ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 อาหารกับการเลือกรับประทานอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 2 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 1) 9 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 2) 14 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ระบบย่อยอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 16 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 1) 21 ก.ค. 2563 (มีหนังสื่อ สื่อประกอบหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 2) 23 ก.ค. 2563 (มีหนังสือ แบบบันทึกกิจกรรม และเอกสารประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 การแยกสารเนื้อผสม
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 30 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้ อย่างไร 4 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร 6 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบงาน และแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไร 11 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบงาน แบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ได้อย่างไร 13 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม ใบงานและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และประโยชน์ของหินและแร่
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 18 ส.ค. 63
2
  กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 20 ส.ค. 63
3
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (กระบวนการเกิดหินและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร)
4
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (วัฏจักรหิน) 27 ส.ค. 63
5
  กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1 ก.ย. 63
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 ซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ 3 ก.ย. 63
2
  กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 8 ก.ย. 63
3
  กิจกรรมที่ 2.2 ซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร 10 ก.ย. 63
4
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 15 ก.ย. 63
5
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 1) 17 ก.ย. 63
6
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 2) 22 ก.ย. 63
7
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 24 ก.ย. 63
8
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 1) 29 ก.ย. 63
9
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 2) 1 ต.ค. 63
10
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 6 ต.ค. 63
11
  กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้ อย่างไร 8 ต.ค. 63
12
  กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร 15 ต.ค. 63
13
  กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไร 20 ต.ค. 63
14
  กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร 22 ต.ค. 63
15
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 27 ต.ค. 63
16
  กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 29 ต.ค. 63
17
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (กระบวนการเกิดหินและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร) 3 พ.ย. 63
18
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (วัฏจักรหิน) 5 พ.ย. 63
19
  กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 10 พ.ย. 63
20
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ 12 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By sripai | 06.08.19 | 25,030 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 3,057 2 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 2,091 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 8. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์