ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 42
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
1
  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 13 ก.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ของใช้ส่วนตัว /การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 20 ก.ค. 63
3
  การด้น 3 ส.ค. 63 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
4
  เสื้อผ้าของฉัน การซักเสื้อผ้าให้สะอาด วันที่ 10 ส.ค. 63
5
  หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค วันที่ 17 ส.ค. 63
6
  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร วันที่ 24 ส.ค. 63
7
  รู้จักงานช่าง วันที่ 31 ส.ค. 63
8
  การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง /ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง วันที่ 14 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
9
  รู้จักงานประดิษฐ์ /การเลือกวัสดุต่างๆในการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 21 ก.ย. 63 (มีใบงาน)
10
  ประดิษฐ์กรอบรูปตั้งโต๊ะ วันที่ 28 ก.ย. 63 (มีใบความรู้)
11
  กระบวนการในการทำงาน / ประโยชน์ในการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 5 ต.ค. 2563 (มีใบงาน)
12
  การประดิษฐ์ของตกแต่ง / ประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน วันที่ 12 ต.ค. 2563 (มีใบงาน)
13
  ประดิษฐ์กรอบรูปแบบแขวนจากกระดาษสีม้วน วันที่ 19 ต.ค. 2563 (มีใบความรู้)
14
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ / การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า วันที่ 26 ต.ค. 63 (มีใบงาน)
15
  คุณค่าของงานประดิษฐ์ /งานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค วันที่ 2 พ.ย. 63 (มีใบงาน)
16
  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย วันที่ 9 พ.ย. 63 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ