ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
เรื่อง 2.1 เพื่อนบ้านของเรา
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 5 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 19 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  พัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน (สหพันธรัฐมาเลเซีย) 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน 9 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 16 ก.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน 1 23 ก.ย. 64 (มีใบความรู้)
  สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน 2 30 ก.ย. 64 (มีใบความรู้)
  ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน 7 ต.ค. 64
๑o
  อาเซียนสัมพันธ์ 14 ต.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมิน)
๑๑
  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 21 ต.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้) (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ