ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน

ครูสกุณา นกเทียน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 กรุงรัตนโกสินทร์
  กรุงรัตนโกสินทร์ 3 ธ.ค. 63 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 17 ธ.ค. 63 (มีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (1) 24 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์(2) 7 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (3) 14 ม.ค. 64 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (4) 21 ม.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
  วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (5) 28 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (1) 4 ก.พ. 64 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (2) 11 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
  ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (3) 18 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
  สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 25 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ