ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 79
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1
1
  การผลิตสินค้าและบริการ 1 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทบาทของผู้ผลิต 3 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 8 ก.ค. 2563
4
  ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 10 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 13 ก.ค. 2563 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 15 ก.ค. 2563
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า 17 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(2) 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(3) 22 ก.ค. 2563
10
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 24 ก.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
11
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 29 ก.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
12
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว 31 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 3 ส.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
14
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 5 ส.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
15
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 7 ส.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
16
  ประเภทของสหกรณ์ 10 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน
17
  สหกรณ์ในชีวิตประจำวัน 14 ส.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
18
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากร 17 ส.ค. 63
19
  รู้คุณค่าของทรัพยากร 19 ส.ค. 63
20
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 21 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
21
  ภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี(1) 24 ส.ค. 63
22
  ภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี(2) 26 ส.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
23
  สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน(2) 28 ส.ค. 63
24
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(1) 31 ส.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
25
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(2) 2 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
26
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(3) 9 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
27
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(4) 11 ก.ย. 63
28
  วัฒนธรรม 14 ก.ย. 63 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
29
  วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย 16 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
30
  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทย 18 ก.ย. 63
31
  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทย 21 ก.ย. 63
32
  แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 23 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
33
  มารยาทไทย(1) 25 ก.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
34
  มารยาทไทย(2) 28 ก.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
35
  มารยาทไทย(3) 30 ก.ย. 63
36
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(1) 2 ต.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
37
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(2) 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
38
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(3) 7 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
39
  ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมาย 9 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
40
  กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก 12 ต.ค. 63
41
  ประโยชน์และการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรทางบก 14 ต.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
42
  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 16 ต.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
43
  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 19 ต.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
44
  ประโยชน์และการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมายยาเสพติด 21 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
45
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(1) 26 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
46
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(2) 28 ต.ค. 63
47
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(3) 30 ต.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
48
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(1) 2 พ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
49
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(2) 4 พ.ย. 63
50
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(3) 6 พ.ย. 63
51
  วิถีประชาธิปไตย(1) 9 พ.ย. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
52
  วิถีประชาธิปไตย(2) 11 พ.ย. 63
53
  วิถีประชาธิปไตย(3) 13 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,977 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,872 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,977 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,872 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม