ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 81
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การผลิตสินค้าและบริการสินค้าและบริการ
1
  การผลิตสินค้าและบริการสินค้าและบริการ 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 การผลิตสินค้าและบริการ
1
  การผลิตสินค้าและบริการ 19 พ.ค.2563
เรื่อง 1.3 ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า)
1
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า) 20 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 21 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 25 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 26 พ.ค.2563
เรื่อง 1.7 สิทธิขั้นพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
1
  สิทธิขั้นพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 27 พ.ค.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า
1
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า 28 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 1 มิ.ย.2563 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 2 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิ.ย.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 การบันทึกรายรับ รายจ่าย
1
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 8 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.13 การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและอังกฤษ
1
  การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและอังกฤษ 9 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.14 สหกรณ์ หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
1
  สหกรณ์ หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 10 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 ประเภทของสหกรณ์ (1)
1
  ประเภทของสหกรณ์ (1) 11 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.16 ประเภทของสหกรณ์ (2)
1
  ประเภทของสหกรณ์ (2) 15 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 สหกรณ์ในโรงเรียน
1
  สหกรณ์ในโรงเรียน 16 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.18 การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
1
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 17 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.19 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร
1
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร 18 มิ.ย.2563
เรื่อง 1.20 หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 22 มิ.ย.2563 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.21 การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
1
  การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 23 มิ.ย.2563 (มีแบบทดสอบประกอบการสอน)
เรื่อง 1.22 เศรษฐกิจในชุมชน (1)
1
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) 24 มิ.ย.2563 (มีแบบทดสอบ วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.23 เศรษฐกิจในชุมชน (2)
1
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) 25 มิ.ย.2563 (มีใบความรู้ วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.24 เศรษฐกิจในชุมชน (3)
1
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) 29 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.25 การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1)
1
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) 30 มิ.ย.2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ