ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 25
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 การเรียนรู้วิทยาการคํานวณ
1
  การค้นหาข้อมูล (1) 19 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การค้นหาข้อมูล (2) 26 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1
  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (1) 2 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (2) 9 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 16 มิ.ย.2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (2) 23 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
1
  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (1) 30 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ