ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกและครูวิทวัฒน์ ศรีเมฆ
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายมนุษย์
1
  การเจริญเติบโตของมนุษย์แต่ละวัย 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อาหารและสารอาหาร 22 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (1) 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  การกินอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย (2) 29 พ.ค. 2563
5
  ระบบย่อยอาหาร (1) 2 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
6
  ระบบย่อยอาหาร (2) 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  ระบบหมุนเวียนเลือด (1) 9 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
8
  ระบบหมุนเวียนเลือด (2) 12 มิ.ย. 2563 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดีโอประกอบการสอน)
9
  ระบบหายใจ (1) 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  ระบบหายใจ (2) 19 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
11
  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ (1) 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
12
  ความสัมพันธ์ของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหายใจ (2) 26 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 30 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By sripai | 06.08.19 | 25,030 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 3,057 2 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 2,091 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 8. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์