ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 อาหารกับการเลือกรับประทานอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 2 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 1) 9 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 2) 14 ก.ค. 2563 (มีหนังสือใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ระบบย่อยอาหาร
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 16 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 1) 21 ก.ค. 2563 (มีหนังสื่อ สื่อประกอบหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 2) 23 ก.ค. 2563 (มีหนังสือ แบบบันทึกกิจกรรม และเอกสารประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 การแยกสารเนื้อผสม
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 30 ก.ค. 2563 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้ อย่างไร 4 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร 6 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรม และแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไร 11 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย ได้อย่างไร 13 ส.ค. 2563 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หินและซากดึกดำบรรพ์
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 หิน วัฏจักรหิน และประโยชน์ของหินและแร่
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 18 ส.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 20 ส.ค. 63 (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (กระบวนการเกิดหินและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร) (มีใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม และคู่มือเกมส์ประกอบการสอน) 25 ส.ค. 63
4
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (วัฏจักรหิน) 27 ส.ค. 63 (มีใบกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม และคู่มือเกมประกอบการสอน)
5
  กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 ซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์
1
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ 3 ก.ย. 63 (มีใบความรู้ และแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 2.1 ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไร 8 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 2.2 ซากดึกดำบรรพ์มีประโยชน์อย่างไร 10 ก.ย. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 15 ก.ย. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 1) (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 1) 17 ก.ย. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 2) (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
6
  กิจกรรมที่ 1 ในแต่ละวัน เรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ตอนที่ 2) 22 ก.ย. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 3) (มีหนังสือ ใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
7
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 24 ก.ย. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 4) (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
8
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 1) 29 ก.ย. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 5) (มีหนังสือ สื่อและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
9
  กิจกรรมที่ 2 อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร (ตอนที่ 2) 1 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 6) (มีหนังสือ แบบบันทึกกิจกรรมและเอกสารประกอบการสอน)
10
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย 6 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 7) (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
11
  กิจกรรมที่ 1.1 แยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกันได้ อย่างไร 8 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 8) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
12
  กิจกรรมที่ 1.2 แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันได้อย่างไร 15 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 9) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
13
  กิจกรรมที่ 1.3 แยกสารแม่เหล็กออกจากสารเนื้อผสมได้อย่างไร 20 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 10) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
14
  กิจกรรมที่ 1.4 ใช้ประโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายได้อย่างไร 22 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 11) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
15
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน และการนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์ 27 ต.ค. 63 (ซ้ำ ตอนที่ 12) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
16
  กิจกรรมที่ 1.1 องค์ประกอบของหินมีอะไรบ้าง 29 ต.ค. 63 (ซ้ำตอนที่ 13) (ไม่มีใบงานประกอบการสอน)
17
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (กระบวนการเกิดหินและลักษณะของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร) 3 พ.ย. 63(ซ้ำตอนที่14) (มีใบกิจกรรม เกมส์และแบบบันทึกกิจกรรม)
18
  กิจกรรมที่ 1.2 กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไร (วัฏจักรหิน) 5 พ.ย. 63 (ซ้ำตอนที่15) (มีใบกิจกรรม เกมส์และแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
19
  กิจกรรมที่ 1.3 หินและแร่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 10 พ.ย. 63 (ซ้ำตอนที่ 16) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
20
  กิจกรรมนำเรื่องที่ 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์ 12 พ.ย. 63 (ซ้ำตอนที่ 17) (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By sripai | 06.08.19 | 25,030 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 3,057 2 วิทยาศาสตร์
 3. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 2,091 5 วิทยาศาสตร์
 4. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 2,087 3 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 1,669 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 1,584 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 1,353 1 วิทยาศาสตร์
 8. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,066 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 313 0 วิทยาศาสตร์