ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 2 มิ.ย. 2564 (มีใบงานและสื่อวีดิทัศน์)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 7 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 9 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (1) 14 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (2) 16 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (3) 21 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 23 มิ.ย. 2654 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 28 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 30 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
๑o
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 5 ก.ค. 2564 (มีใบงาน)
๑๑
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 7 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 12 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4) 14 ก.ค. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ