ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
ครูผู้สอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูกฤษดา บู่สุวรรณ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 การเขียนแนะนำตนเอง
  การเขียนแนะนำตนเอง 1 พ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การเขียนแนะนำสถานที่ต่าง ๆ เชิงสร้างสรรค์
  การเขียนแนะนำสถานที่ต่าง ๆ เชิงสร้างสรรค์ 2 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การเขียนบรรยายประสบการณ์
  การเขียนบรรยายประสบการณ์ 4 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การพูดแสดงความคิดเห็น
  การพูดแสดงความคิดเห็น 8 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 9 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ย. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 การพูดสรุปความและประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ
  การพูดสรุปความและประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ 16 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การเขียนจดหมาย
  การเขียนจดหมาย 18 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วรรณคดีสอนชีวิต
เรื่อง 2.1 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 22 พ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 23 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
  การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 25 พ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 การพูดรายงาน
  การพูดรายงาน (1) 29 พ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  การพูดรายงาน (2) 30 พ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ
  การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ (1) 2 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  การอ่านออกเสียงร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ (2) 7 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อเสียงประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านเนื้อหา
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านเนื้อหา 9 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.6 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านสังคม
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านสังคม 13 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.7 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์
  การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ 14 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 การวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดี
  การวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดี 16 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สะท้อนความคิดพินิจกาพย์
เรื่อง 3.1 การอ่านออกเสียงร้อยกรอง
  การอ่านออกเสียงร้อยกรอง20 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กาพย์ยานี ๑๑
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ กาพย์ยานี ๑๑ 21 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 วิจักษ์วรรณคดี
  วิจักษ์วรรณคดี 23 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม (1) 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม (2) 28 ธ.ค. 64 (มีแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ
  พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ 30 ธ.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.6 การอ่านจับใจความสำคัญ
  การอ่านจับใจความสำคัญ 4 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 3.7 หลักการเขียนโครงงาน
  หลักการเขียนโครงงาน 6 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.8 การเขียนโครงงาน
  การเขียนโครงงาน 10 ม.ค. 65 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สืบสานเสน่ห์คำไทย
เรื่อง 4.1 คำมูลและคำประสม
  คำมูลและคำประสม 11 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 หลักการสร้างคำซ้ำ
  หลักการสร้างคำซ้ำ 13 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 ความหมายและลักษณะของคำซ้อน
  ความหมายและลักษณะของคำซ้อน 17 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 ความหมายและชนิดของคำพ้อง
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (1) 18 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (2) 20 ม.ค. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 ความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียน
  ความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียน 24 ม.ค. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
  ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 25 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.7 ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายหลายนัย
  ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายหลายนัย 27 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.8 ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ
  ความหมายและลักษณะของคำที่มีความหมายเปรียบเทียบ 31 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดี
เรื่อง 5.1 วรรณคดีประวัติศาสตร์
  วรรณคดีประวัติศาสตร์ 1 ก.พ. 65 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 สรุปเนื้อหาวรรณกรรม
  สรุปเนื้อหาวรรณกรรม 3 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 วิเคราะห์วรรณกรรม
  วิเคราะห์วรรณกรรม 7 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 เรียนรู้คุณค่า
  เรียนรู้คุณค่า 8 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.5 คุณค่าวรรณคดี
  คุณค่าวรรณคดี 10 ก.พ. 65 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 คุณค่าด้านวรรณศิลป์
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 5.7 ประยุกต์ใช้ข้อคิด
  ประยุกต์ใช้ข้อคิด 15 ก.พ. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.8 การอ่านเชิงวิเคราะห์
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 17 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สืบสานเสน่ห์คำไทย/ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดีRerun
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สืบสานเสน่ห์คำไทย Rerun
  คำมูลและคำประสม 21 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน) Rerun
  หลักการสร้างคำซ้ำ 24 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน) Rerun
  ความหมายและลักษณะของคำซ้อน 17 มี.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน) Rerun
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (1) 28 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  ความหมายและชนิดของคำพ้อง (2) 1 มี.ค. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดี Rerun
  สรุปเนื้อหาวรรณกรรม 3 มี.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  วิเคราะห์วรรณกรรม 7 ก.พ. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  เรียนรู้คุณค่า 8 มี.ค. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  คุณค่าวรรณคดี 10 มี.ค. 65 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 14 มี.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  ประยุกต์ใช้ข้อคิด 15 มี.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 17 มี.ค. 65 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ