ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน

ครูปฏิญญา ประจันบาน
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
เรื่อง 1.1 ระบบย่อยอาหารของปากและฟัน
1
  ระบบย่อยอาหารของปากและฟัน
เรื่อง 1.2 ระบบการย่อยอาหารของลิ้น คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่
1
  ระบบการย่อยอาหารของลิ้น คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่
เรื่อง 1.3 การย่อยอาหารและอวัยวะขับถ่ายที่สำคัญ
1
  การย่อยอาหารและอวัยวะขับถ่ายที่สำคัญ
เรื่อง 1.4 การขับของเสียจากผิวหนังออกมาในรูปของเหงื่อ
1
  การขับของเสียจากผิวหนังออกมาในรูปของเหงื่อ
เรื่อง 1.5 วิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ
1
  วิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ
เรื่อง 1.6 วิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
1
  วิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
เรื่อง 1.7 นำเสนอนิทรรศการเรื่องการเดินทางของอาหาร
1
  นำเสนอนิทรรศการเรื่องการเดินทางของอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
1
  การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
เรื่อง 2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านอารมณ์ของเพศชายและเพศหญิง
1
  การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านอารมณ์ของเพศชายและเพศหญิง
เรื่อง 2.3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิง
1
  การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิง
เรื่อง 2.4 การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
1
  การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
เรื่อง 2.5 การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
1
  การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
เรื่อง 2.6 ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
1
  ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
เรื่อง 2.7 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เรื่อง 2.8 ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
1
  ประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
เรื่อง 2.9 ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
1
  ความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
เรื่อง 2.10 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
1
  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
เรื่อง 2.11 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
1
  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
เรื่อง 2.12 แบบแผนความคิดแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น
1
  แบบแผนความคิดแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ