ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 73
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย (ครู) ป.6

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา 1 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
1
  ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต 2 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลิขิตวิเคราะห์ความ
1
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (1) 3 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (2) 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยคตามวิธี
1
  เขียนประโยคตามวิธี (1) 8 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนประโยคตามวิธี (2) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
1
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (1) 14 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (2) 15 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
เรื่อง 2.1 ทันเหตุการณ์นำไปใช้
1
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (1) 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (2) 17 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เขียนสื่อสารถูกต้อง
1
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (1) 21 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (2) 22 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พูดสอดคล้องความคิดเห็น
1
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (1) 23 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (2) 24 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ประโยคเด่นวรรณกรรม
1
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (1) 28 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (2) 29 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
เรื่อง 3.1 สัญลักษณ์สื่อภาษา
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (1) 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (2) 4 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 แผนภูมิพัฒนาความคิด
1
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (1) 5 ม.ค. 64 (มีงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (2) 6 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 มาอ่านแผนที่
1
  มาอ่านแผนที่ (1) 7 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  มาอ่านแผนที่ (2) 11 ม.ค. 64 (มีวีดิโอ ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย
1
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (1) 12 ม.ค. 64 (มีใบงาน และ ใบความรู้)
2
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (2) 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. วจีนั้นสำคัญนัก
เรื่อง 4.1 อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (1) 14 ม.ค.64
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (2) 18 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (3) 19 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
4
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (4) 20 ม.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 คำสุภาพ
1
  คำสุภาพ (1) 21 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  คำสุภาพ (2) 25 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
1
  คำราชาศัพท์ (1) 26 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  คำราชาศัพท์ (2) 27 ม.ค. 64
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา
1
  ระดับภาษา (1) 28 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  ระดับภาษา (2) 1 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การใช้โวหาร
1
  การใช้โวหาร 2 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. เรียนรู้คำประพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ 6. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 6.1 เจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน (1) 17 ก.พ. 64 (มีวีดิโอ ใบงาน และ ใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน (2) 18 ก.พ. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
3
  เจ้าฟ้านักอ่าน (3) 22 ก.พ. 64 (มีวีดิโอและ ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 บันทึกความรู้จากการอ่าน
1
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (1) 23 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (2) 24 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 25 ก.พ. 64 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
2
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 1 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (3) 2 มี.ค. 64
เรื่อง 6.4 พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 3 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
2
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 4 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. ภาษาไทยภาษาถิ่น
เรื่อง 7.1 วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 8 มี.ค. 64
เรื่อง 7.2 ภาษาถิ่นสี่ภาค
1
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (1) 9 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
2
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (2) 10 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) 11 มี.ค. 64 (มีใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) 15 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2
1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (1) 16 มี.ค. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (2) 17 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
1
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (1) 18 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (2) 22 มี.ค. 64
เรื่อง 7.6 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 23 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 24 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 25 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. เรียนรู้คำประพันธ์ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 27,696 77 ภาษาไทย
  2. Post By ouk | 12.11.18 | 3,896 7 ภาษาไทย
  3. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 3,251 5 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,498 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,295 0 ภาษาไทย