ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 31
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By i.pan.pfc@gmail.com | 08.05.19 | 1,634 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By i.pan.pfc@gmail.com | 08.05.19 | 1,634 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)