ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 77
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น

ครูสาวินี จันทร์เย็น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  สินค้าและบริการ วันที่ 2 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 9 ก.ค.63
3
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ วันที่ 13 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกซื้อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ วันที่ 14 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 16 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ วันที่ 20 ก.ค.63
7
  สิทธิขั้นพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค วันที่ 21 ก.ค.63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
8
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า วันที่ 23 ก.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
9
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 ก.ค.63 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
10
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 ส.ค.63 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
11
  การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ส.ค. 63
12
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย วันที่ 6 ส.ค.63
13
  การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วย ภาษาไทยและอังกฤษ วันที่ 10 ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
14
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ วันที่ 11 ส.ค.63
15
  ประเภทของสหกรณ์ (1) วันที่ 13 ส.ค.63
16
  ประเภทของสหกรณ์ (2) วันที่ 17ส.ค.63 (มีใบงานประกอบการสอน)
17
  สหกรณ์ในโรงเรียน วันที่ 18 ส.ค.63
18
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 ส.ค.63
19
  ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร วันที่ 24 ส.ค.63
20
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันที่ 25 ส.ค.63 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
21
  การสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด วันที่ 27 ส.ค.63
22
  เศรษฐกิจในชุมชน (1) วันที่ 31ส.ค.63
23
  เศรษฐกิจในชุมชน (2) วันที่ 1 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
24
  เศรษฐกิจในชุมชน (3) วันที่ 3 ก.ย. 63
25
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) วันที่ 8 ก.ย. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสนธนาคารและการกู้ยืมเงิน
1
  ความหมายและประเภทของธนาคาร วันที่ 10 ก.ย. 63
2
  บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร วันที่ 14 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
3
  การกู้ยืมเงิน (1) วันที่ 15 ก.ย. 63
4
  การกู้ยืมเงิน (2) วันที่ 17 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ วันที่ 21 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
1
  วัฒนธรรมไทย วันที่ 22 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย วันที่ 24 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (1) วันที่ 28 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  วัฒนธรรมท้องถิ่น (2) วันที่ 29 ก.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต วันที่ 1 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
6
  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันที่ 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 6 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
8
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 8 ต.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 สิทธิเด็กไทย
1
  พลเมืองดี สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (1) วันที่ 12 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  พลเมืองดี สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี (2) วันที่ 15 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  คุณลักษณะพลเมืองดี (1) 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
4
  คุณลักษณะพลเมืองดี (2) วันที่ 20 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
5
  สิทธิเด็กไทย วันที่ 22 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
6
  แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก วันที่ 26 ต.ค. 63
7
  การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย วันที่ 27 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
1
  โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น วันที่ 29 ต.ค. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  อำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 พ.ย. 63 (มีสื่อวีดีโอ)
4
  ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 5 พ.ย. 63
5
  โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่นของนักเรียน วันที่ 9 พ.ย. 63
6
  วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (1) วันที่ 10 พ.ย. 63
7
  วิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (2) วันที่ 12 พ.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ