ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) วันที่ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) วันที่ 8 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  โซ่อาหาร (1) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  โซ่อาหาร (2) วันที่ 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  โซ่อาหาร (3) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด ใบงานประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ