ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอนโดย ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ

ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยที 1 Me & My Family
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 All about me
  Hello! My Name Is Mary 16 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  Things You Should Know About Me 18 พ.ค. 2566 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 Home Sweet Home
  We Love and Care 23 พ.ค. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  There’s No One Just Like You 25 พ.ค. 2566 (มีใบงาน และสื่อเสียง)
  Who Are These People? 30 พ.ค. 2566 (มีใบงานและสื่อเสียง)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 My wonderful family
  What Is She Like? 1 มิ.ย. 2566 (มีใบงานและสื่อเสียง)
  My Grandma is Kind to Me 7 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 Doing housework
  I Clean My Room 9 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน)
  I Can Do It 13 มิ.ย. 2566 (มีแบบประเมินตนเอง)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 Happy Home
  My Daddy วันที่ 15 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน)
  My Beloved Father วันที่ 20 มิ.ย. 2566
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 6 Bedtime story
  Goldilocks and the Three Bears 22 มิ.ย. 2566 (มีใบงาน ใบความรู้)
  Put on the Puppet Show 27 มิ.ย. 2566 (มีใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ