ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล

ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 6 เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง 1.1 เรขาคณิตสองมิติ
  ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมและการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุม 1 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน 3 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยม ตามความยาวของด้านและขนาดของมุม 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยม 7 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม 8 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 10 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้าน และขนาดของมุม 1 มุม 14 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
  การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้านและขนาดของ มุม 2 มุม 15 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 17 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 21 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจากสถานการณ์และรูปที่มีความซับซ้อน 22 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 24 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 27 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 28 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 29 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๘
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 1 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๑๙
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม 4 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒o
  ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม 6 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๑
  การหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม 8 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๒
  การหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 12 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๓
  การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 13 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๔
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 15 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๕
  การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้สูตร 18 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๖
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 19 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๗
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกัน 20 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๘
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 22 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๒๙
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 25 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓o
  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 26 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๑
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม (1) 27 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)
๓๒
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม (2) 2 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๓
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 3 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๔
  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 5 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๕
  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม 8 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๖
  การเรียกชื่อของวงกลม 9 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
๓๗
  การสร้างวงกลมด้วยแถบกระดาษ 10 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๘
  การสร้างวงกลมด้วยวงเวียน 12 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๓๙
  อัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นรอบวง ต่อความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔o
  การหาความยาวของเส้นรอบวง 17 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๑
  ความยาวของเส้นรอบวง 19 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๒
  พื้นที่ของวงกลม (1) 22 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๓
  พื้นที่ของวงกลม (2) 23 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๔
  พื้นที่ของวงกลม (3) 24 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๕
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง 26 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๖
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงพร้อมแสดงวิธีหาคำตอบ 29 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๗
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม (1) 30 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๘
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม (2) 31 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๔๙
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม (3) 2 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๕o
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่ของวงกลม (1) 5 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๕๑
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่ของวงกลม (2) 6 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๕๒
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่ของวงกลม พร้อมแสดงวิธีหาคำตอบ 7 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
หน่วยที่ 7 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง 2.1 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  รูปเรขาคณิตสามมิติ 9 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึมและทรงกระบอก 12 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของพีระมิด กรวย และทรงกลม 13 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 14 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  สร้างรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ 16 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)
  ปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 19 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่สามารถแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 20 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 21 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
  การหาความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 23 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  โจทย์ปัญหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (1) 27 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  โจทย์ปัญหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (2) 28 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  โจทย์ปัญหาปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (3) 1 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ