ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 73
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย (ครู) ป.6

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. มุ่งลิขิตคิดเหตุผล
เรื่อง 1.1 รอบรู้สู่การแก้ปัญหา
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา 1 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต
  ใช้ภาษาพัฒนาชีวิต 2 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอ ใบความรู้ และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 ลิขิตวิเคราะห์ความ
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (1) 3 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (2) 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เขียนประโยคตามวิธี
  เขียนประโยคตามวิธี (1) 8 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
  เขียนประโยคตามวิธี (2) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (1) 14 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
  เรียนวรรณคดีและวรรณกรรมพื้นบ้าน (2) 15 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. อ่านคิดเขียนเรียนนำใช้
เรื่อง 2.1 ทันเหตุการณ์นำไปใช้
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (1) 16 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (2) 17 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 เขียนสื่อสารถูกต้อง
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (1) 21 ธ.ค. 63 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (2) 22 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.3 พูดสอดคล้องความคิดเห็น
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (1) 23 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (2) 24 ธ.ค. 63 (มีวีดีโอและใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 2.4 ประโยคเด่นวรรณกรรม
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (1) 28 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (2) 29 ธ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ แผนที่
เรื่อง 3.1 สัญลักษณ์สื่อภาษา
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (1) 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (2) 4 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.2 แผนภูมิพัฒนาความคิด
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (1) 5 ม.ค. 64 (มีงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (2) 6 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 3.3 มาอ่านแผนที่
  มาอ่านแผนที่ (1) 7 ม.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  มาอ่านแผนที่ (2) 11 ม.ค. 64 (มีวีดิโอ ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 3.4 วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (1) 12 ม.ค. 64 (มีใบงาน และ ใบความรู้)
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (2) 13 ม.ค. 64 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. วจีนั้นสำคัญนัก
เรื่อง 4.1 อ่านเรื่องประเทืองปัญญา
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (1) 14 ม.ค.64
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (2) 18 ม.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (3) 19 ม.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (4) 20 ม.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.2 คำสุภาพ
  คำสุภาพ (1) 21 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
  คำสุภาพ (2) 25 ม.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 คำราชาศัพท์
  คำราชาศัพท์ (1) 26 ม.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  คำราชาศัพท์ (2) 27 ม.ค. 64
เรื่อง 4.4 ระดับภาษา
  ระดับภาษา (1) 28 ม.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
  ระดับภาษา (2) 1 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 4.5 การใช้โวหาร
  การใช้โวหาร 2 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. เรียนรู้คำประพันธ์
เรื่อง 5.1 อ่านบทอาขยานหลัก
  อ่านบทอาขยานหลัก (1) 3 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  อ่านบทอาขยานหลัก (2) 4 ก.พ. 64 (มีใบงานและ วีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.2 รู้จักแผนผังคำประพันธ์
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (1) 8 ก.พ. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (2) 9 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 สร้างสรรค์สัมผัส
  สร้างสรรค์สัมผัส (1) 10 ก.พ. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
  สร้างสรรค์สัมผัส (2) 11 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง (1) 15 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  ฝึกหัดแต่งร้อยกรอง (2) 16 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง 6.1 เจ้าฟ้านักอ่าน
  เจ้าฟ้านักอ่าน (1) 17 ก.พ. 64 (มีวีดิโอ ใบงาน และ ใบความรู้ประกอบการสอน)
  เจ้าฟ้านักอ่าน (2) 18 ก.พ. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
  เจ้าฟ้านักอ่าน (3) 22 ก.พ. 64 (มีวีดิโอและ ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 6.2 บันทึกความรู้จากการอ่าน
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (1) 23 ก.พ. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (2) 24 ก.พ. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 25 ก.พ. 64 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 1 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (3) 2 มี.ค. 64
เรื่อง 6.4 พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (1) 3 มี.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 4 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. ภาษาไทยภาษาถิ่น
เรื่อง 7.1 วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น 8 มี.ค. 64
เรื่อง 7.2 ภาษาถิ่นสี่ภาค
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (1) 9 มี.ค. 64 (มีใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (2) 10 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.3 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 1
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) 11 มี.ค. 64 (มีใบงาน และ วีดิโอประกอบการสอน)
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) 15 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.4 เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (1) 16 มี.ค. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
  เรียนรู้คำจากวรรณกรรมท้องถิ่น 2 (2) 17 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 7.5 วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (1) 18 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (2) 22 มี.ค. 64
เรื่อง 7.6 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 23 มี.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 24 มี.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 25 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. เรียนรู้คำประพันธ์ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 3,347 5 ภาษาไทย
  2. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,585 2 ภาษาไทย
  3. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,358 0 ภาษาไทย
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 28,224 77 ภาษาไทย
  2. Post By ouk | 12.11.18 | 4,007 7 ภาษาไทย
  3. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 3,347 5 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,585 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,358 0 ภาษาไทย