ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
1
  แหล่งน้ำบนโลก(1) 2 ธ.ค.63 (มีใบงาน)
2
  แหล่งน้ำบนโลก(2) 7 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ(1) 9 ธ.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ(2) 14 ธ.ค. 63(มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ปรากฏการณ์ของน้ำ
1
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(1) 16 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(2) 21 ธ.ค.63 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(3) 23 ธ.ค.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ(1) 28 ธ.ค.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
5
  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ(2) 30 ธ.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)
6
  วัฏจักรน้ำ(1) 4 ม.ค.64 (มีใบงาน)
7
  วัฏจักรน้ำ(2) 6 ม.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ