ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง ชีวิตพอเพียง
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ออมไว้ไม่ขัดสน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง สิทธิเด็กไทย
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง วิถีประชาธิปไตย

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ