ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ศิลปะ รหัสวิชา ศ15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (นาฏดุริยางค์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (นาฏดุริยางค์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ