ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1
1
  การผลิตสินค้าและบริการ 1 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทบาทของผู้ผลิต 3 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 8 ก.ค. 2563
4
  ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 10 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 13 ก.ค. 2563 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 15 ก.ค. 2563
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า 17 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(2) 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(3) 22 ก.ค. 2563
10
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 24 ก.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
11
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 29 ก.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
12
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว 31 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
13
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 3 ส.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,950 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,839 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,950 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 1,839 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม