ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาศิลปะ รหัสวิชา ศ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายวิชา ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 -10
เรื่อง 1.1 รายวิชา ทัศนศิลป์
1
  อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ วันที่ 14 ก.ค. 63
2
  จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์ วันที่ 21 ก.ค. 63
3
  แสงและเงาในภาพวาด วันที่ 4 ส.ค. 63
4
  น้ำหนักสีของภาพวาด วันที่ 11 ส.ค. 63
5
  จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด วันที่ 18 ส.ค. 63
6
  จินตนาการและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ วันที่ 25 ส.ค. 63
7
  ศิลปะภาพพิมพ์ วันที่ 1 ก.ย. 63
8
  วัสดุธรรมชาติกับการพิมพ์ภาพ วันที่ 8 ก.ย. 63
9
  งานปั้นวัฒนธรรมไทย วันที่ 15 ก.ย. 63
10
  นิทานจากดินน้ำมันสี วันที่ 22 ก.ย. 63
เรื่อง 1.2 รายวิชา นาฏศิลป์
1
  ละครสร้างสรรค์ วันที่ 29 ก.ย. 63
2
  ละครสร้างสรรค์ วันที่ 6 ต.ค. 63
3
  ละครสร้างสรรค์ วันที่ 20 ต.ค. 63
4
  นาฏยศัพท์ (1) วันที่ 27 ต.ค. 63
5
  นาฏยศัพท์ (2) วันที่ 3 พ.ย. 63
6
  นาฏยศัพท์ (3) วันที่ 10 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ