ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) วันที่ 1 ก.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอประกอบการสอน)
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) วันที่ 8 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
3
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) วันที่ 13 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
4
  โซ่อาหาร (1) วันที่ 15 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
5
  โซ่อาหาร (2) วันที่ 20 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
6
  โซ่อาหาร (3) วันที่ 22 ก.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและวิดีโอประกอบการสอน)
7
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) วันที่ 29 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
8
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) วันที่ 3 ส.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด ใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
1
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) วันที่ 5 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) วันที่ 10 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ วิดีโอประกอบการสอน)
3
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) วันที่ 17 ส.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
4
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4) วันที่ 19 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
1
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1) วันที่ 16 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2) วันที่ 21 ก.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3) วันที่ 23 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
4
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4) วันที่ 28 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
5
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5) วันที่ 30 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
6
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6) วันที่ 5 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
7
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7) วันที่ 7 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
8
  การละลาย (1) วันที่ 12 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  การละลาย (2) วันที่ 14 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1
  การเกิดสารใหม่ (1) วันที่ 19 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  การเกิดสารใหม่ (2) วันที่ 21 ต.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเกิดสารใหม่ (3) วันที่ 26 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การเกิดสารใหม่ (4) วันที่ 28 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
1
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1) วันที่ 2 พ.ย. 63 (มีใบงาน)
2
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2) วันที่ 4 พ.ย. 63 (มีใบงานและข้อสอบประเมินผล)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ