ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 70
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาขนาดของมุม 1 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้าน 2 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 4 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม 7 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 8 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 9 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้านทั้ง 3 ด้าน 14 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 2 ด้านและขนาดของมุม 1 มุม 15 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 1 ด้านและขนาดของมุม 2 มุม 16 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑o
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 18 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๑
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 21 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๒
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 22 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 23 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 25 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 28 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 29 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้การวัดขนาดของมุมทุกมุม 30 ธ.ค. 63 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้รูปสามเหลี่ยม 4 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 5 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นที่ของรูปสีเหลี่ยมคางหมูโดยใช้สูตร 6 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก (สี่เหลี่ยมรูปว่าว) 8 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก (สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) 11 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม 12 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม 13 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑o
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 15 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑๑
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม (ตอนที่1) 18 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑๒
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม (ตอนที่2) 19 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 บทที่ 8 วงกลม
  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 20 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบสื่อการสอน)
  การเรียกชื่อวงกลมและส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 22 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การสร้างวงกลม 25 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเส้นรอบวงกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาความยาวของเส้นรอบวง 27 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาสูตรการหาพื้นที่ของวงกลม 29 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาพื้นวงกลมโดยใช้สูตร 1 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 2 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง 3 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑o
  การแก้โจท์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 5 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑๑
  การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 8 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
๑๒
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 9 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริซึมและพีระมิด 10 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 15 ก.พ. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  รูปคลี่ของปริซึมและพีระมิด 16 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  รูปคลี่ของลูกบาศก์ 17 ก.พ. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่แบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 19 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหาความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 22 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 23 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาความจุที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 24 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล
  ส่วนต่าง ๆ ของแผนภูมิรูปวงกลม 1 มี.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่ 1) 2 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่2) 3 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่1) 5 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่2) 8 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม (ตอนที่3) 9 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม (Rerun)
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาขนาดของมุม 10 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้าน 12 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 15 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม 16 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 17 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 19 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน ทั้ง 3 ด้าน 22 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 2 ด้านและขนาดของมุม 1 มุม 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 1 ด้านและขนาดของมุม 2 มุม 24 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑o
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 26 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๑
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 29 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๒
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 30 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๓
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 31 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๔
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 2 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 5 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม (Rerun)
  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 7 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้การวัดขนาดของมุมทุกมุม 9 เม.ย. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 3,022 0 คณิตศาสตร์
 2. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 3,003 4 คณิตศาสตร์
 3. Post By นางสาว | 02.11.18 | 2,231 0 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,175 1 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,531 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 3,752 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 3,024 1 คณิตศาสตร์
 3. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 3,022 0 คณิตศาสตร์
 4. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 3,003 4 คณิตศาสตร์
 5. Post By นางสาว | 02.11.18 | 2,231 0 คณิตศาสตร์
 6. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,175 1 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,531 1 คณิตศาสตร์