ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น.
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 1 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ 3 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การแยกตัวประกอบ 8 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การหา ห.ร.ม. โดยการหาตัวหารร่วม 10 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 13 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหา ห.ร.ม. โดยการหาร 14 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การหา ค.ร.น. โดยการหาผลคูณร่วม 15 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 17 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การหา ค.ร.น. โดยการหาร 20 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 จำนวน 21 ก.ค. 2563
11
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. 22 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น. 24 ก.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
13
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 29 ก.ค. 2563 (ครูผู้สอนไม่ใช้ใบงานประกอบการสอน)
14
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และหาคำตอบ 31 ก.ค. 2563 (ครูผู้สอนไม่ใช้ใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เศษส่วน
1
  การเปรียบเทียบเศษส่วน โดยใช้ความรู้ เรื่อง ค.ร.น. 3 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 4 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 5 ส.ค. 2563 (ครูผู้สอนไม่ใช้แบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 7 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การบวก การลบเศษส่วน โดยใช้ความรู้ เรื่อง ค.ร.น. 10 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การบวก ลบจำนวนคละ โดยใช้ความรู้ เรื่อง ค.ร.น. 11 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนกับจำนวนคละ 4 จำนวน แบบมีวงเล็บ 14 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนกับจำนวนคละ 4 จำนวน แบบไม่มีวงเล็บ 17 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนกับจำนวนคละ แบบที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บ 18 ส.ค. 2563 (ครูผู้สอนไม่ใช้แบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วน ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 19 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วน 3 ขั้นตอน 21 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 24 ส.ค. 2563 (ครูผู้สอนไม่ใช้แบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทศนิยม
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทศนิยม
1
  การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 25 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 26 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือ 3 ตำแหน่ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 28 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยใช้การตั้งหาร 31 ส.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้การตั้งหาร 1 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยใช้การตั้งหาร 2 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การแลกเปลี่ยนเงินตรา 8 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม ไม่เกิน 2 ขั้นตอน 9 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม 3 ขั้นตอน 11 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทศนิยม ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 14 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน
1
  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ 15 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 16 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ต้องการให้หา ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 18 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ต้องการให้หา ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 21 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย 22 ก.ย. 2563 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการซื้อขาย ที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 23 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการซื้อขาย ที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 25 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน 28 ก.ย. 2563 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 3 ขั้นตอน 29 ก.ย. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  ความหมายของอัตราส่วนและการเขียนอัตราส่วน 30 ก.ย. 2563
11
  อัตราส่วนที่เท่ากัน 2 ต.ค. 2563
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 5 ต.ค. 2563
13
  มาตราส่วนในแผนที่ 6 ต.ค. 2563
14
  มาตราส่วนในแผนผัง 7 ต.ค. 2563
15
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 9 ต.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน (Reran)
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน
1
  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ 21 ต.ค. 2563
2
  การหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 26 ต.ค. 2563
3
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ต้องการให้หา ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 27 ต.ค. 2563
4
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาที่ต้องการให้หา ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 28 ต.ค. 2563
5
  การหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย 30 ต.ค. 2563
6
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการซื้อขาย ที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 2 พ.ย. 2563
7
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการซื้อขาย ที่ต้องการให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 3 พ.ย. 2563
8
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 4 พ.ย. 2563
9
  การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาร้อยละ ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 6 พ.ย. 2563
10
  ความหมายของอัตราส่วน และการเขียนอัตราส่วน 9 พ.ย. 2563
11
  อัตราส่วนที่เท่ากัน 10 พ.ย. 2563
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 11 พ.ย. 2563
13
  มาตราส่วนในแผนที่ 13 พ.ย. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,547 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,288 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,711 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,701 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,183 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 3,302 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 2,548 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,547 4 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,288 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 1,711 1 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 1,701 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,183 1 คณิตศาสตร์