ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 75
แผนการสอนโดย ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์

ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง 2.1 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
  คำศัพท์คู่ความหมาย 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านเร็ว และจับใจความ 22 พ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  การอ่านจับใจความ 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่าของเรื่อง 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องจากจินตนาการ (1) 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องจากจินตนาการ (2) 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคำ 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์ 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง 4.1 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
  พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายความหมายของคำ และข้อความ 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 3 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การถอดคำประพันธ์ 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การจับใจความสำคัญ (1) 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การจับใจความสำคัญ (2) 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 10 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่าและการนำข้อคิดไปปรับใช้ (1) 11 ม.ค. 67 (ใบงาน และใบความรู้)
  การอธิบายคุณค่า และการนำข้อคิดไปปรับใช้ (2) 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  คำราชาศัพท์ (1) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  คำราชาศัพท์ (2) 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  คำไวพจน์ 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง 6.1 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
  การอ่านจับใจความสำคัญ 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านนิทานพื้นบ้าน 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภาษาไทย ภาษาถิ่น 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วรรณกรรมภาษาถิ่น 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน และบทเพลงกล่อมเด็ก)
  อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (1) 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (2) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อ่านเรื่องราวเล่าความคิด (1) 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  อ่านเรื่องราวเล่าความคิด (2) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 28 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๑
  คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ