ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี

ครูกรรณิกา เพชรศรี
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 ระบบย่อยอาหาร
1
  ระบบย่อยอาหาร (1) วันที่ 3 ก.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ระบบย่อยอาหาร (2) วันที่ 10 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 ระบบขับถ่าย
1
  ระบบขับถ่าย (1) วันที่ 17 ก.ค. 63
2
  ระบบขับถ่าย (2) วันที่ 24 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
1
  การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (1) วันที่ 31 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (2) วันที่ 7 ส.ค. 63( มีใบงานประกอบการสอน )
เรื่อง 1.4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
1
  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว วันที่ 14 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในครอบครัว
1
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในครอบครัว วันที่ 21 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเพื่อน
1
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเพื่อน วันที่ 28 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (1) วันที่ 4 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (2) วันที่ 11 ก.ย. 63
3
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (3) วันที่ 18 ก.ย. 63
4
  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (4) วันที่ 25 ก.ย. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ