ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ รหัสวิชา ศ16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบศิลป์ของภาพ
  องค์ประกอบศิลป์ของภาพ 4 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 แสงเงาในภาพ
  แสงเงาในภาพ 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.3 วาดเส้นสีในงานทัศนศิลป์
  วาดเส้นสีในงานทัศนศิลป์ 25 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.4 สร้างจินตนาการในภาพวาด
  สร้างจินตนาการในภาพวาด 8 ม.ค.64
เรื่อง 1.5 สีกับภาพวาดจินตนาการ
  สีกับภาพวาดจินตนาการ 15 ม.ค.64
เรื่อง 1.6 สีในงานทัศนศิลป์
  สีในงานทัศนศิลป์ 22 ม.ค. 64
เรื่อง 1.7 ศิลปะการออกแบบสีในภาพวาด
  ศิลปะการออกแบบสีในภาพวาด 29 ม.ค. 64
เรื่อง 1.8 ระบำรำฟ้อน
  ระบำรำฟ้อน(1) 5 ก.พ. 64
  ระบำรำฟ้อน(2) 19 ก.พ. 64
  ระบำรำฟ้อน(3) 5 มี.ค. 64
เรื่อง 1.9 นาฏศิลป์ 4 ภาค
  นาฏศิลป์ 4 ภาค(1) 12 มี.ค. 64
  นาฏศิลป์ 4 ภาค(2) 19 มี.ค. 64
เรื่อง 1.10 รำวงมาตรฐาน
  รำวงมาตรฐาน(1) 26 มี.ค. 64
  รำวงมาตรฐาน(2) 2 เม.ย. 64
  รำวงมาตรฐาน(3) 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ