ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ช่างคิดซ่อมแซม
1
  รู้จักงานช่าง 15 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้ ใบงานและบัตรคำประกอบการสอน)
2
  การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 22 ก.ย. 2563 (มีใบความรู้และวีดีโอประกอบการสอน)
3
  - รู้จักงานประดิษฐ์ - การเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในการทำงานประดิษฐ์ 29 ก.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  - กระบวนการในการทำงาน และ ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ 6 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  การประดิษฐ์ของตกแต่ง และประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 20 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
6
  การประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติก 27 ต.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์และกระบวนการทำงานประดิษฐ์ 3 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 10 พ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ