ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ครูผู้สอน ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ

ครูประภัสสร ธูปอ้น และ ครูปฐมพร แจ้งใจ
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free time
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebrations
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง Great Days
  Birthday 8 ก.พ. 65
  School Day 10 ก.พ. 65
  Visakha Bucha Day 15 ก.พ. 65
  Father’s Day 17 ก.พ. 65
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Children’s Day
  Children’s Day in Thailand 22 ก.พ. 65
  Children’s Day in AEC 24 ก.พ. 65
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง Festivals
  Loy Krathong Day 1 มี.ค. 65
  Songkran Festival 3 มี.ค. 65
  Christmas Day (1) 8 มี.ค. 65
  Christmas Day (2) 10 มี.ค. 65
เรื่อง 3.4 หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Popular Days
  Valentine’s Day 15 มี.ค. 65
  Halloween 17 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ