ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง 1.1 ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย
1
  ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย 2 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.2 ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
1
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (1) 4 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (2) 7 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
1
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (1) 9 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (2) 14 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ศาสนสถาน
1
  ศาสนสถาน 16 ธ.ค. 63
เรื่อง 1.5 พุทธสาวก
1
  พุทธสาวก (1) 18 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  พุทธสาวก (2) 21 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง 2.1 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี (1) 23 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ศาสนพิธี (2) 25 ธ.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
1
  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 28 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.3 การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
1
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (3) 30 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.4 ไตรสิกขาและโอวาท 3
1
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (1) 4 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (2) 6 ม.ค. 64
3
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (3) 8 ม.ค. 64
เรื่อง 2.5 การสวดมนต์และแผ่เมตตา
1
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา (1) 11 ม.ค. 64
2
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา (2) 13 ม.ค. 64 (มีวีดิโอ)
เรื่อง 2.6 สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
1
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (1) 15 ม.ค. 64 (มีวีดิโอ)
2
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (2) 18 ม.ค. 64
เรื่อง 2.7 การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ
1
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ (1) 20 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ (2) 22 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 มารยาทของศาสนิกชน
1
  มารยาทของศาสนิกชน (1) 25 ม.ค. 64 ( มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทของศาสนิกชน (2) 27 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
เรื่อง 4.1 ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ
1
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (1) 10 ก.พ. 64
2
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (2) 15 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (3) 17 ก.พ. 64
เรื่อง 4.2 ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
1
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย (1) 19 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย (2) 22 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
1
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (1) 24 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (2) 1 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
1
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น 3 มี.ค. 64
เรื่อง 4.5 ธรรมชาติกับสังคมไทย
1
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (1) 5 มี.ค. 64
2
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (2) 8 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (3) 10 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
1
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (1) 12 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (2) 15 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (3) 17 มี.ค. 64
เรื่อง 4.7 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (1) 19 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (2) 22 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (3) 24 มี.ค. 64
เรื่อง 4.8 การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
1
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (1) 26 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (2) 29 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 2,419 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 2,391 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 2,419 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 2,391 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม