ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 70
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
1
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาขนาดของมุม 1 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้าน 2 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 4 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม 7 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 8 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
6
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 9 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
7
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้านทั้ง 3 ด้าน 14 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
8
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 2 ด้านและขนาดของมุม 1 มุม 15 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
9
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 1 ด้านและขนาดของมุม 2 มุม 16 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
10
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 18 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
11
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 21 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
12
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 22 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
13
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 23 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
14
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 25 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
15
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 28 ธ.ค. 63 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
1
  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 29 ธ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้การวัดขนาดของมุมทุกมุม 30 ธ.ค. 63 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้รูปสามเหลี่ยม 4 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 5 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหาพื้นที่ของรูปสีเหลี่ยมคางหมูโดยใช้สูตร 6 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก (สี่เหลี่ยมรูปว่าว) 8 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก (สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) 11 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม 12 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม 13 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 15 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม (ตอนที่1) 18 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม (ตอนที่2) 19 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 บทที่ 8 วงกลม
1
  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 20 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบสื่อการสอน)
2
  การเรียกชื่อวงกลมและส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 22 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การสร้างวงกลม 25 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเส้นรอบวงกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหาความยาวของเส้นรอบวง 27 ม.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหาสูตรการหาพื้นที่ของวงกลม 29 ม.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การหาพื้นวงกลมโดยใช้สูตร 1 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 2 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
9
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง 3 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
10
  การแก้โจท์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 5 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
11
  การแก้โจทย์ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม 8 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
12
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 9 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ปริซึมและพีระมิด 10 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 15 ก.พ. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  รูปคลี่ของปริซึมและพีระมิด 16 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  รูปคลี่ของลูกบาศก์ 17 ก.พ. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่แบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 19 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การหาความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 22 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
7
  การแก้โจทย์ปัญหาปริมาตรที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 23 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
8
  การแก้โจทย์ปัญหาความจุที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 24 ก.พ. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล
1
  ส่วนต่าง ๆ ของแผนภูมิรูปวงกลม 1 มี.ค. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 2 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลมที่เป็นร้อยละ 3 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปวงกลมที่เป็นร้อยละ ขั้นตอนเดียว 5 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
5
  การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปวงกลมที่เป็นร้อยละ 2 ขั้นตอน 8 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
6
  การแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิรูปวงกลมที่เป็นร้อยละ ไม่เกิน 3 ขั้นตอน 9 มี.ค. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม (Rerun)
1
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาขนาดของมุม 10 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
2
  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้าน 12 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
3
  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม 15 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
4
  ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม 16 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
5
  ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 17 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
6
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 19 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
7
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน ทั้ง 3 ด้าน 22 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
8
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 2 ด้านและขนาดของมุม 1 มุม 23 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
9
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวด้าน 1 ด้านและขนาดของมุม 2 มุม 24 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
10
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 26 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
11
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการสร้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 29 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
12
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 30 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
13
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 31 มี.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
14
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 2 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
15
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 5 เม.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม (Rerun)
1
  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 7 เม.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
2
  การหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้การวัดขนาดของมุมทุกมุม 9 เม.ย. 64 (ไม่มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,870 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,861 1 คณิตศาสตร์
 3. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,060 1 คณิตศาสตร์
 4. Post By นางสาว | 02.11.18 | 2,058 0 คณิตศาสตร์
 5. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,417 1 คณิตศาสตร์
 1. Post By naynresh@gmail.com | 17.05.18 | 3,632 8 คณิตศาสตร์
 2. Post By ekkasuks@gmail.com | 18.05.18 | 2,882 0 คณิตศาสตร์
 3. Post By bandit-noname@hotmail.com | 18.05.18 | 2,870 4 คณิตศาสตร์
 4. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,861 1 คณิตศาสตร์
 5. Post By GUEST | 02.11.18 | 2,060 1 คณิตศาสตร์
 6. Post By นางสาว | 02.11.18 | 2,058 0 คณิตศาสตร์
 7. Post By pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 02.11.18 | 1,417 1 คณิตศาสตร์