ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
1
  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1) 2 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2) 9 ก.ค. 2563
3
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 16 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 23 ก.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
5
  แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 30 ก.ค. 2563 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
6
  ความเป็นมาของท้องถิ่น 6 ส.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
7
  ท้องถิ่นของเรา 13 ส.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
8
  พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(2) 20 ส.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
9
  พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(3) 27 ส.ค. 2563
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  การตั้งถิ่นฐานของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 10 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของประเทศเพื่อนบ้าน 17 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(1) 24 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
5
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(2) 1 ต.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ