ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม
  เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 1 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่ 1) 3 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่ 2) 8 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทยอย่างไร 15 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
  เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 17 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร 22 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร (ตอนที่1) 24 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร (ตอนที่2) 29 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 รู้จักภัยธรรมชาติ
  เรื่องที่ 1 รู้จักภัยธรรมชาติ 5 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 7 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเกิดเงาและการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
  เรื่องที่ 1 การเกิดเงา 12 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีลักษณะอย่างไร 14 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  เรื่องที่ 2 การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 19 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  เรื่อง กิจกรรมที่ 2.1 มองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้อย่างไร 21 ม.ค.64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 2.2 สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 26 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 2.3 จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 28 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ
  เรื่องที่ 1 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ 2 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไร 4 ก.พ. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  กิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไร 9 ก.พ. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า
  เรื่องที่ 1 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 11 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 16 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร 18 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว, การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
  เรื่องที่ 1 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว 23 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 25 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  เรื่องที่ 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 4 มี.ค.64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 9 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  เรื่องที่ 3 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 11 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 16 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Rerun)
เรื่อง 2.1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม (Rerun)
  เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.1) 18 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร(ตอนที่1) (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.2) 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่2) (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.3) 25 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทยอย่างไร (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.4) 30 มี.ค. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (Rerun)
  เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.5) 1 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
  กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.6) 8 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ