ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูธีรสุต ฉ่ำทรัพย์
ครูผู้สอน ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูธีรสุต ฉ่ำทรัพย์

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล และครูธีรสุต ฉ่ำทรัพย์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง น่าชื่นชม น่าเชิดชู
เรื่อง 1.1 น่าชื่นชม น่าเชิดชู
  ตริตรองดูคำโคลง 2 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ชวนจรรโลงถอดความ (1) 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ชวนจรรโลงถอดความ (2) 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ชวนจรรโลงถอดความ (3) 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ชวนจรรโลงถอดความ (4) 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ชวนคิดคุณค่าวรรณศิลป์ (1) 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ชวนคิดคุณค่าวรรณศิลป์ (2) 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พิจารณ์โคลงโลกนิติ (1) 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พิจารณ์โคลงโลกนิติ (2) 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ (1) 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ (2) 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ลิขิตศัพท์น่ารู้ 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  สรรพวิเคราะห์ (1) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  สรรพวิเคราะห์ (2) 4 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๕
  สรรพวิเคราะห์ (3) 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  สรรพวิเคราะห์ (4) 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  สรรพวิเคราะห์ (5) 14 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๘
  เจตนาการสื่อสาร (1) 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และบัตรคำ)
๑๙
  เจตนาการสื่อสาร (2) 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  ภาษาพูดและภาษาเขียน (1) 21 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้)
๒๑
  ภาษาพูดและภาษาเขียน (2) 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒๒
  ทรรศนะสร้างสรรค์ (1) 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๒๓
  ทรรศนะสร้างสรรค์ (2) 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง รู้เลิศรสครบสำรับ
เรื่อง 2.1 รู้เลิศรสครบสำรับ
  ครบครันสำรับ (1) 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ครบครันสำรับ (2) 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ถอดคำประพันธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (1) 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี “กาพย์เห่ชม เครื่องคาวหวาน” 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เมนูไหนในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแต่งคำประพันธ์ “กาพย์ยานี 11” (1) 15 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  การแต่งคำประพันธ์ “กาพย์ยานี 11” (2) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำและหน้าที่ (1) 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เรียงร้อยภาษาแนะนำตน 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  ท้องถิ่นสื่อสาร (1) 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  ท้องถิ่นสื่อสาร (2) 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  คำและหน้าที่ (2) 30 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  คำและหน้าที่ (3) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  ยลยินประสบการณ์ (1) 5 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๕
  ยลยินประสบการณ์ (2) 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  ฝึกฝนเขียนเล่าเรื่อง (1) 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  ฝึกฝนเขียนเล่าเรื่อง (2) 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สรรพปัญญาล้ำฝีมือ
เรื่อง 3.1 สรรพปัญญาล้ำฝีมือ
  ค้นคว้าความรู้ (1) 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ราชาธิราชตอน สมิงพระรามอาสา (1) 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา (2) 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  เชิดชูวีรกรรม (1) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เชิดชูวีรกรรม (2) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน และบัตรกิจกรรม)
  เชิดชูวีรกรรม (3) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  สืบสานพรรณนา (1) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบสานพรรณนา (2) 4 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สืบสานพรรณนา (3) 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  สืบสานพรรณนา (4) 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  วิถีการเขียนโครงงาน (1) 11 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  วิถีการเขียนโครงงาน (2) 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  วิถีการเขียนโครงงาน (3) 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  วิถีการเขียนโครงงาน (4) 18 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๕
  วิถีการเขียนโครงงาน (5) 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๖
  วิถีการเขียนโครงงาน (6) 21 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๗
  วิถีการเขียนโครงงาน (7) 25 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๘
  วิถีการเขียนโครงงาน (8) 26 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๙
  นำเสนอโครงงาน (1) 28 มี.ค. 67 (มีใบงาน)
๒o
  นำเสนอโครงงาน (2) 1 เม.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ