  การผันวรรณยุกต์ 15 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ