ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์

ครูทินกร ปิ่นทอง และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 1 แสงสีงานศิลป์
เรื่อง 1.1 แสงเงาและน้ำหนัก
1
  แสงเงาและน้ำหนัก (1)
2
  แสงเงาและน้ำหนัก (2)
เรื่อง 1.2 สีวรรณะอุ่น
1
  สีวรรณะอุ่น
เรื่อง 1.3 สีวรรณะเย็น
1
  สีวรรณะเย็น
เรื่อง 1.4 สีข้างเคียง
1
  สีข้างเคียง
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง 2.1 จังหวะและตำแหน่ง
1
  จังหวะและตำแหน่ง (1)
2
  จังหวะและตำแหน่ง (2)
เรื่อง 2.2 ความสมดุล
1
  ความสมดุล
เรื่อง 2.3 ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
1
  ลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 ลีลาสร้างสรรค์
เรื่อง 3.1 บทบาทสมมติ
1
  บทบาทสมมติ
เรื่อง 3.2 การเขียนบทนิทานสร้างสรรค์
1
  การเขียนบทนิทานสร้างสรรค์
เรื่อง 3.3 การแสดงนิทานสร้างสรรค์
1
  การแสดงนิทานสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 4 รำวงมาตรฐาน
เรื่อง 4.1 ประวัติรำวงมาตรฐาน
1
  ประวัติรำวงมาตรฐาน
เรื่อง 4.2 ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน
1
  ร้องเพลงรำวงมาตรฐาน
เรื่อง 4.3 ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน
1
  ฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน
เรื่อง 4.4 การแสดงรำวงมาตรฐาน
1
  การแสดงรำวงมาตรฐาน
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 5 ท่วงท่า ลีลาถนัด
เรื่อง 5.1 ท่าทางประกอบเพลง
1
  ท่าทางประกอบเพลง
เรื่อง 5.2 การเต้นท่าทางประกอบเพลง
1
  การเต้นท่าทางประกอบเพลง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ