ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาฯ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ระบบสืบพันธุ์
1
  ระบบสืบพันธุ์(1) 2 ก.ค.2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ระบบสืบพันธุ์ (2) 9 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ระบบสืบพันธุ์(3) 16 ก.ค.2563
4
  ระบบสืบพันธุ์ (4) 23 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ระบบไหลเวียนโลหิต
1
  ระบบไหลเวียนเลือด 30 ก.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ระบบหายใจ
1
  ระบบหายใจ (1) 6 ส.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ระบบหายใจ (2) 13 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
1
  การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว 20 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน
1
  การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน (1) 27 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน (2) 3 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
1
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(1) 10 ก.ย.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(2) 17 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
3
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(3) 24 ก.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร(4) 1 ต.ค. 63 (มีใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ(1) 8 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ(2) 15 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ(3) 22 ต.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 พฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
1
  พฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม(1) 29 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  พฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม(2) 5 พ.ย. 63 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 9,094 12 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,891 2 สุขศึกษาและพลศึกษา
  1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 17.05.18 | 9,094 12 สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. Post By anusorn@gmail.com | 22.05.18 | 1,891 2 สุขศึกษาและพลศึกษา