ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง

ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
เรื่อง 1.1 All About Me
1
  Hello! My Name Is Mary 1 ก.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียงประกอบการสอน)
2
  Things You Should Know About Me 3 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  We Love and Care 8 ก.ค. 63 (มีสื่อเสียงประกอบการสอน)
4
  There's No One Just Like You 10 ก.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียงประกอบการสอน)
5
  Who? 15 ก.ค. 63 (มีใบงาน และสื่อเสียงประกอบการสอน)
6
  What Is She Like? 17 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อเสียงประกอบการสอน)
7
  My Grandma Is Kind To Me 22 ก.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
8
  I Clean My Room 24 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  I can do it 29 ก.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อเสียงประกอบการสอน)
10
  My Daddy 31 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
11
  My Beloved Father 5 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  Goldilocks and the Three Bears 7 ส.ค. 2563 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียงประกอบการสอน)
13
  Put on the Puppet Show 14 ส.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 School Life

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pariwat.saengsen@gmail.com | 09.06.18 | 1,935 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By tewinnew@gmail.com | 15.05.18 | 1,598 3 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By naynresh@gmail.com | 28.05.18 | 1,468 0 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By nonny | 11.12.18 | 1,439 1 ภาษาอังกฤษ
  5. Post By nonny | 11.12.18 | 1,113 2 ภาษาอังกฤษ
  6. Post By nonny | 11.12.18 | 1,107 0 ภาษาอังกฤษ
  7. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 747 2 ภาษาอังกฤษ
  8. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 448 0 ภาษาอังกฤษ
  1. Post By ครูนาฏ | 06.07.19 | 747 2 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By อวิรดา | 14.08.19 | 448 0 ภาษาอังกฤษ