ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 52
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น

ครูสาวินี จันทร์เย็น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  สินค้าและบริการ วันที่ 2 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 9 ก.ค.63
3
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ วันที่ 13 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ วันที่ 14 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 16 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ วันที่ 20 ก.ค.63
7
  สิทธิขั้นพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค วันที่ 21 ก.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
8
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า วันที่ 23 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 ก.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
10
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 ส.ค.63 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
11
  การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ส.ค. 63
12
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย วันที่ 6 ส.ค.63
13
  การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วย ภาษาไทยและอังกฤษ วันที่ 10 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
14
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ วันที่ 11 ส.ค.63
15
  ประเภทของสหกรณ์ (1) วันที่ 13 ส.ค.63
16
  ประเภทของสหกรณ์ (2) วันที่ 17ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
17
  สหกรณ์ในโรงเรียน วันที่ 18 ส.ค.63
18
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 ส.ค.63
19
  ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร วันที่ 24 ส.ค.63
20
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 25 ส.ค.63 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
21
  การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด วันที่ 27 ส.ค.63
22
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) วันที่ 31ส.ค.63
23
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) วันที่ 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
24
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) วันที่ 3 ก.ย. 63
25
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) วันที่ 7 ก.ย. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสนธนาคารและการกู้ยืมเงิน
1
  ความหมายและประเภทของธนาคาร วันที่ 8 ก.ย. 63
2
  บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร วันที่ 10 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ