ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น

ครูไพริน ทั่งทอง , ครูประภัสสร ธูปอ้น
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
เรื่อง 1.1 All About Me
1
  Hello! My Name Is Mary วันที่ 2 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  Things You Should Know About Me วันที่ 9 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 Home Sweet Home
1
  We Love and Care วันที่ 14 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  There’s No One Just Like You วันที่ 16 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  Who Are These People? วันที่ 21 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 My Wonderful Family
1
  What Is She Like? วันที่ 23 ก.ค. 63 (มีใบงาน )
2
  My Grandma Is Kind to Me วันที่ 30 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Doing Housework
1
  I Clean My Room วันที่ 4 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  I Can Do It วันที่ 6 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 Happy Home
1
  My Daddy วันที่ 11 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  My Beloved Father วันที่ 13 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 Bedtime Story
1
  Put on the Puppet Show วันที่ 18 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

  1. Post By วรรณพร | 08.02.19 | 2,782 1 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By tewinnew@gmail.com | 17.05.18 | 2,402 10 ภาษาอังกฤษ
  3. Post By jarin505@gmail.com | 29.06.18 | 2,368 1 ภาษาอังกฤษ
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 05.07.18 | 1,129 0 ภาษาอังกฤษ