ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน
1
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (1) 31 ส.ค. 2563 (มีใบงาน, ใบสื่อและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (2) 14 ก.ย. 2563 (มีใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรมปรกอบการสอน)
3
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (3) 21 ก.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (4) 28 ก.ย. 2563 (มีใบงาน และคำถามหลังจากทำกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน (5) 5 ต.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม และใบสื่อประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
1
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 12 ต.ค. 2563 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (2) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (3) 26 ต.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ วีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ