ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูสุจิตรา บุญธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย ใส่ใจการใช้ชีวิต ใส่ใจอีกซักนิดในการเลือกรับสื่อ
เรื่อง 1.1 ใส่ใจการใช้ชีวิต ใส่ใจอีกซักนิดในการเลือกรับสื่อ
  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย 5 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ปรับปรุงและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 12 พ.ย. 64
  อันตรายจากการเล่นกีฬา 19 พ.ย. 64
  สุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 26 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  สุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 3 – 6 3 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  สุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 7 – 10 17 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  ข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพ 24 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  วิเคราะห์สื่อโฆษณา 7 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเลือกซื้ออาหาร 14 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑o
  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  อิทธิพลของสื่อ 28 ม.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๒
  สื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 4 ก.พ. 65
๑๓
  แนวทางการใช้ชีวิตที่ถูกสุขภาพ 11 ก.พ. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ