ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม
1
  เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 1 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่ 1) 3 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่ 2) 8 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทยอย่างไร 15 ธ.ค. 63 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
1
  เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 17 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร 22 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร (ตอนที่1) 24 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร (ตอนที่2) 29 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 รู้จักภัยธรรมชาติ
1
  เรื่องที่ 1 รู้จักภัยธรรมชาติ 5 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 7 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 การเกิดเงาและการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
1
  เรื่องที่ 1 การเกิดเงา 12 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีลักษณะอย่างไร 14 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  เรื่องที่ 2 การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 19 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  เรื่อง กิจกรรมที่ 2.1 มองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้อย่างไร 21 ม.ค.64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
5
  กิจกรรมที่ 2.2 สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 26 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
6
  กิจกรรมที่ 2.3 จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 28 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.5 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ
1
  เรื่องที่ 1 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ 2 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไร 4 ก.พ. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไร 9 ก.พ. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า
1
  เรื่องที่ 1 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 11 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 16 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร 18 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว, การต่อเซลล์ไฟฟ้าและการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
1
  เรื่องที่ 1 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว 23 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 25 ก.พ. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  เรื่องที่ 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 4 มี.ค.64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
5
  กิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 9 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
6
  เรื่องที่ 3 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 11 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
7
  กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 16 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว16101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Rerun)
เรื่อง 2.1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม (Rerun)
1
  เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.1) 18 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร(ตอนที่1) (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.2) 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
3
  กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร(ตอนที่2) (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.3) 25 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
4
  กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทยอย่างไร (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.4) 30 มี.ค. 64 (ไม่มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (Rerun)
1
  เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.5) 1 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)
2
  กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร (ใช้เทป สสวท. ซ้ำ EP.6) 8 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบบันทึกกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 3,097 5 วิทยาศาสตร์
 2. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 2,744 1 วิทยาศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,516 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 2,270 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,991 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By sripai | 06.08.19 | 1,196 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By sripai | 06.08.19 | 32,599 1 วิทยาศาสตร์
 2. Post By tum.sod@hotmail.com | 04.08.18 | 3,839 2 วิทยาศาสตร์
 3. Post By jedwalee1127@gmail.com | 25.06.18 | 3,097 3 วิทยาศาสตร์
 4. Post By rachaneewan2523@gmail.com | 02.07.18 | 3,097 5 วิทยาศาสตร์
 5. Post By krutorn@hotmail.com | 28.08.18 | 2,744 1 วิทยาศาสตร์
 6. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,516 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By tonyha51@gmail.com | 09.06.18 | 2,270 1 วิทยาศาสตร์
 8. Post By popla_298@hotmail.com | 17.05.18 | 1,991 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By sripai | 06.08.19 | 1,196 0 วิทยาศาสตร์