ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 100
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
3
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 21 พ.ค. 2563
4
  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (2) 22 พ.ค. 2563 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
5
  อ่าน คิด พิจารณา (1) 25 พ.ค. 2563
6
  อ่าน คิด พิจารณา (2) 26 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
7
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (1) 28 พ.ค. 2563
8
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (2) 29 พ.ค. 2563
9
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) 1 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
10
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (4) 2 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
1
  คำไทยไพเราะ (1) 4 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  คำไทยไพเราะ (2) 5 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อ่านคำนำไปใช้ (1) 8 มิ.ย. 2563
4
  อ่านคำนำไปใช้ (2) 9 มิ.ย. 2563
5
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (1) 11 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
6
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (2) 12 มิ.ย. 2563
7
  ข้อคิดสอนใจ (1) 15 มิ.ย. 2563
8
  ข้อคิดสอนใจ (2) 16 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  อาขยานขานไข (1) 18 มิ.ย. 2563
10
  อาขยานขานไข (2) 19 มิ.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (1) 22 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (2) 23 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์ (3) 25 มิ.ย. 2563
4
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (1) 26 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (2) 29 มิ.ย. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย (3) 30 มิ.ย. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By nhkbr4@gmail.com | 15.05.18 | 24,878 76 ภาษาไทย
  2. Post By ouk | 12.11.18 | 3,421 7 ภาษาไทย
  3. Post By amporntip@gmail.com | 24.05.18 | 2,957 5 ภาษาไทย
  4. Post By Katee.aoy@gmail.com | 16.05.18 | 2,175 2 ภาษาไทย
  5. Post By dawnswangmuang@gmail.com | 10.07.19 | 1,060 0 ภาษาไทย