ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 80
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.
เรื่อง 1.1 การผลิตสินค้าและบริการ
1
  การผลิตสินค้าและการบริการ 19 พ.ค. 2563
2
  บทบาทผู้ผลิต 20 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 21 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 22 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการบริการ 26 พ.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 27 พ.ค. 2563
เรื่อง 1.3 สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู้บริโภค
1
  เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า 28 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (2) 29 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค (3) 2 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.4 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 10 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 11 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 12 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สหกรณ์
1
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประเภทสหกรณ์ 17 มิ.ย. 2563
3
  สหกรณ์โรงเรียน 18 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  สหกรณ์ในชีวิตประจำวัน 19 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1
  ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากร 24 มิ.ย. 2563
3
  รู้คุณค่าของทรัพยากร 25 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.8 เศรษฐกิจในชุมชน
1
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) 26 มิ.ย. 2563
2
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) 30 มิ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,950 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,839 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,950 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,839 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม